Indeks 
Protokol
PDF 290kWORD 251k
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Kapacitetsopbygning inden for videnskab i Afrika: fremme af europæisk-afrikanske radioastronomipartnerskaber (skriftlig erklæring)
 3.Modtagne dokumenter
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (indgivne beslutningsforslag)
 6.En konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (forhandling)
 7.Det sjette verdensvandforum (forhandling)
 8.Udbrud af Schmallenbergvirus (forhandling)
 9.Fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)
 10.Indførelse af programmet ”Skak i skolen” i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer (skriftlig erklæring)
 11.Afstemningstid
  
11.1.En konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (afstemning)
  
11.2.Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (afstemning)
  
11.3.Resultatet af præsidentvalget i Rusland (afstemning)
  
11.4.Kasakhstan (afstemning)
  
11.5.Situationen i Nigeria (afstemning)
  
11.6.Situationen i Hviderusland (afstemning)
  
11.7.Det sjette verdensvandforum (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 16.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
16.1.Menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W.
  
16.2.Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer
  
16.3.Menneskeretskrænkelser i Bahrain
 17.Afstemningstid
  
17.1.Menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (afstemning)
  
17.2.Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (afstemning)
  
17.3.Menneskeretskrænkelser i Bahrain (afstemning)
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 21.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 23.Tidspunkt for næste mødeperiode
 24.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Kapacitetsopbygning inden for videnskab i Afrika: fremme af europæisk-afrikanske radioastronomipartnerskaber (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - Fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)
 Bilag 3 - Indførelse af programmet ”Skak i skolen” i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Kapacitetsopbygning inden for videnskab i Afrika: fremme af europæisk-afrikanske radioastronomipartnerskaber (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0045/2011 indgivet af Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell og Judith Sargentini om kapacitetsopbygning inden for videnskab i Afrika: fremme af europæisk-afrikanske radioastronomipartnerskaber var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0095) (Bilag 1 i protokollen af 15.3.2012).

Miguel Angel Martínez Martínez tog ordet.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CSD'er) samt om ændring af direktiv 98/26/EF (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD))
    Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 282 i TEUF ville høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets forordning om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

AFCO, LIBE


4. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 179, stk. 3, i finansforordningen behandlet et forslag fra Europa-Kommissionen vedrørende byggeprojekterne "Square Orban" og "Covent Garden" i Bruxelles og besluttet, at det ikke agtede at afgive en udtalelse.


5. Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner

Forhandlingen havde fundet sted den 13. marts 2012 (punkt 12 i protokollen af 13.3.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms og Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen om diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012)

- Marie-Christine Vergiat og Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen om diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012)

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka og Joanna Katarzyna Skrzydlewska for PPE-Gruppen om diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012)

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn og Rovana Plumb for S&D-Gruppen om diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012)

- Renate Weber, Sarah Ludford og Metin Kazak for ALDE-Gruppen om diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012)

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen om diskriminerende internetsider og regeringsreaktioner (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 15.3.2012.


6. En konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (forhandling)

Betænkning om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 [2011/2095(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Chris Davies (A7-0033/2012)

Chris Davies forelagde sin betænkning.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Mario Pirillo (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Romana Jordan for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Nick Griffin, løsgænger, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański og Roger Helmer.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Yannick Jadot og Gerard Batten, der stillede to blåt kort-spørgsmål til Roger Helmer, der besvarede spørgsmålene, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß og Peter Liese.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan og Karin Kadenbach.

Talere: Connie Hedegaard og Chris Davies.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 15.3.2012.


7. Det sjette verdensvandforum (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000013/2012) af Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký og Sabine Wils for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kommissionen: Det sjette verdensvandforum i Marseille den 12.-17. marts 2012 (B7-0101/2012)

Richard Seeber begrundede den mundtlige forespørgsel.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Sophie Auconie for PPE-Gruppen, Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, og Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela og Marie-Christine Vergiat.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan og Christa Klaß.

Connie Hedegaard tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký og Sabine Wils for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om det sjette internationale vandforum i Marseille den 12.-17. marts 2012 (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 15.3.2012.


8. Udbrud af Schmallenbergvirus (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000045/2012) af Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Schmallenberberg-virus (B7-0103/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000047/2012) af James Nicholson og Ashley Fox for ECR-Gruppen og Albert Deß og Esther de Lange for PPE-Gruppen til Kommissionen: Udbrud af sygdom forårsaget af Schmallenbergvirus (B7-0104/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000057/2012) af George Lyon og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Udbrud af sygdom forårsaget af Schmallenbergvirus (B7-0105/2012)

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß og Britta Reimers (stedfortræder for en forespørger) begrundede de mundtlige forespørgsler.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Esther de Lange for PPE-Gruppen, Matthias Groote for S&D-Gruppen, Liam Aylward for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust og Horst Schnellhardt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr, Franz Obermayr og Elena Băsescu.

Connie Hedegaard tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

9. Fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0049/2011 indgivet af Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter og Andrea Zanoni om fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0096) (Bilag 2 i protokollen af 15.3.2012).

Talere: Carl Schlyter og Dan Jørgensen.


10. Indførelse af programmet ”Skak i skolen” i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0050/2011 indgivet af Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro og Hannu Takkula om indførelse af programmet ”Skak i skolen” i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0097) (Bilag 3 i protokollen af 15.3.2012).

Slavi Binev tog ordet.

°
° ° °

Formanden hyldede Lothar Bisky, der var trådt tilbage som formand for GUE/NGL-Gruppen, og lykønskede gruppens nye formand, Gabriele Zimmer.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Talere: Georgios Papastamkos og Jo Leinen om afstemningsrækkefølgen. Der blev stillet forslag om først at stemme om betænkning af hris Davies (A7-0033/2012).

Parlamentet godkendte denne anmodning.


11.1. En konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 (afstemning)

Betænkning om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 [2011/2095(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Chris Davies (A7-0033/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af EFD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0086)


11.2. Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (afstemning)

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 15. marts 2012 (punkt 5 i protokollen af 15.3.2012).

Forslag til beslutning B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 og B7-0157/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0152/2012

(erstatter B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 og B7-0157/2012):

stillet af:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova og Jacek Protasiewicz for PPE-Gruppen,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin og Evgeni Kirilov for S&D-Gruppen,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms og Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski og Adam Bielan for ECR-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat og Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0087)


11.3. Resultatet af præsidentvalget i Rusland (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0177/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0088)

Indlæg

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5, hvilket var blevet godtaget.


11.4. Kasakhstan (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 og B7-0144/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0135/2012

(erstatter B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 og B7-0143/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere og Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec og Emilio Menéndez del Valle for S&D-Gruppen,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen,

Nicole Kiil-Nielsen og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock og Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0089)

(Forslag til beslutning B7-0144/2012 bortfaldt).

Indlæg

Liisa Jaakonsaari, inden afstemningen.


11.5. Situationen i Nigeria (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 og B7-0149/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0131/2012

(erstatter B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 og B7-0149/2012):

stillet af:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra og Michael Cashman for S&D-Gruppen,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi og Corinne Lepage for ALDE-Gruppen,

Raül Romeva i Rueda og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock for ECR-Gruppen,

Fiorello Provera for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0090)

(Forslag til beslutning B7-0139/2012 bortfaldt).


11.6. Situationen i Hviderusland (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 og B7-0183/2012

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0178/2012

(erstatter B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 og B7-0183/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle og Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin og Marek Siwiec for S&D-Gruppen,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake og Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen,

Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen.

Talere

Kristian Vigenin, for S&D-Gruppen, havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 177 stillet forslag om at udsætte afstemningen. Marek Henryk Migalski udtalte sig mod denne anmodning.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Afstemningen om det fælles beslutningsforslag blev således udsat til mødeperioden marts II 2012.


11.7. Det sjette verdensvandforum (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0130/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0091)


FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Chris Davies - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly og Charles Tannock

Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner - RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt og Philip Claeys

Resultatet af præsidentvalget i Rusland - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská og Vytautas Landsbergis

Kasakhstan - RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland og Charles Tannock

Situationen i Nigeria - RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy og Bernd Posselt

Det sjette verdensvandforum - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt og Charles Tannock


13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))
henvist til: kor.udv.: INTA

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF (06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Førstebehandlingsholdning vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD))
henvist til: kor.udv.: TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 16. marts 2012.


16. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 5 i protokollen af 13.3.2012)


16.1. Menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W.

Forslag til beslutning B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 og B7-0169/2012

Judith Sargentini, Ana Gomes, Mario Mauro, Charles Tannock, Jiří Maštálka og Annemie Neyts-Uyttebroeck forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Edit Bauer for PPE-Gruppen, Mitro Repo for S&D-Gruppen, Sari Essayah og Bogusław Sonik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Michał Tomasz Kamiński, Eija-Riitta Korhola, George Sabin Cutaş, Hannu Takkula, Jaroslav Paška og Elena Băsescu.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Bernd Posselt og Véronique De Keyser om afviklingen af Parlamentets arbejde om eftermiddagen på torsdagene.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.1 i protokollen af 15.3.2012.


16.2. Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer

Forslag til beslutning B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 og B7-0170/2012

Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Bernd Posselt, Paul Murphy og Annemie Neyts-Uyttebroeck forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Elena Băsescu for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Alexandra Thein for ALDE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Eija-Riitta Korhola, Emer Costello, Cristian Silviu Buşoi og Michał Tomasz Kamiński.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Mitro Repo, Norica Nicolai, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Hannu Takkula.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.2 i protokollen af 15.3.2012.


16.3. Menneskeretskrænkelser i Bahrain

Forslag til beslutning B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 og B7-0176/2012

Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt og Alexandra Thein.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Ana Gomes for at gøre Parlamentet opmærksom på et angreb fra Etiopien på Eritrea og opfordre Catherine Ashton (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen) til at informere Parlamentet om situationen under mødet i AFET i den kommende uge, og Bernd Posselt for at protestere mod, at debatten om uopsættelige tilfælde af krænkelser var taget af dagsordenen for mødeperioden i april (formanden noterede sig dette).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.3 i protokollen af 15.3.2012.


17. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


17.1. Menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 og B7-0169/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0158/2012

(erstatter B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 og B7-0169/2012):

stillet af:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik og Edit Bauer for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen.

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen,

Fiorello Provera for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0092)

(Forslag til beslutning B7-0168/2012 bortfaldt).


17.2. Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 og B7-0170/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0160/2012

(erstatter B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 og B7-0170/2012):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon og María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0093)

(Forslag til beslutning B7-0166/2012 bortfaldt).


17.3. Menneskeretskrænkelser i Bahrain (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 og B7-0176/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0171/2012

(erstatter B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 og B7-0176/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka og Alf Svensson for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica og Marian Harkin for ALDE-Gruppen,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda og Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0094)

(Forslag til beslutning B7-0175/2012 bortfaldt).


18. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


19. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

CONT: Petri Sarvamaa

TRAN: Petri Sarvamaa

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Petri Sarvamaa


20. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 42)

ECON
- Adgang til basale bankydelser (2012/2055(INI))
(rådg.udv.: EMPL, IMCO, REGI)

JURI

- Statut for det europæiske gensidige selskab (2012/2039(INI))
(rådg.udv.: ECON, EMPL)

- Den Europæiske Unions forvaltningslov (2012/2024(INI))
(rådg.udv.: PETI, AFCO)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

AFCO

- Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer (2012/2034(INI))

AFET

- EU's strategi for Afrikas Horn (2012/2026(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

- Udvidelse: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser (2012/2025(INI))
(rådg.udv.: BUDG, REGI)

AGRI

- Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015) (2012/2043(INI))
(rådg.udv.: PETI, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA, IMCO, TRAN)

- Beskyttelse af dyr under transport (2012/2031(INI))
(rådg.udv.: ENVI, TRAN)

BUDG

- Innovative finansielle instrumenter i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme (2012/2027(INI))
(rådg.udv.: ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN, REGI)

CULT

- Almen uddannelse og erhvervsuddannelse og Europa 2020 (2012/2045(INI))
(rådg.udv.: EMPL, BUDG)

ECON

- På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger (2012/2040(INI))
(rådg.udv.: ITRE, JURI, INTA, IMCO)

- Mulighederne for at indføre stabilitetsobligationer (2012/2028(INI))
(rådg.udv.: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)

ENVI

- Mikrobiel udfordring . Voksende trussel fra antimikrobiel resistens (2012/2041(INI))
(rådg.udv.: AGRI, ITRE)

FEMM

- Seksualisering af piger (2012/2047(INI))

- Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI))

- Kvinders rolle i den grønne økonomi (2012/2035(INI))
(rådg.udv.: REGI)

IMCO

- De 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked (2012/2044(INI))
(rådg.udv.: PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN)

- Gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))
(rådg.udv.: ECON)

- Fuldførelsen af det digitale indre marked (2012/2030(INI))
(rådg.udv.: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, REGI)

ITRE

- Små og mellemstore virksomheder (SMV): konkurrenceevne og forretningsmuligheder (2012/2042(INI))
(rådg.udv.: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, INTA)

- Samarbejde om energipolitik med partnere uden for EU: en strategisk tilgang til sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energiforsyning (2012/2029(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI, INTA, AFET)

JURI

- Rapport om gennemførelsen af følgeretsdirektivet (2001/84/EF) (2012/2038(INI))
(rådg.udv.: CULT)

LIBE

- CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning af TDIP-Udvalgets betænkning (2012/2033(INI))
(rådg.udv.: AFET)

- Styrket solidaritet i EU på asylområdet (2012/2032(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET, EMPL)

udvalg IMCO, TRAN

- eCall: en ny 112-tjeneste for borgerne (2012/2056(INI))

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 51)

- Oprettelse af et handlingsprogram for told og beskatning i EU for perioden 2014-2020 (Fiscus) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF og nr. 624/2007/EF (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
udvalg: ECON, IMCO
(rådg.udv.: BUDG)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 16.02.2012)

- Facilitet for netforbindelser i Europa (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
udvalg: ITRE, TRAN
(rådg.udv.: BUDG, REGI)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 16.02.2012)

- Programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))
udvalg: JURI, LIBE
(rådg.udv.: FEMM, BUDG)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 16.02.2012)

- eCall: en ny 112-tjeneste for borgerne (2012/2056(INI))
udvalg: IMCO, TRAN
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 08.03.2012)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)

ITRE

- Samarbejde om energipolitik med partnere uden for EU: en strategisk tilgang til sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energiforsyning (2012/2029(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI, INTA)
Associerede udvalg ITRE, AFET
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 16.02.2012)

- Små og mellemstore virksomheder (SMV): konkurrenceevne og forretningsmuligheder (2012/2042(INI)) (rådg.udv.: ENVI, EMPL, ECON, IMCO)
Associerede udvalg ITRE, INTA
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 08.03.2012)

JURI

- Statut for det europæiske gensidige selskab (2012/2039(INI))
(rådg.udv.: ECON)
Associerede udvalg JURI, EMPL
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 08.03.2012)

LIBE

- CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning af TDIP-Udvalgets betænkning (2012/2033(INI))
Associerede udvalg LIBE, AFET
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 16.02.2012)

ECON
- Adgang til basale bankydelser (2012/2055(INI))
(rådg.udv.: EMPL, REGI)
Associerede udvalg I ECON, IMCO
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 15.03.2012

Udvalgshenvisninger

AFET

- Særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS))
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN

- Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020). (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI

- Reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)". (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: AFET, BUDG

- Gennemførelse af lovgivningen om det fælles luftrum (2012/2005(INI))
henvist til: kor.udv.: TRAN
rådg.udv.: AFET, EMPL, JURI, IMCO

ECON

- Ændring af artikel 70 i forretningsordenen om interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer (2011/2298(REG))
henvist til: kor.udv.: AFCO
rådg.udv.: ECON

DEVE, JURI

- Miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie (2011/2308(INI))
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: DEVE, JURI

DEVE, INTA

- Årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA


21. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

324

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

160

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

264

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

129

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

74

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

210

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

111

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

64

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

36

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

55

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

28

0009/2012

Oreste Rossi

8

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

154

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

163

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

50

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

48

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

24

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


22. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


23. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 28. marts 2012 - 29. marts 2012.


24. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bilag 1 - Kapacitetsopbygning inden for videnskab i Afrika: fremme af europæisk-afrikanske radioastronomipartnerskaber (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0045/2011 indgivet af Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell og Judith Sargentini om kapacitetsopbygning inden for videnskab i Afrika: fremme af europæisk-afrikanske radioastronomipartnerskaber (punkt 2 i protokollen af 15.3.2012 og P7_TA(2012)0095 var blevet underskrevet af 394 medlemmer:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Jiří Havel, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Sławomir Witold Nitras, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Bilag 2 - Fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0049/2011 indgivet af Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter og Andrea Zanoni om fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union (punkt 9 i protokollen af 15.3.2012 og P7_TA(2012)0096) var blevet underskrevet af 395 medlemmer:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Karima Delli, Anne Delvaux, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Alf Svensson, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver


Bilag 3 - Indførelse af programmet ”Skak i skolen” i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0050/2011 indgivet af Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro og Hannu Takkula om indførelse af programmet ”Skak i skolen” i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer (punkt 10 i protokollen af 15.3.2012 og P7_TA(2012)0097) var blevet underskrevet af 415 medlemmer:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, John Attard-Montalto, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Philippe De Backer, Jean-Luc Dehaene, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik