Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 312kWORD 294k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας (γραπτή δήλωση)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Μεταφορές πιστώσεων
 5.Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (συζήτηση)
 7.6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό (συζήτηση)
 8.Επιδημία Schmallenberg (συζήτηση)
 9.Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)
 10.Καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (ψηφοφορία)
  11.2.Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (ψηφοφορία)
  11.3.Αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία (ψηφοφορία)
  11.4.Καζακστάν (ψηφοφορία)
  11.5.Κατάσταση στην Νιγηρία (ψηφοφορία)
  11.6.Κατάσταση στην Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  11.7.6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 16.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  16.1.Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W.
  16.2.Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς
  16.3.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  17.1.Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W. (ψηφοφορία)
  17.2.Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (ψηφοφορία)
  17.3.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (ψηφοφορία)
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 21.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 3 - Καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00.


2. Ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0045/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell και Judith Sargentini, σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας, συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0095) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012).

Παρεμβαίνει ο Miguel Angel Martínez Martínez.


3. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύναψη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της πρότασης αυτής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 της ΣΛΕΕ, ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με λογιστικούς κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δθα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών επί της πρότασης αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, ITRE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών επί της πρότασης αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

AFCO, LIBE


4. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα των εργασιών στα κτίρια "Square Orban" και "Covent Garden" στις Βρυξέλλες και αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει.


5. Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Μαρτίου 2012 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012

- Marie-Christine Vergiat και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka και Joanna Katarzyna Skrzydlewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με διαδικτυακούς τόπους που προβαίνουν σε διακρίσεις και αντιδράσεις της κυβέρνησης (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn και Rovana Plumb, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012

- Renate Weber, Sarah Ludford και Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012.


6. Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 [2011/2095(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Chris Davies (A7-0033/2012)

Ο Chris Davies παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mario Pirillo (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Romana Jordan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Satu Hassi, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański και Roger Helmer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Yannick Jadot και Gerard Batten, για να θέσουν δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα στον Roger Helmer, ο οποίος απαντά, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß και Peter Liese.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard και Chris Davies.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012.


7. 6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000013/2012) που κατέθεσαν οι Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký και Sabine Wils, εξ ονόματος της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων, προς την Επιτροπή: 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Υδάτων στη Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012 (B7-0101/2012)

Ο Richard Seeber αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Sophie Auconie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela και Marie-Christine Vergiat.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan και Christa Klaß.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký και Sabine Wils, εξ ονόματος της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων, σχετικά με το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό που θα συνέλθει στη Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012 (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012.


8. Επιδημία Schmallenberg (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000045/2012) που κατέθεσαν οι Patrick Le Hyaric, Τάκης Χατζηγεωργίου, João Ferreira και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Επιδημία Schmallenberg (B7-0103/2012)

Προφορική ερώτηση (O-000047/2012) που κατέθεσαν οι James Nicholson και Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Albert Deß και Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Επιδημία Schmallenberg (B7-0104/2012)

Προφορική ερώτηση (O-000057/2012) που κατέθεσαν οι George Lyon και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Επιδημία Schmallenberg (B7-0105/2012)

Οι Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß και Britta Reimers (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust και Horst Schnellhardt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr, Franz Obermayr και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

9. Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0049/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter και Andrea Zanoni σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0096) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012).

Παρεμβαίνουν οι Carl Schlyter και Dan Jørgensen.


10. Καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0050/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro και Hannu Takkula σχετικά με την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0097) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012).

Παρεμβαίνει ο Slavi Binev.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος αποτίει φόρο τιμής στον Lothar Bisky, ο οποίος παραιτήθηκε των καθηκόντων του προέδρου της Ομάδας GUE/NGL και συγχαίρει την νέα πρόεδρο της Ομάδας, Gabriele Zimmer.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπαστάμκος και Jo Leinen σχετικά με τη διάταξη των ψηφοφοριών. Προτείνεται να ψηφιστεί πρώτα η έκθεση Chris Davies (A7-0033/2012).

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση αυτή.


11.1. Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 [2011/2095(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Chris Davies (A7-0033/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα EFD)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0086)


11.2. Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 15 Μαρτίου 2012 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 και B7-0157/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0152/2012

(αντικαθιστά τις B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 και B7-0157/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova και Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin και Evgeni Kirilov, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0087)


11.3. Αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0177/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0088)

Παρέμβαση

Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra καταθέτει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 5, η οποία κρατείται.


11.4. Καζακστάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 και B7-0144/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0135/2012

(αντικαθιστά τις B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 και B7-0143/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Μαριέττα Γιαννάκου, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere και Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0089)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0144/2012 καταπίπτει.)

Παρέμβαση

Liisa Jaakonsaari, πριν την ψηφοφορία.


11.5. Κατάσταση στην Νιγηρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 και B7-0149/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0131/2012

(αντικαθιστά τις B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 και B7-0149/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra και Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi και Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0090)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0139/2012 καταπίπτει.)


11.6. Κατάσταση στην Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 και B7-0183/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0178/2012

(αντικαθιστά τις B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 και B7-0183/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ιωάννης Κασουλίδης, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle και Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin και Marek Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβάσεις

Ο Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας· ο Marek Henryk Migalski αντιτίθεται στο αίτημα αυτό.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση αυτή.

Ως εκ τούτου, η ψηφοφορία επί του κοινού ψηφίσματος μετατίθεται στην περίοδο συνόδου του Μαρτίου II 2012.


11.7. 6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0130/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0091)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Chris Davies - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly και Charles Tannock

Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις - RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt και Philip Claeys

Αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská και Vytautas Landsbergis

Καζακστάν - RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland και Charles Tannock

Κατάσταση στην Νιγηρία - RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy και Bernd Posselt

6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt και Charles Tannock


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.40 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσεως (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Θέση σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/EK σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», και την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου (06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (Αναδιατύπωση) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 16 Μαρτίου 2012.


16. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012)


16.1. Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W.

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 και B7-0169/2012

Οι Judith Sargentini, Ana Gomes, Mario Mauro, Charles Tannock, Jiří Maštálka και Annemie Neyts-Uyttebroeck παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sari Essayah και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Michał Tomasz Kamiński, Eija-Riitta Korhola, George Sabin Cutaş, Hannu Takkula, Jaroslav Paška και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt και Véronique De Keyser σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Κοινοβουλίου τα απογεύματα της Πέμπτης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012.


16.2. Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 και B7-0170/2012

Οι Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Bernd Posselt, Paul Murphy και Annemie Neyts-Uyttebroeck παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Eija-Riitta Korhola, Emer Costello, Cristian Silviu Buşoi και Michał Tomasz Kamiński.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Sari Essayah, Mitro Repo, Norica Nicolai, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Hannu Takkula.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012.


16.3. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 και B7-0176/2012

Οι Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt και Alexandra Thein.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, η οποία ειδοποιεί το Σώμα σχετικά με επίθεση της Αιθιοπίας στο έδαφος της Ερυθραίας και καλεί την Catherine Ashton (Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και ΄Υπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας ) να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση κατά την συνεδρίαση της επιτροπής AFET την επόμενη εβδομάδα, και Bernd Posselt, ο οποίος διαμαρτύρεται διότι διεγράφησαν οι κατεπείγουσες συζητήσεις από την ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου του Απριλίου (Η Πρόεδρος το σημειώνει).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012.


17. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


17.1. Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W. (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 και B7-0169/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0158/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 και B7-0169/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik και Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0092)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0168/2012 καταπίπτει.)


17.2. Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 και B7-0170/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0160/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 και B7-0170/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0093)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0166/2012 καταπίπτει.)


17.3. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 και B7-0176/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0171/2012

(αντικαθιστά τιςB7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 και B7-0176/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka και Alf Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica και Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0094)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0175/2012 καταπίπτει.)


18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


19. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή CONT: Petri Sarvamaa

επιτροπή TRAN: Petri Sarvamaa

Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Petri Sarvamaa


20. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 42 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON
- Πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες (2012/2055(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, IMCO, REGI)

επιτροπή JURI

- Καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης (2012/2039(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, EMPL)

- Κώδικας διοικητικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/2024(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, AFCO)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις (2012/2034(INI))

επιτροπή AFET

- Στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής (2012/2026(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

- Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ (2012/2025(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, REGI)

επιτροπή AGRI

- Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (2012/2043(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA, IMCO, TRAN)

- Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (2012/2031(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, TRAN)

επιτροπή BUDG

- Καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2012/2027(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN, REGI)

επιτροπή CULT

- Εκπαίδευση, κατάρτιση και Ευρώπη 2020 (2012/2045(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG)

επιτροπή ECON

- Προς μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων (2012/2040(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, JURI, INTA, IMCO)

- Σκοπιμότητα εισαγωγής Ομολόγων Σταθερότητας (2012/2028(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)

επιτροπή ENVI

- Η μικροβιακή πρόκληση - Αυξανόμενος κίνδυνος από την μικροβιακή αντοχή (2012/2041(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, ITRE)

επιτροπή FEMM

- Η σεξουαλικοποίηση των νέων κοριτσιών (2012/2047(INI))

- Συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών (2012/2046(INI))

- Ο ρόλος των γυναικών στην φιλοπεριβαλλοντική οικονομία (2012/2035(INI))
(γνωμοδότηση: REGI)

επιτροπή IMCO

- 20 κύριοι λόγοι ανησυχίας των επιχειρήσεων και των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (2012/2044(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN)

- Εφαρμογή της οδηγίας 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη (2012/2037(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)

- Η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2012/2030(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, REGI)

επιτροπή ITRE

- Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και εμπορικές προοπτικές (2012/2042(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, INTA)

- Αναάληψη κοινής δράσης με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής: στρατηγική προσέγγιση ενός ασφαλούς, βιώσιμου και ανταγωνιστικού ενεργειακού εφοδιασμού (2012/2029(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, INTA, AFET)

επιτροπή JURI

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας για το δικαίωμα παρακολούθησης (2001/84/ΕΚ) (2012/2038(INI))
(γνωμοδότηση: CULT)

επιτροπή LIBE

- Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων από τη CIA στις ευρωπαϊκές χώρες: παρακολούθηση της έκθεσης της επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2012/2033(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)

- Ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός της ΕΕ στον τομέα του ασύλου (2012/2032(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET, EMPL)

επιτροπές IMCO, TRAN

- “Ηλε-κλήσεις” (eCall): μια νέα υπηρεσία του 112 για τους πολίτες (2012/2056(INI))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 51 του Κανονισμού)

- Θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία και τη φορολογία στην ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 (FISCUS), και κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1482/2007/ΕΚ και αριθ. 624/2007/ΕΚ (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
επιτροπές: ECON, IMCO
(γνωμοδότηση: BUDG)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.02.2012)

- Xρηματοδοτική διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
επιτροπές: ITRE, TRAN
(γνωμοδότηση: BUDG, REGI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.02.2012)

- Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη" για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))
επιτροπές: JURI, LIBE
(γνωμοδότηση: FEMM, BUDG)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.02.2012)

- “Ηλε-κλήσεις” (eCall): μια νέα υπηρεσία του 112 για τους πολίτες (2012/2056(INI))
επιτροπές: IMCO, TRAN
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 08.03.2012)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 50 του Κανονισμού)

επιτροπή ITRE

- Αναάληψη κοινής δράσης με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής: στρατηγική προσέγγιση ενός ασφαλούς, βιώσιμου και ανταγωνιστικού ενεργειακού εφοδιασμού (2012/2029(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, INTA)
Συνδεδεμένες επιτροπές ITRE, AFET
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.02.2012)

- Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και εμπορικές προοπτικές (2012/2042(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, EMPL, ECON, IMCO)
Συνδεδεμένες επιτροπές ITRE, INTA
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 08.03.2012)

επιτροπή JURI

- Καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης (2012/2039(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)
Συνδεδεμένες επιτροπές JURI, EMPL
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 08.03.2012)

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

- Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων από τη CIA στις ευρωπαϊκές χώρες: παρακολούθηση της έκθεσης της επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2012/2033(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές LIBE, AFET
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.02.2012)

επιτροπή ECON
- Πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες (2012/2055(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, REGI)
Συνδεδεμένες επιτροπές ECON, IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.03.2012)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή AFET

- Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» – Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN

- Θέσπιση του προγράμματος - πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI

- Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: AFET, BUDG

- Εφαρμογή της νομοθεσίας του ενιαίου ουρανού (2012/2005(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: AFET, EMPL, JURI, IMCO

επιτροπή ECON

- Τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισμού σχετικά με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών (2011/2298(REG))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: ECON

επιτροπή DEVE, επιτροπή JURI

- Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (2011/2308(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: DEVE, JURI

επιτροπή DEVE, επιτροπή INTA

- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA


21. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

324

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

160

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

264

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

129

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

74

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

210

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

111

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

64

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

36

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

55

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Ελένη Θεοχάρους

28

0009/2012

Oreste Rossi

8

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

154

0011/2012

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

163

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

50

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

48

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Κρίτων Αρσένης, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

24

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


22. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


23. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 28 Μαρτίου 2012 και 29 Μαρτίου 2012.


24. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Portas, Posselt, Πουπάκης, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση 0045/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell και Judith Sargentini σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον επιστημονικό τομέα στην Αφρική: η προώθηση συμπράξεων Ευρώπης-Αφρικής στον τομέα της ραδιοαστρονομίας (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012 και P7_TA(2012)0095) και την οποία υπέγραψαν 394 βουλευτές:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Jiří Havel, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Sławomir Witold Nitras, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Παράρτηµα 2 - Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση 0049/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter και Andrea Zanoni σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012 και P7_TA(2012)0096) και την οποία υπέγραψαν 395 βουλευτές:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Karima Delli, Anne Delvaux, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Alf Svensson, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver


Παράρτηµα 3 - Καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση 0050/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro και Hannu Takkula σχετικά με την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012 και P7_TA(2012)0097) και την οποία υπέγραψαν 415 βουλευτές:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, John Attard-Montalto, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Philippe De Backer, Jean-Luc Dehaene, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου