Seznam 
Zápis
PDF 289kWORD 279k
Čtvrtek, 15. března 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Vytváření vědeckého potenciálu v Africe: podpora evropsko-afrických partnerství v oblasti radioastronomie (písemné prohlášení)
 3.Předložení dokumentů
 4.Převody prostředků
 5.Diskriminační internetové stránky a vládní reakce (předložené návrhy usnesení)
 6.Konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (rozprava)
 7.6. světové fórum o vodě (rozprava)
 8.Vypuknutí nákazy způsobené schmallenberským virem (rozprava)
 9.Zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin (písemné prohlášení)
 10.Zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie (písemné prohlášení)
 11.Hlasování
  
11.1.Konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (hlasování)
  
11.2.Diskriminační internetové stránky a vládní reakce (hlasování)
  
11.3.Výsledek prezidentských voleb v Rusku (hlasování)
  
11.4.Kazachstán (hlasování)
  
11.5.Situace v Nigérii (hlasování)
  
11.6.Situace v Bělorusku (hlasování)
  
11.7.6. světové fórum o vodě (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Postoje Rady v 1. čtení
 16.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
16.1.Obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případ Solomona W.
  
16.2.Palestina: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích
  
16.3.Porušování lidských práv v Bahrajnu
 17.Hlasování
  
17.1.Obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případ Solomona W. (hlasování)
  
17.2.Palestina: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích (hlasování)
  
17.3.Porušování lidských práv v Bahrajnu (hlasování)
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Členství ve výborech a delegacích
 20.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 21.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 22.Předání textů přijatých během zasedání
 23.Termíny příštích zasedání
 24.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Vytváření vědeckého potenciálu v Africe: podpora evropsko-afrických partnerství v oblasti radioastronomie (písemné prohlášení)
 Příloha 2 – Zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin (písemné prohlášení)
 Příloha 3 – Zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie (písemné prohlášení)


ZÁPIS

ČTVRTEK 15. BŘEZNA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Vytváření vědeckého potenciálu v Africe: podpora evropsko-afrických partnerství v oblasti radioastronomie (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0045/2011 o vytváření vědeckého potenciálu v Africe: podpora evropsko-afrických partnerství v oblasti radioastronomie, Teresa Riera Madurell a Judith Sargentini, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA(2012)0095), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 15.3.2012).

Vystoupil Miguel Angel Martínez Martínez.


3. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Unie (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 282 SFEU konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD))

Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD))

Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Rady o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP))

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO, LIBE


4. Převody prostředků

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení projednal návrh Evropské komise ve věci projektů budovSquare Orban“ a „Covent Garden“ v Bruselu a rozhodl se nezaujmout stanovisko.


5. Diskriminační internetové stránky a vládní reakce (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Diskriminační internetové stránky a vládní reakce

Rozprava se konala dne 13. března 2012 (bod 12 zápisu ze dne 13.3.2012).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka a Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn a Rovana Plumb za skupinu S&D o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford a Metin Kazak za skupinu ALDE o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 15.3.2012.


6. Konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (rozprava)

Zpráva k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 [2011/2095(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Chris Davies (A7-0033/2012)

Chris Davies uvedl zprávu.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Vystoupili: Mario Pirillo (navrhovatel výboru ITRE), Romana Jordan za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Miroslav Ouzký za skupinu ECR, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Oreste Rossi za skupinu EFD, Nick Griffin nezařazený, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański a Roger Helmer.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Roger Helmer, aby odpověděl na dvě otázky, které mu zvednutím modré karty položili Yannick Jadot a Gerard Batten, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß a Peter Liese.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan a Karin Kadenbach.

Vystoupili: Connie Hedegaard a Chris Davies.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.1 zápisu ze dne 15.3.2012.


7. 6. světové fórum o vodě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000013/2012), kterou pokládají Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký a Sabine Wils za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Komisi: 6. Světové fórum o vodě v Marseille, 12.-17. března 2012 (B7-0101/2012)

Richard Seeber rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Connie Hedegaard (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Sophie Auconie za skupinu PPE, Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, a Miroslav Ouzký za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Ewald Stadler nezařazený, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela a Marie-Christine Vergiat.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan a Christa Klaß.

Vystoupila Connie Hedegaard.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký a Sabine Wils za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o 6. světovém fóru o vodě, které se bude konat v Marseille ve dnech 12.–17. března 2012 (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.7 zápisu ze dne 15.3.2012.


8. Vypuknutí nákazy způsobené schmallenberským virem (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000045/2012), kterou pokládají Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL Komisi: Vypuknutí nákazy způsobené schmallenberským virem (B7-0103/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000047/2012), kterou pokládají James Nicholson a Ashley Fox za skupinu ECR, Albert Deß a Esther de Lange za skupinu PPE Komisi: Vypuknutí nákazy způsobené schmallenberským virem (B7-0104/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000057/2012), kterou pokládají George Lyon a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE Komisi: Vypuknutí nákazy způsobené schmallenberským virem (B7-0105/2012)

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß a Britta Reimers (zastupující autora) rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Connie Hedegaard (členka Komise) odpověděla na otázky.

Vystoupili: Esther de Lange za skupinu PPE, Matthias Groote za skupinu S&D, Liam Aylward za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Julie Girling za skupinu ECR, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust a Horst Schnellhardt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr, Franz Obermayr a Elena Băsescu.

Vystoupila Connie Hedegaard.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

9. Zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0049/2011 o zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin, které předložili Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter a Andrea Zanoni, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA(2012)0096), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (příloha 2 zápisu ze dne 15.3.2012).

Vystoupili: Carl Schlyter a Dan Jørgensen.


10. Zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0050/2011 o zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie, které předložili Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro a Hannu Takkula, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA(2012)0097), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (příloha 3 zápisu ze dne 15.3.2012).

Vystoupil Slavi Binev.

°
° ° °

Předseda ocenil práci Lothara Biskyho, který odstoupil z funkce předsedy skupiny GUE/NGL, a pozdravil novou předsedkyni skupiny Gabriele Zimmerovou.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Vystoupili: Georgios Papastamkos a Jo Leinen k pořadí hlasování. Bylo navrženo, aby se jako o první hlasovalo o zprávě, kterou předkládá Chris Davies (A7-0033/2012).

Parlament žádost schválil.


11.1. Konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (hlasování)

Zpráva k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 [2011/2095(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Chris Davies (A7-0033/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFD)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0086)


11.2. Diskriminační internetové stránky a vládní reakce (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 15. března 2012 (bod 5 zápisu ze dne 15.3.2012).

Návrhy usnesení B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 a B7-0157/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0152/2012

(nahrazující B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 a B7-0157/2012):

předložen těmito poslanci:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova a Jacek Protasiewicz za skupinu PPE,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin a Evgeni Kirilov za skupinu S&D,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski a Adam Bielan za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0087)


11.3. Výsledek prezidentských voleb v Rusku (hlasování)

Návrh usnesení B7-0177/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0088)

Vystoupení

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který byl vzat v potaz.


11.4. Kazachstán (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 a B7-0144/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0135/2012

(nahrazující B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 a B7-0143/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere a Monica Luisa Macovei za skupinu PPE,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec a Emilio Menéndez del Valle za skupinu S&D,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0089)

(Návrh usnesení B7-0144/2012 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Před hlasováním Liisa Jaakonsaari.


11.5. Situace v Nigérii (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 a B7-0149/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0131/2012

(nahrazující B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 a B7-0149/2012):

předložen těmito poslanci:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra a Michael Cashman za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi a Corinne Lepage za skupinu ALDE,

Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock za skupinu ECR,

Fiorello Provera za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2012)0090)

(Návrh usnesení B7-0139/2012 se nebere v potaz.)


11.6. Situace v Bělorusku (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 a B7-0183/2012

(požadovaná prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0178/2012

(nahrazující B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 a B7-0183/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle a Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin a Marek Siwiec za skupinu S&D,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,

Werner Schulz za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR.

Vystoupení

Kristian Vigenin za skupinu S&D v souladu s článkem 177 jednacího řádu požádal o odložení hlasování; Marek Henryk Migalski se vyslovil proti této žádosti.

Parlament žádost schválil.

Hlasování o společném návrhu usnesení je tudíž odloženo na druhé březnové dílčí zasedání t.r..


11.7. 6. světové fórum o vodě (hlasování)

Návrh usnesení B7-0130/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0091)


PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Chris Davies - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly a Charles Tannock

Diskriminační internetové stránky a vládní reakce - RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt a Philip Claeys

Výsledek prezidentských voleb v Rusku - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská a Vytautas Landsbergis

Kazachstán - RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland a Charles Tannock

Situace v Nigérii - RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy a Bernd Posselt

6. světové fórum o vodě - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt a Charles Tannock


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise.

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))
předáno věcně příslušný výbor: INTA

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES (06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD))
předáno věcně příslušný výbor: LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD))
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 16. března 2012.


16. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 5 zápisu ze dne 13.3.2012)


16.1. Obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případ Solomona W.

Návrhy usnesení B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 a B7-0169/2012

Judith Sargentini, Ana Gomes, Mario Mauro, Charles Tannock, Jiří Maštálka a Annemie Neyts-Uyttebroeck uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Edit Bauer za skupinu PPE, Mitro Repo za skupinu S&D, Sari Essayah a Bogusław Sonik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Michał Tomasz Kamiński, Eija-Riitta Korhola, George Sabin Cutaş, Hannu Takkula, Jaroslav Paška a Elena Băsescu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Bernd Posselt a Véronique De Keyser k průběhu parlamentních prací ve čtvrtek odpoledne.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17.1 zápisu ze dne 15.3.2012.


16.2. Palestina: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích

Návrhy usnesení B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 a B7-0170/2012

Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Bernd Posselt, Paul Murphy a Annemie Neyts-Uyttebroeck uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Elena Băsescu za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Alexandra Thein za skupinu ALDE, Charles Tannock za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Eija-Riitta Korhola, Emer Costello, Cristian Silviu Buşoi a Michał Tomasz Kamiński.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Mitro Repo, Norica Nicolai, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Hannu Takkula.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17.2 zápisu ze dne 15.3.2012.


16.3. Porušování lidských práv v Bahrajnu

Návrhy usnesení B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 a B7-0176/2012

Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Monica Luisa Macovei za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt a Alexandra Thein.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Ana Gomes, aby upozornila Parlament na skutečnost, že Etiopie zaútočila na Eritreu, a požádala Catherine Ashtonovou (místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku), aby na schůzi výboru AFET, která se bude konat příští týden, informovala Parlament o dané situaci, a Bernd Posselt, aby protestoval proti zrušení rozprav o použití naléhavého postupu, které byly zařazeny na pořad jednání dubnového dílčího zasedání (předsedající vzala vystoupení na vědomí).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17.3 zápisu ze dne 15.3.2012.


17. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


17.1. Obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případ Solomona W. (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 a B7-0169/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0158/2012

(nahrazující B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 a B7-0169/2012):

předložen těmito poslanci:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik a Edit Bauer za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb a Kristian Vigenin za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano za skupinu ALDE,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Fiorello Provera za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2012)0092)

(Návrh usnesení B7-0168/2012 se nebere v potaz.)


17.2. Palestina: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 a B7-0170/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0160/2012

(nahrazující B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 a B7-0170/2012):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano za skupinu ALDE,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0093)

(Návrh usnesení B7-0166/2012 se nebere v potaz.)


17.3. Porušování lidských práv v Bahrajnu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 a B7-0176/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0171/2012

(nahrazující B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 a B7-0176/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka a Alf Svensson za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt a Pino Arlacchi za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica a Marian Harkin za skupinu ALDE,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0094)

(Návrh usnesení B7-0175/2012 se nebere v potaz.)


18. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


19. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny PPE schválil Parlament toto jmenování:

výbor CONT: Petri Sarvamaa

výbor TRAN: Petri Sarvamaa

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Petri Sarvamaa


20. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 42 jednacího řádu)

výbor ECON
- Přístup k základním bankovním službám (2012/2055(INI))
(stanovisko: EMPL, IMCO, REGI)

výbor JURI

- Statut evropské vzájemné společnosti (2012/2039(INI))
(stanovisko: ECON, EMPL)

- Správní právo procesní Evropské unie (2012/2024(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Vztahy mezi Evropským parlamentem a orgány zastupujícími vnitrostátní vlády (2012/2034(INI))

výbor AFET

- Strategie EU pro oblast Afrického rohu (2012/2026(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Politiky rozšíření, kritéria a strategické zájmy EU (2012/2025(INI))
(stanovisko: BUDG, REGI)

výbor AGRI

- Strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015 (2012/2043(INI))
(stanovisko: PETI, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA, IMCO, TRAN)

- Ochrana zvířat během přepravy (2012/2031(INI))
(stanovisko: ENVI, TRAN)

výbor BUDG

- Inovační finanční nástroje v kontextu příštího víceletého finančního rámce (2012/2027(INI))
(stanovisko: ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN, REGI)

výbor CULT

- Vzdělávání, odborná příprava a Evropa 2020 (2012/2045(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG)

výbor ECON

- Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (2012/2040(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI, INTA, IMCO)

- Proveditelnost zavedení dluhopisů stability (2012/2028(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)

výbor ENVI

- Antimikrobiální rezistence – rostoucí hrozby (2012/2041(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE)

výbor FEMM

- Sexualizace dívek (2012/2047(INI))

- Pracovní podmínky žen v odvětví služeb (2012/2046(INI))

- Úloha žen v ekologickém hospodářství (2012/2035(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor IMCO

- Dvacet hlavních obav evropských občanů a podniků týkajících se fungování jednotného trhu (2012/2044(INI))
(stanovisko: PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN)

- Provádění směrnice o spotřebitelském úvěru 2008/48/ES (2012/2037(INI))
(stanovisko: ECON)

- Dotvoření jednotného digitálního trhu (2012/2030(INI))
(stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, REGI)

výbor ITRE

- Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí (2012/2042(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, INTA)

- Zahájení spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky: Strategický přístup k zabezpečeným, udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie (2012/2029(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, INTA, AFET)

výbor JURI

- Zpráva o provádění směrnice o právu na opětný prodej (2001/84/ES) (2012/2038(INI))
(stanovisko: CULT)

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

- Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: navazující zpráva výboru Evropského parlamentu TDIP (2012/2033(INI))
(stanovisko: AFET)

- Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu (2012/2032(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, EMPL)

výbory IMCO, TRAN

- eCall: nová služba "112" pro občany (2012/2056(INI))

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 51 jednacího řádu)

- Zavedení akčního programu pro cla a daně v EU na období 2014-2020 (Fiscus) a zrušení rozhodnutí č. 1482/2007/ES a č. 624/2007/ES (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
výbory: ECON, IMCO
(stanovisko: BUDG)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16.2.2012)

- Nástroj pro propojení Evropy (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
výbory: ITRE, TRAN
(stanovisko: BUDG, REGI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16.2.2012)

- Program „Justice“ na období 2014–2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))
výbory: JURI, LIBE
(stanovisko: FEMM, BUDG)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16.2.2012)

- eCall: nová služba "112" pro občany (2012/2056(INI))
výbory: IMCO, TRAN
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8.3.2012)

Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)

výbor ITRE

- Zahájení spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky: Strategický přístup k zabezpečeným, udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie (2012/2029(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, INTA)
Postup s přidruženými výbory ITRE, AFET
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16.2.2012)

- Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí (2012/2042(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ECON, IMCO)
Postup s přidruženými výbory ITRE, INTA
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8.3.2012)

výbor JURI

- Statut evropské vzájemné společnosti (2012/2039(INI))
(stanovisko: ECON)
Postup s přidruženými výbory JURI, EMPL
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8.3.2012)

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

- Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: navazující zpráva výboru Evropského parlamentu TDIP (2012/2033(INI))
Postup s přidruženými výbory LIBE, AFET
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16.2.2012)

výbor ECON
- Přístup k základním bankovním službám (2012/2055(INI))
(stanovisko: EMPL, REGI)
Postup s přidruženými výbory ECON, IMCO
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 15.03.2012)

Postoupení výborům

výbor AFET

- Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS))
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
stanovisko: CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN

- Zavedení rámcového programu pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ (2014–2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
stanovisko: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI

- Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
stanovisko: AFET, BUDG

- Provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi (2012/2005(INI))
předáno věcně příslušný výbor: TRAN
stanovisko: AFET, EMPL, JURI, IMCO

výbor ECON

- Změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v legislativních postupech (2011/2298(REG))
předáno věcně příslušný výbor: AFCO
stanovisko: ECON

výbor DEVE, výbor JURI

- Dopady těžby plynu a ropy z břidlic na životní prostředí (2011/2308(INI))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: DEVE, JURI

výbor DEVE, výbor INTA

- Roční fínanční výkazy, konsolidované finanční výkazy a související zprávy některých forem podniků (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA


21. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

324

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

160

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

264

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

129

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

74

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

210

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

111

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

64

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

36

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

55

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

28

0009/2012

Oreste Rossi

8

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

154

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

163

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

50

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

48

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

24

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


22. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


23. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 28. a 29. března 2012.


24. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Příloha 1 – Vytváření vědeckého potenciálu v Africe: podpora evropsko-afrických partnerství v oblasti radioastronomie (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0045/2011, které předložili Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell a Judith Sargentini, o vytváření vědeckého potenciálu v Africe: podpora evropsko-afrických partnerství v oblasti radioastronomie (bod 2 zápisu ze dne 15.3.2012 a P7_TA(2012)0095) podepsalo 394 poslanců:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Jiří Havel, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Sławomir Witold Nitras, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Příloha 2 – Zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0049/2011, které předložili Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter a Andrea Zanoni, o zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin (bod 9 zápisu ze dne 15.3.2012 a P7_TA(2012)0096) podepsalo 395 poslanců:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Karima Delli, Anne Delvaux, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Alf Svensson, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver


Příloha 3 – Zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0050/2011, které předložili Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro a Hannu Takkula, o zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie (bod 10 zápisu ze dne 15.3.2012 a P7_TA(2012)0097) podepsalo 415 poslanců:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, John Attard-Montalto, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Philippe De Backer, Jean-Luc Dehaene, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí