Rodyklė 
Protokolas
PDF 295kWORD 284k
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Mokslo pajėgumų stiprinimas Afrikoje: Europos ir Afrikos partnerystės radioastronomijos srityje skatinimas (rašytinis pareiškimas)
 3.Gauti dokumentai
 4.Asignavimų perkėlimas
 5.Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimas iki 2050 m. (diskusijos)
 7.6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas (diskusijos)
 8.Šmalenbergo viruso protrūkis (diskusijos)
 9.Ne daugiau kaip 8 valandų kelionės limito Europos Sąjungoje vežamiems skersti gyvūnams nustatymas (rašytinis pareiškimas)
 10.Programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimas Europos Sąjungos švietimo sistemose (rašytinis pareiškimas)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimas iki 2050 m. (balsavimas)
  
11.2.Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija (balsavimas)
  
11.3.Rusijos Prezidento rinkimų rezultatai (balsavimas)
  
11.4.Kazachstano Respublika (balsavimas)
  
11.5.Padėtis Nigerijoje (balsavimas)
  
11.6.Padėtis Baltarusijoje (balsavimas)
  
11.7.6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu
 16. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
16.1.Prekyba žmonėmis Sinajuje, ypač Solomon W. atvejis
  
16.2.Palestina: Izraelio pajėgų reidai Palestinos televizijos stotyse
  
16.3.Žmogaus teisių pažeidimai Bahreine
 17.Balsuoti skirtas laikas
  
17.1.Prekyba žmonėmis Sinajuje, ypač Solomon W. atvejis (balsavimas)
  
17.2.Palestina: Izraelio pajėgų reidai Palestinos televizijos stotyse (balsavimas)
  
17.3.Žmogaus teisių pažeidimai Bahreine (balsavimas)
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 21.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 22.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 23.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 24.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Mokslo pajėgumų stiprinimo Afrikoje: Europos ir Afrikos partnerystės radioastronomijos srityje skatinimas (rašytinis pareiškimas)
 2 priedas. - Ne daugiau kaip 8 valandų kelionės limito Europos Sąjungoje vežamiems skersti gyvūnams nustatymas (rašytinis pareiškimas)
 3 priedas. - Programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimas Europos Sąjungos švietimo sistemose (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Mokslo pajėgumų stiprinimas Afrikoje: Europos ir Afrikos partnerystės radioastronomijos srityje skatinimas (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell ir Judith Sargentini pateiktą rašytinį pareiškimą 0045/2011dėl mokslo pajėgumų stiprinimo Afrikoje: Europos ir Afrikos partnerystės radioastronomijos srityje skatinimo pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2012)0095) „Priimtuose tekstuose“ protokole nurodant pasirašiusiųjų pavardes (2012.03.15 protokolo 1 priedas).

Kalbėjo Miguel Angel Martínez Martínez.


3. Gauti dokumentai

Tarybos ir Komisijos gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Sąjungos vardu (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 98/26/EB (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 – 2012/0029(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pirmininkas, vadovaudamasis SESV 282 straipsniu, konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklių ir veiksmų planų (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

AFCO, LIBE


4. Asignavimų perkėlimas

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl pastatų Square Orban“ ir Covent Garden“ projektų Briuselyje ir nusprendė nepateikti nuomonės.


5. Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. kovo 13 d. (2012 3 13 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijos (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat ir Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijos (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn ir Rovana Plumb S&D frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford ir Metin Kazak ALDE frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijų (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Balsavimas: punktas 11.2 protokolo 15.3.2012.


6. Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimas iki 2050 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas [2011/2095(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Chris Davies (A7-0033/2012)

Chris Davies pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Kalbėjo: Mario Pirillo (ITRE komiteto nuomonės referentas), Romana Jordan PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Lena Kolarska-Bobińska pateiktą klausimą), Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański ir Roger Helmer.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Yannick Jadot ir Gerard Batten, jis (ji) taip pat pateikė pakėlus mėlynąją kortelę užduodamą klausimą Roger Helmer, jis (ji) į jį atsakė, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß ir Peter Liese.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo: Connie Hedegaard ir Chris Davies.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.1 protokolo 15.3.2012.


7. 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000013/2012), kurį pateikė Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ir Sabine Wils Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu Komisijai: 2012 m. kovo 12-17 d. Marselyje vyksiantis 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas (B7-0101/2012)

Richard Seeber pateikė žodinį klausimą.

Connie Hedegaard (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Sophie Auconie PPE frakcijos vardu, Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, ir Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Ewald Stadler , nepriklausomas Parlamento narys, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela ir Marie-Christine Vergiat.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan ir Christa Klaß.

Kalbėjo Connie Hedegaard.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký ir Sabine Wils Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu dėl 6-ojo pasaulinio vandens ištekliams skirto forumo, vyksiančio 2012 m. kovo 12–17 d. Marselyje (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.7 protokolo 15.3.2012.


8. Šmalenbergo viruso protrūkis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000045/2012), kurį pateikė Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Šmalenbergo viruso protrūkis (B7-0103/2012)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000047/2012), kurį pateikė James Nicholson ir Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Albert Deß ir Esther de Lange PPE frakcijos vardu Komisijai: Šmalenbergo viruso protrūkis (B7-0104/2012)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000057/2012), kurį pateikė George Lyon ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu Komisijai: Šmalenbergo viruso protrūkis (B7-0105/2012)

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß ir Britta Reimers (pavaduojanti autorių) pateikė žodinius klausimus.

Connie Hedegaard (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Matthias Groote S&D frakcijos vardu, Liam Aylward ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust ir Horst Schnellhardt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr, Franz Obermayr ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Connie Hedegaard.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

9. Ne daugiau kaip 8 valandų kelionės limito Europos Sąjungoje vežamiems skersti gyvūnams nustatymas (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter ir Andrea Zanoni pateiktą rašytinį pareiškimą 0049/2011dėl ne daugiau kaip 8 valandų kelionės limito Europos Sąjungoje vežamiems skersti gyvūnams, nustatymo pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2012)0096) „Priimtuose tekstuose“ protokole nurodant pasirašiusiųjų pavardes (priedas 2 protokolo 15.3.2012).

Kalbėjo: Carl Schlyter ir Dan Jørgensen.


10. Programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimas Europos Sąjungos švietimo sistemose (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro ir Hannu Takkula pateiktą rašytinį pareiškimą 0050/2011dėl dėl programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimo Europos Sąjungos švietimo sistemose pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2012)0097) „Priimtuose tekstuose“ protokole nurodant pasirašiusiųjų pavardes (priedas 3 protokolo 15.3.2012).

Kalbėjo Slavi Binev.

°
° ° °

Pirmininkas pagerbė Lothar Bisky, jis atsistatydino iš GUE/NGL frakcijos pirmininko pareigų, ir pasveikino Gabriele Zimmer naujų frakcijos pirmininkės pareigų proga.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Kalbėjo: Georgios Papastamkos ir Jo Leinen dėl balsavimo tvarkos. Pasiūlyta pirmiausiai balsuoti dėl Chris Davies pranešimo (A7-0033/2012).

Parlamentas patenkino šį prašymą.


11.1. Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimas iki 2050 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas [2011/2095(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Chris Davies (A7-0033/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė EFD frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0086)


11.2. Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2012 m. kovo 15 d. (2012 3 15 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 ir B7-0157/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0152/2012

(keičiama B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 ir B7-0157/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova ir Jacek Protasiewicz PPE frakcijos vardu,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin ir Evgeni Kirilov S&D frakcijos vardu,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck ir Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat ir Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0087)


11.3. Rusijos Prezidento rinkimų rezultatai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0177/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0088)

Kalbėjo

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pateikė žodinį pakeitimą dėl 5 pakeitimo, kuris buvo patvirtintas.


11.4. Kazachstano Respublika (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 ir B7-0144/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0135/2012

(keičiama B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 ir B7-0143/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere ir Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec ir Emilio Menéndez del Valle S&D frakcijos vardu,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu,

Nicole Kiil-Nielsen ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu,

Priimta (P7_TA(2012)0089)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0144/2012 anuliuotas.)

Kalbėjo

Liisa Jaakonsaari prieš balsavimą.


11.5. Padėtis Nigerijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 ir B7-0149/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0131/2012

(keičiama B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 ir B7-0149/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra ir Michael Cashman S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi ir Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu,

Raül Romeva i Rueda ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ECR frakcijos vardu,

Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0090)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0139/2012 anuliuotas.)


11.6. Padėtis Baltarusijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 ir B7-0183/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0178/2012

(keičiama B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 ir B7-0183/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle ir Ria Oomen-Ruijten PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ir Marek Siwiec S&D frakcijos vardu,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake ir Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu,

Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu.

Kalbėjo:

Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, paprašė, vadovaujantis darbo tvarkos taisyklių 177 straipsniu, atidėti balsavimą; Marek Henryk Migalski prieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Balsavimas dėl rezoliucijos vyks 2012 m. kovo antrosios mėnesinės sesijos metu.


11.7. 6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0130/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0091)


PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Chris Davies - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly ir Charles Tannock

Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija - RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt ir Philip Claeys

Rusijos Prezidento rinkimų rezultatai - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská ir Vytautas Landsbergis

Kazachstano Respublika - RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland ir Charles Tannock

Padėtis Nigerijoje - RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy ir Bernd Posselt

6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt ir Charles Tannock


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija dėl šių pozicijų:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantis Tarybos sprendimą 2004/904/EB (06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2012 m. kovo 16 d..


16.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 5 protokolo 13.3.2012)


16.1. Prekyba žmonėmis Sinajuje, ypač Solomon W. atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 ir B7-0169/2012

Judith Sargentini, Ana Gomes, Mario Mauro, Charles Tannock, Jiří Maštálka ir Annemie Neyts-Uyttebroeck pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Edit Bauer PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Sari Essayah ir Bogusław Sonik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Michał Tomasz Kamiński, Eija-Riitta Korhola, George Sabin Cutaş, Hannu Takkula, Jaroslav Paška ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Bernd Posselt ir Véronique De Keyser dėl Parlamento darbų programos ketvirtadienio popietę.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 17.1 protokolo 15.3.2012.


16.2. Palestina: Izraelio pajėgų reidai Palestinos televizijos stotyse

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 ir B7-0170/2012

Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Bernd Posselt, Paul Murphy ir Annemie Neyts-Uyttebroeck pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Elena Băsescu PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Eija-Riitta Korhola, Emer Costello, Cristian Silviu Buşoi ir Michał Tomasz Kamiński.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Mitro Repo, Norica Nicolai, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Hannu Takkula.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 17.2 protokolo 15.3.2012.


16.3. Žmogaus teisių pažeidimai Bahreine

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 ir B7-0176/2012

Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt ir Alexandra Thein.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Ana Gomes, perspėdama Parlamentą dėl Etiopijos išpuolio prieš Eritrėją ir paprašė Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) informuoti Parlamentą apie padėtį per AFET komiteto kitos savaitės posėdį, ir Bernd Posselt, prieštaraudamas dėl to, kad iš balandžio mėnesio sesijos darbotvarkės buvo išbrauktos diskusijos skubos tvarka (Pirmininkė pasižymėjo šį klausimą).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 17.3 protokolo 15.3.2012.


17. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


17.1. Prekyba žmonėmis Sinajuje, ypač Solomon W. atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 ir B7-0169/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0158/2012

(keičiama B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 ir B7-0169/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik ir Edit Bauer PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu.

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0092)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0168/2012 anuliuotas.)


17.2. Palestina: Izraelio pajėgų reidai Palestinos televizijos stotyse (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 ir B7-0170/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0160/2012

(keičiama B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 ir B7-0170/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon ir María Muñiz De Urquiza S&D frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0093)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0166/2012 anuliuotas.)


17.3. Žmogaus teisių pažeidimai Bahreine (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 ir B7-0176/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0171/2012

(keičiama B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 ir B7-0176/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka ir Alf Svensson PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica ir Marian Harkin ALDE frakcijos vardu,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ir Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0094)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0175/2012 anuliuotas.)


18. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

CONT komitete: Petri Sarvamaa

TRAN komitete: Petri Sarvamaa

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Petri Sarvamaa


20. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 42 straipsnis)

ECON komitetas
- Prieiga prie pagrindinių banko paslaugų (2012/2055(INI))
(nuomonė: EMPL, IMCO, REGI)

JURI komitetas

- Europos savidraudos draugijos statutas (2012/2039(INI))
(nuomonė: ECON, EMPL)

- Europos Sąjungos administracinio proceso teisė (2012/2024(INI))
(nuomonė: PETI, AFCO)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

AFCO komitetas

- Europos Parlamento santykiai su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms (2012/2034(INI))

AFET komitetas

- ES strategija dėl Afrikos Kyšulio (2012/2026(INI))
(nuomonė: DEVE)

- Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai (2012/2025(INI))
(nuomonė: BUDG, REGI)

AGRI komitetas

- Europos Sąjungos strategija dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m. (2012/2043(INI))
(nuomonė: PETI, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA, IMCO, TRAN)

- Gyvūnų apsauga juos vežant (2012/2031(INI))
(nuomonė: ENVI, TRAN)

BUDG komitetas

- Naujoviškos finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą (2012/2027(INI))
(nuomonė: ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN, REGI)

CULT komitetas

- Švietimas, mokymas ir Europa 2020 m. (2012/2045(INI))
(nuomonė: EMPL, BUDG)

ECON komitetas

- Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas (2012/2040(INI))
(nuomonė: ITRE, JURI, INTA, IMCO)

- Galimybės leisti stabilumo obligacijas (2012/2028(INI))
(nuomonė: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)

ENVI komitetas

- Kovos su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamomis grėsmėmis veiksmų planas (2012/2041(INI))
(nuomonė: AGRI, ITRE)

FEMM komitetas

- Mergaičių seksualizavimas (2012/2047(INI))

- Moterų darbo sąlygos paslaugų sektoriuje (2012/2046(INI))

- Moterų vaidmuo ekologiškoje ekonomikoje (2012/2035(INI))
(nuomonė: REGI)

IMCO komitetas

- Europos piliečių ir įmonių 20 pagrindinių rūpesčių, susijusių su bendrosios rinkos veikla (2012/2044(INI))
(nuomonė: PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN)

- Direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimo (2012/2037(INI))
(nuomonė: ECON)

- Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas (2012/2030(INI))
(nuomonė: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, REGI)

ITRE komitetas

- Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės (2012/2042(INI))
(nuomonė: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, INTA)

- Bendradarbiavimas su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais. Strateginis požiūris siekiant saugaus, tvaraus ir konkurencingo energijos tiekimo (2012/2029(INI))
(nuomonė: DEVE, ENVI, INTA, AFET)

JURI komitetas

- Ataskaita apie Perpardavimo teisės direktyvos (2001/84/EB) įgyvendinimą ir poveikį (2012/2038(INI))
(nuomonė: CULT)

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

- Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse. Tolesni veiksmai po EP Laikinojo komiteto tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti ataskaitos (2012/2033(INI))
(nuomonė: AFET)

- Didesnis ES valstybių narių solidarumas prieglobsčio srityje (2012/2032(INI))
(nuomonė: DEVE, AFET, EMPL)

komitetai IMCO, TRAN

- E. Skambutis. Nauja paslaugas piliečiams numeriu112 (2012/2056 (INI))

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)

- 2014–2020 m. Europos Sąjungos muitų ir mokesčių srities veiksmų programos (FISCUS) nustatymas ir sprendimų Nr. 1482/2007/EB ir Nr. 624/2007/EB panaikinimas (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
komitetai: ECON, IMCO
(nuomonė: BUDG)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 02 16)

- Europos infrastruktūros tinklų priemonė (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
komitetai: ITRE, TRAN
(nuomonė: BUDG, REGI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 02 16)

- 2014–2020 m. teisingumo programa (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))
komitetai: JURI, LIBE
(nuomonė: FEMM, BUDG)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 02 16)

- E. Skambutis. Nauja paslaugas piliečiams numeriu112 (2012/2056 (INI))
komitetai: IMCO, TRAN
( Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 03 08)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

ITRE komitetas

- Bendradarbiavimas su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais. Strateginis požiūris siekiant saugaus, tvaraus ir konkurencingo energijos tiekimo (2012/2029(INI))
(nuomonė: DEVE, ENVI, INTA)
Susiję komitetai ITRE, AFET
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 02 16)

- Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės (2012/2042(INI))
(nuomonė: ENVI, EMPL, ECON, IMCO)
Susiję komitetai ITRE, INTA
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 03 08)

JURI komitetas

- Europos savidraudos draugijos statutas (2012/2039(INI))
(nuomonė: ECON)
Susiję komitetai JURI, EMPL
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 03 08)

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

- Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse. Tolesni veiksmai po EP Laikinojo komiteto tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti ataskaitos (2012/2033(INI))
Susiję komitetai LIBE, AFET
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 02 16)

ECON komitetas
- Prieiga prie pagrindinių banko paslaugų (2012/2055(INI))
(nuomonė: EMPL, REGI)
Susiję komitetai ECON, IMCO
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 15.03.2012)

Perdavimas komitetams

AFET komitetas

- Specialioji programa, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN

- Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) sukūrimas (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI

- Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: AFET, BUDG

- Bendro dangaus teisės aktų įgyvendinimo (2012/2005(INI))
perduota atsakingam komitetui: TRAN
nuomonė: AFET, EMPL, JURI, IMCO

ECON komitetas

- Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio dėl tarpinstitucinių derybų teisėkūros procedūrų metu pakeitimas (2011/2298(REG))
perduota atsakingam komitetui: AFCO
nuomonė: ECON

DEVE komitetas, JURI komitetas

- Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai (2011/2308(INI))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: DEVE, JURI

DEVE komitetas, INTA komitetas

- Tam tikrų rūšių įmonių metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir susiję pranešimai (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA


21. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

324

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

160

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

264

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

129

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

74

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

210

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

111

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

64

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

36

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

55

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

28

0009/2012

Oreste Rossi

8

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

154

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

163

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

50

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

48

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

24

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


22. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


23. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2012 m. kovo 28 d. ir 2012 m. kovo 29 d..


24. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.45 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


1 priedas. - Mokslo pajėgumų stiprinimo Afrikoje: Europos ir Afrikos partnerystės radioastronomijos srityje skatinimas (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0045/2011, kurį pateikė šie nariai: Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell ir Judith Sargentini dėl mokslo pajėgumų stiprinimo Afrikoje: Europos ir Afrikos partnerystės radioastronomijos srityje skatinimo (2012. 03. 15. protokolo 2 punktas ir P7_TA(2012)0095) ir jį pasirašė 394 nariai:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Jiří Havel, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Sławomir Witold Nitras, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


2 priedas. - Ne daugiau kaip 8 valandų kelionės limito Europos Sąjungoje vežamiems skersti gyvūnams nustatymas (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0049/2011, kurį pateikė šie nariai: Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter ir Andrea Zanoni dėl ne daugiau kaip 8 valandų kelionės limito Europos Sąjungoje vežamiems skersti gyvūnams, nustatymo (2012. 03. 15 protokolo 9 punktas ir P7_TA(2012)0096) ir jį pasirašė 395 nariai:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Karima Delli, Anne Delvaux, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Alf Svensson, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver


3 priedas. - Programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimas Europos Sąjungos švietimo sistemose (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0050/2011, kurį pateikė šie nariai: Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro ir Hannu Takkula dėl programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimo Europos Sąjungos švietimo sistemose (2012. 03. 15. protokolo 10 punktas ir P7_TA(2012)0097) ir jį pasirašė 415 nariai:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, John Attard-Montalto, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Philippe De Backer, Jean-Luc Dehaene, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika