Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

9. Inrättande av en maximal reslängd på 8 timmar för transporter i Europeiska unionen av djur som förs till slakt (skriftlig förklaring)
Fullständigt förhandlingsreferat

Den skriftliga förklaringen nr 0049/2011, som ingetts av Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter och Andrea Zanoni, om inrättande av en maximal reslängd på 8 timmar för transporter i Europeiska unionen av djur som förs till slakt hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2012)0096) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (bilaga 2 i protokollet av den 15.3.2012).

Talare: Carl Schlyter och Dan Jørgensen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy