Показалец 
Протокол
PDF 316kWORD 293k
Четвъртък, 15 март 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Изграждане на научен капацитет в Африка: насърчаване на еврпейско-африканските партньорства в областта на радиоастрономията (писмена декларация)
 3.Внесени документи
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (внесени предложения за резолюция)
 6.Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (разискване)
 7.Шести Световен форум по въпросите на водата (разискване)
 8.Епидемия от вируса от Шмаленберг (разискване)
 9.Установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане (писмена декларация)
 10.Въвеждане на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз (писмена декларация)
 11.Време за гласуване
  11.1.Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (гласуване)
  11.2.Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (гласуване)
  11.3.Резултат от президентските избори в Русия (гласуване)
  11.4.Казахстан (гласуване)
  11.5.Положението в Нигерия (гласуване)
  11.6.Положението в Беларус (гласуване)
  11.7.Шести Световен форум по въпросите на водата (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Позиции на Съвета на първо четене
 16.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  16.1.Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W.
  16.2.Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили
  16.3.Нарушения на правата на човека в Бахрейн
 17.Време за гласуване
  17.1.Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W. (гласуване)
  17.2.Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (гласуване)
  17.3.Нарушения на правата на човека в Бахрейн (гласуване)
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Решения относно някои документи
 21.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.График на следващите заседания
 24.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Изграждане на научен капацитет в Африка: насърчаване на еврпейско-африканските партньорства в областта на радиоастрономията (писмена декларация)
 Приложение 2 - Установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане (писмена декларация)
 Приложение 3 - Въвеждане на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Изграждане на научен капацитет в Африка: насърчаване на еврпейско-африканските партньорства в областта на радиоастрономията (писмена декларация)

Писмена декларация 0045/2011, внесена от членовете на Парламента Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell и Judith Sargentini относно изграждането на научен капацитет в Африка: насърчаване на европейско-африканските партньорства в областта на радиоастрономията, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2012)0095) като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (приложение 1 от протокола от 15.3.2012).

Изказа се Miguel Angel Martínez Martínez.


3. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Европейска конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) и за изменение на Директива98/26/ЕО (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD))
В съответствие с член 124, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 282 от ДФЕС председателят ще се консултира с Централната европейска банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD))
В съответствие с член 124, параграф1 и член 125, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI, ITRE

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD))
В съответствие с член 124, параграф1 и член 125, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Съвета относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

AFCO, LIBE


4. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 179, параграф 3 от Финансовия регламент, комисията по бюджети разгледа предложението на Европейската комисия относно сградите „Square Orbanи „Covent Gardenв Брюксел и реши да не издаде становище.


5. Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството

Разискването се състоя на 13 март 2012 (точка 12 от протокола от 13.3.2012).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms и Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Андрей Ковачев, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Илиaна Ивaнова, Lena Kolarska-Bobińska, Мария Неделчева, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka и Joanna Katarzyna Skrzydlewska, от името на групата PPE, относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Илияна Малинова Йотова, Joanna Senyszyn и Rovana Plumb, от името на групата S&D, относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford и Метин Казак, от името на групата ALDE, относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 15.3.2012.


6. Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (разискване)

Доклад относно Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност [2011/2095(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Chris Davies (A7-0033/2012)

Chris Davies представи доклада.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Изказаха се: Mario Pirillo (докладчик по становището на комисията ITRE), Romana Jordan, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Miroslav Ouzký, от името на групата ECR, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Nick Griffin, независим член на ЕП, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański и Roger Helmer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Yannick Jadot и Gerard Batten, който зададе два въпроса „синя карта“ на Roger Helmer, който им отговори, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß и Peter Liese.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan и Karin Kadenbach.

Изказаха се: Connie Hedegaard и Chris Davies.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 15.3.2012.


7. Шести Световен форум по въпросите на водата (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000013/2012) зададен от Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký и Sabine Wils, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, към Комисията: Шести Световен форум по въпросите на водата в Марсилия, 12-17 март 2012 г. (B7-0101/2012)

Richard Seeber разви въпроса, изискващ устен отговор.

Connie Hedegaard (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Sophie Auconie, от името на групата PPE, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, и Miroslav Ouzký, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Ewald Stadler, независим член на ЕП, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela и Marie-Christine Vergiat.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan и Christa Klaß.

Изказа се Connie Hedegaard.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký и Sabine Wils, от името на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно Шестия световен форум по въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г. (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 15.3.2012.


8. Епидемия от вируса от Шмаленберг (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000045/2012) зададен от Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Зараза с вируса от Шмаленберг (B7-0103/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000047/2012) зададен от James Nicholson и Ashley Fox, от името на групата ECR, Albert Deß и Esther de Lange, от името на групата PPE, към Комисията: Епидемия от вируса от Шмаленберг (B7-0104/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000057/2012) зададен от George Lyon и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, към Комисията: Епидемията от вируса от Шмаленберг (B7-0105/2012)

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß и Britta Reimers (заместваща автора) развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Connie Hedegaard (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Esther de Lange, от името на групата PPE, Matthias Groote, от името на групата S&D, Liam Aylward, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust и Horst Schnellhardt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr, Franz Obermayr и Elena Băsescu.

Изказа се Connie Hedegaard.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

9. Установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане (писмена декларация)

Писмена декларация 0049/2011, внесена от членовете на Парламента Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter и Andrea Zanoni относно установяването на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2012)0096), като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (приложение 2 от протокола от 15.3.2012).

Изказаха се: Carl Schlyter и Dan Jørgensen.


10. Въвеждане на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз (писмена декларация)

Писмена декларация 0050/2011, внесена от членовете на Парламента Слави Бинев, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro и Hannu Takkula относно въвеждането на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2012)0097), като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (приложение 3 от протокола от 15.3.2012.).

Изказа се Слави Бинев.

°
° ° °

Председателят отдава чест на Lothar Bisky, който подаде оставка като председател на групата GUE/NGL, и поздравява новия председател на групата, г-жа Gabriele Zimmer.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказаха се: Georgios Papastamkos и Jo Leinen относно реда на гласуването. Беше направено предложение най-напред да се гласува доклада Chris Davies (A7-0033/2012).

Парламентът одобрява искането.


11.1. Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (гласуване)

Доклад относно Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност [2011/2095(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Chris Davies (A7-0033/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFD)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0086)


11.2. Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (гласуване)

Предложенията за резолюции бяха обявени на 15 март 2012 г. (точка 5 от протокола от 15.3.2012).

Предложения за резолюция B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 и B7-0157/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0152/2012

(за замяна на B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 и B7-0157/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Илиaна Ивaнова и Jacek Protasiewicz, от името на групата PPE,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Илияна Малинова Йотова, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Кристиан Вигенин, Ивайло Калфин и Евгени Кирилов, от името на групата S&D,

Renate Weber, Sarah Ludford, Метин Казак, Филиз Хакъева Хюсменова, Nathalie Griesbeck и Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms и Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski и Adam Bielan, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0087)


11.3. Резултат от президентските избори в Русия (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0177/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0088)

Изказване

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra представи устно изменение към изменение 5, което беше прието.


11.4. Казахстан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 и B7-0144/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0135/2012

(за замяна на B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 и B7-0143/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere и Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата S&D,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0089)

(Предложението за резолюция B7-0144/2012 отпада.)

Изказване

Liisa Jaakonsaari, преди гласуването.


11.5. Положението в Нигерия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 и B7-0149/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0131/2012

(за замяна на B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 и B7-0149/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra и Michael Cashman, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi и Corinne Lepage, от името на групата ALDE,

Raül Romeva i Rueda и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, от името на групата ECR,

Fiorello Provera, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2012)0090)

(Предложението за резолюция B7-0139/2012 отпада.)


11.6. Положението в Беларус (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 и B7-0183/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0178/2012

(за замяна на B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 и B7-0183/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle и Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Кристиан Вигенин и Marek Siwiec, от името на групата S&D,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE,

Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR.

Изказвания

Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, поиска гласуването да се отложи в съответствие с член 177 от Правилника за дейността; Marek Henryk Migalski се изказа против това искане.

Парламентът одобрява искането.

Поради това гласуването на предложението за обща резолюция се отложи за втората месечна сесия през март 2012 г.


11.7. Шести Световен форум по въпросите на водата (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0130/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0091)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Chris Davies - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly и Charles Tannock

Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството - RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt и Philip Claeys

Резултат от президентските избори в Русия - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská и Vytautas Landsbergis

Казахстан - RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland и Charles Tannock

Положението в Нигерия - RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy и Bernd Posselt

Шести Световен форум по въпросите на водата - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt и Charles Tannock


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.40 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


15. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Позиция на първо четене, приета от Съвета с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство (преработен текст) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 16 март 2012.


16. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 5 от протокола от 13.3.2012)


16.1. Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W.

Предложения за резолюция B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 и B7-0169/2012

Judith Sargentini, Ana Gomes, Mario Mauro, Charles Tannock, Jiří Maštálka и Annemie Neyts-Uyttebroeck представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Edit Bauer, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Sari Essayah и Bogusław Sonik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Michał Tomasz Kamiński, Eija-Riitta Korhola, George Sabin Cutaş, Hannu Takkula, Jaroslav Paška и Elena Băsescu.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Bernd Posselt и Véronique De Keyser относно протичането на работата на Парламента в четвъртък следобед.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.1 от протокола от 15.3.2012.


16.2. Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили

Предложения за резолюция B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 и B7-0170/2012

Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Bernd Posselt, Paul Murphy и Annemie Neyts-Uyttebroeck представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Elena Băsescu, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Alexandra Thein, от името на групата ALDE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Eija-Riitta Korhola, Emer Costello, Cristian Silviu Buşoi и Michał Tomasz Kamiński.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah, Mitro Repo, Norica Nicolai, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Hannu Takkula.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.2 от протокола от 15.3.2012.


16.3. Нарушения на правата на човека в Бахрейн

Предложения за резолюция B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 и B7-0176/2012

Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt и Alexandra Thein.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Ana Gomes, която предупреди Парламента относно атака от страна на Етипия над Етитрея и поиска от Catherine Ashton (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията) да информира Парламента относно положението по време на заседанието на комисия AFET следващата седмица, и Bernd Posselt, който изрази протест срещу премахването на спешните разисквания от дневния ред на месечната сесия през април (Председателят прие за сведение).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.3 от протокола от 15.3.2012.


17. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


17.1. Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W. (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 и B7-0169/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0158/2012

(за замяна на B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 и B7-0169/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik и Edit Bauer, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica и Sonia Alfano, от името на групата ALDE.

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,

Fiorello Provera, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2012)0092)

(Предложението за резолюция B7-0168/2012 отпада.)


17.2. Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 и B7-0170/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0160/2012

(за замяна на B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 и B7-0170/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon и María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0093)

(Предложението за резолюция B7-0166/2012 отпада.)


17.3. Нарушения на правата на човека в Бахрейн (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 и B7-0176/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0171/2012

(за замяна на B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 и B7-0176/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka и Alf Svensson, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt и Pino Arlacchi, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica и Marian Harkin, от името на групата ALDE,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda и Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0094)

(Предложението за резолюция B7-0175/2012 отпада.)


18. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


19. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата PPE Парламентът утвърди следното назначение:

комисия CONT: Petri Sarvamaa

комисия TRAN: Petri Sarvamaa

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Petri Sarvamaa


20. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 42 от Правилника за дейността)

комисия ECON
- Достъп до основни банкови услуги (2012/2055(INI))
(подпомагаща: EMPL, IMCO, REGI)

комисия JURI

- Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (2012/2039(INI))
(подпомагаща: ECON, EMPL)

- Административно-процесуално право на Европейския съюз (2012/2024(INI))
(подпомагаща: PETI, AFCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 48 от правилника)

комисия AFCO

- Отношенията на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства (2012/2034(INI))

комисия AFET

- Стратегия на ЕС за региона на Африканския рог (2012/2026(INI))
(подпомагаща: DEVE)

- Разширяване на ЕС: политики, критерии и стратегически интереси на ЕС (2012/2025(INI))
(подпомагаща: BUDG, REGI)

комисия AGRI

- Стратегия на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. (2012/2043(INI))
(подпомагаща: PETI, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA, IMCO, TRAN)

- Защитата на животните по време на транспортиране (2012/2031(INI))
(подпомагаща: ENVI, TRAN)

комисия BUDG

- Иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка (2012/2027(INI))
(подпомагаща: ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN, REGI)

комисия CULT

- Образование, обучение и „Европа 2020“ (2012/2045(INI))
(подпомагаща: EMPL, BUDG)

комисия ECON

- Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания (2012/2040(INI))
(подпомагаща: ITRE, JURI, INTA, IMCO)

- Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации (2012/2028(INI))
(подпомагаща: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)

комисия ENVI

- Микробното предизвикателство — нарастващата опасност от антимикробна резистентност (2012/2041(INI))
(подпомагаща: AGRI, ITRE)

комисия FEMM

- Сексуализирането на момичетата (2012/2047(INI))

- Условията на труд на жените в сектора на услугите (2012/2046(INI))

- Ролята на жените в рамките на зелената икономика (2012/2035(INI))
(подпомагаща: REGI)

комисия IMCO

- 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар (2012/2044(INI))
(подпомагаща: PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN)

- Прилагане на Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски кредити (2012/2037(INI))
(подпомагаща: ECON)

- Доизграждане на цифровия единен пазар (2012/2030(INI))
(подпомагаща: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, REGI)

комисия ITRE

- Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност (2012/2042(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, INTA)

- Сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници: стратегически подход за сигурни, устойчиви и конкурентоспособни енергийни доставки (2012/2029(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI, INTA, AFET)

комисия JURI

- Доклад за прилагането на Директивата относно правото на препродажба (2001/84/EC) (2012/2038(INI))
(подпомагаща: CULT)

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

- Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на ЕП по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (2012/2033(INI))
(подпомагаща: AFET)

- Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището (2012/2032(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET, EMPL)

комисии IMCO, TRAN

- eCall: нова услуга на номер 112 за граждани (2012/2056(INI))

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 51 от Правилника за дейността)

- Създаване на програма за действие за митниците и данъчното облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. (FISCUS) и отмяна на решения № 1482/2007/ЕО и № 624/2007/ЕО (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
комисии: ECON, IMCO
(подпомагаща: BUDG)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.02.2012)

- Създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
комисии: ITRE, TRAN
(подпомагаща: BUDG, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.02.2012)

- Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))
комисии: JURI, LIBE
(подпомагаща: FEMM, BUDG)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.02.2012)

- eCall: нова услуга на номер 112 за граждани (2012/2056(INI))
комисии: IMCO, TRAN
(Съгласно решение на Председателския съвет от 08.03.2012 г.)

Асоциирани комисии (член 50 от Правилника за дейността)

комисия ITRE

- Сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници: стратегически подход за сигурни, устойчиви и конкурентоспособни енергийни доставки (2012/2029(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI, INTA)
Асоциирани комисии ITRE, AFET
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.02.2012 г.)

- Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност (2012/2042(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, ECON, IMCO)
Асоциирани комисии ITRE, INTA
(Съгласно решение на Председателския съвет от 08.03.2012 г.)

комисия JURI

- Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (2012/2039(INI))
(подпомагаща: ECON)
Асоциирани комисии JURI, EMPL
(Съгласно решение на Председателския съвет от 08.03.2012)

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

- Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на ЕП по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (2012/2033(INI))
Асоциирани комисии LIBE, AFET
(Съгласно решение на Председателския съвет от 16.02.2012)

комисия ECON
- Достъп до основни банкови услуги (2012/2055(INI))
(подпомагаща: EMPL, REGI)
Асоциирани комисии ECON, IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 15 mars 2012)

Сезиране на комисии

комисия AFET

- Специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN

- Установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI

- Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: AFET, BUDG

- Прилагане на законодателството за единно европейско небе (2012/2005(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN
подпомагаща: AFET, EMPL, JURI, IMCO

комисия ECON

- Изменение на член 70 от Правилника за дейността на ЕП относно междуинституционалните преговори при законодателните процедури (2011/2298(REG))
Разглеждане в комисия: водеща : AFCO
подпомагаща: ECON

комисия DEVE, комисия JURI

- Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт (2011/2308(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: DEVE, JURI

комисия DEVE, комисия INTA

- Годишни финансови отчети, консолидирани финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA


21. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

324

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

160

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

264

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

129

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

74

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

210

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

111

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

64

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

36

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

55

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

28

0009/2012

Oreste Rossi

8

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

154

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

163

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

50

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

48

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

24

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


22. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


23. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 28 март 2012 и 29 март 2012.


24. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.45 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Малинов, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Димитър Стоянов, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Изграждане на научен капацитет в Африка: насърчаване на еврпейско-африканските партньорства в областта на радиоастрономията (писмена декларация)

Писмена декларация № 0045/2011, внесена от членовете на Парламента Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell и Judith Sargentini относно изграждането на научен капацитет в Африка: насърчаване на еврпейско-африканските партньорства в областта на радиоастрономията (точка 2 от протокола от 15.3.2012 и P7_TA(2012)0095) е събрала 394 подписа:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Jiří Havel, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Sławomir Witold Nitras, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Приложение 2 - Установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане (писмена декларация)

Писмена декларация № 0049/2011, , внесена от членовете на Парламента Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter и Andrea Zanoni относно установяването на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане (точка 9 от протокола от 15.3.2012 и P7_TA(2012)0096) е събрала 395 подписа:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Karima Delli, Anne Delvaux, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Alf Svensson, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver


Приложение 3 - Въвеждане на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз (писмена декларация)

Писмена декларация № 0050/2011, внесена от членовете на Парламента Слави Бинев, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro и Hannu Takkula относно въвеждането на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз (точка 10 от протокола от 15.3.2012 и P7_TA(2012)0097) е събрала 415 подписа:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, John Attard-Montalto, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Philippe De Backer, Jean-Luc Dehaene, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност