Indekss 
Protokols
PDF 293kWORD 285k
Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Zinātniskās darbībspējas veidošana Āfrikā — Eiropas un Āfrikas partnerattiecību veicināšana radioastronomijas jomā (rakstiska deklarācija)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 6.Konkurētspējīga ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā (debates)
 7.Sestais Pasaules Ūdens forums (debates)
 8.Šmalenbergas vīrusa uzliesmojums (debates)
 9.Kaušanai paredzēto dzīvnieku pārvadāšanas laika ierobežošana Eiropas Savienībā, nosakot 8 stundu maksimālu pārvadāšanas ilgumu (rakstiska deklarācija)
 10.Programmas „Šahs skolā” ieviešana Eiropas Savienības skolu izglītības programmās (rakstiska deklarācija)
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Konkurētspējīga ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā (balsošana)
  11.2.Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija (balsošana)
  11.3.Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultāti (balsošana)
  11.4.Kazahstāna (balsošana)
  11.5.Stāvoklis Nigērijā (balsošana)
  11.6.Stāvoklis Baltkrievijā (balsošana)
  11.7.Sestais Pasaules Ūdens forums (balsošana)
 12.Balsojuma skaidrojumi
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 16.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  16.1.Cilvēku tirdzniecība Sinajā, jo īpaši Solomon W. lieta
  16.2.Palestīna — Izraēlas bruņoto spēku veiktā kratīšana Palestīnas televīzijas stacijās
  16.3.Cilvēktiesību pārkāpumi Bahreinā
 17.Balsošanas laiks
  17.1.Cilvēku tirdzniecība Sinajā, jo īpaši Solomon W. lieta (balsošana)
  17.2.Palestīna — Izraēlas bruņoto spēku veiktā kratīšana Palestīnas televīzijas stacijās (balsošana)
  17.3.Cilvēktiesību pārkāpumi Bahreinā (balsošana)
 18.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 21.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 23.Nākamo sēžu datumi
 24.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Zinātniskās darbībspējas veidošana Āfrikā — Eiropas un Āfrikas partnerattiecību veicināšana radioastronomijas jomā (rakstiska deklarācija)
 2. pielikums. Kaušanai paredzēto dzīvnieku pārvadāšanas laika ierobežošana Eiropas Savienībā, nosakot 8 stundu maksimālu pārvadāšanas ilgumu (rakstiska deklarācija)
 3. pielikums. Programmas „Šahs skolā” ieviešana Eiropas Savienības skolu izglītības programmās (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Zinātniskās darbībspējas veidošana Āfrikā — Eiropas un Āfrikas partnerattiecību veicināšana radioastronomijas jomā (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0045/2011 par zinātniskās darbībspējas veidošanu Āfrikā — Eiropas un Āfrikas partnerattiecību veicināšana radioastronomijas jomā, kuru iesniedza Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell un Judith Sargentini, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2012)0095), parakstītāju vārdus norādot sēdes protokolā (sk. 2012. gada 15. marta sēdes protokola 1. pielikumu).

Uzstājās Miguel Angel Martínez Martínez.


3. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (05651/2012 - C7-0069/2012 – 2010/0361(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) un grozījumiem Direktīvā 98/26/EK (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 – 2012/0029(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Atbilstoši LESD 282. panta noteikumiem priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo Banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 – 2012/0042(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 – 2012/0036(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (10222/2011 - C7-0076/2012 – 2011/0070(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

AFCO, LIBE


4. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 179. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir izskatījusi Eiropas Komisijas priekšlikumu par projektiem saistībā ar ēkām “Square Orban” un “Covent Garden” Briselē un nolēmusi nesniegt par to atzinumu.


5. Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija.

Debates notika 2012. gada 13. martā (2012. gada 13. marta sēdes protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms un Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat un Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka un Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn un Rovana Plumb S&D grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford un Metin Kazak ALDE grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā – par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Balsojums: 2012. gada 15. marta sēdes protokola 11.2. punkts.


6. Konkurētspējīga ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā (debates)

Ziņojums par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā [2011/2095(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Chris Davies (A7-0033/2012).

Chris Davies iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Uzstājās Mario Pirillo (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Romana Jordan PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Miroslav Ouzký ECR grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański un Roger Helmer.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Yannick Jadot un Gerard Batten, lai uzdotu divus zilās kartītes jautājumus Roger Helmer, kurš uz tiem atbildēja, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß un Peter Liese.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan un Karin Kadenbach.

Uzstājās Connie Hedegaard un Chris Davies.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 15. marta sēdes protokola 11.1. punkts.


7. Sestais Pasaules Ūdens forums (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000013/2012) un kuru uzdeva Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký un Sabine Wils Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā Komisijai: Sestais Pasaules Ūdens forums Marseļā 2012. gada 12.-17. martā (B7-0101/2012).

Richard Seeber izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Connie Hedegaard (Komisijas locekle) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Sophie Auconie PPE grupas vārdā, Daciana Octavia Sârbu S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā un Miroslav Ouzký ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela un Marie-Christine Vergiat.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan un Christa Klaß.

Uzstājās Connie Hedegaard.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký un Sabine Wils Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā − par sesto Pasaules Ūdens forumu Marseļā 2012. gada 12.–17. martā (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 15. marta sēdes protokola 11.7. punkts.


8. Šmalenbergas vīrusa uzliesmojums (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000045/2012) un kuru uzdeva Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Šmalenbergas (Schmallenberg) vīrusa izraisītās saslimšanas uzliesmojums (B7-0103/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000047/2012) un kuru uzdeva James Nicholson un Ashley Fox ECR grupas vārdā, Albert Deß un Esther de Lange PPE grupas vārdā Komisijai: Šmalenbergas (Schmallenberg) vīrusa izraisītās saslimšanas uzliesmojums (B7-0104/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000057/2012) un kuru uzdeva George Lyon un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā Komisijai: Šmalenbergas (Schmallenberg) vīrusa izraisītās saslimšanas uzliesmojums (B7-0105/2012).

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß un Britta Reimers (kas aizstāja autoru) izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Connie Hedegaard (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Esther de Lange PPE grupas vārdā, Matthias Groote S&D grupas vārdā, Liam Aylward ALDE grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust un Horst Schnellhardt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr, Franz Obermayr un Elena Băsescu.

Uzstājās Connie Hedegaard.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

9. Kaušanai paredzēto dzīvnieku pārvadāšanas laika ierobežošana Eiropas Savienībā, nosakot 8 stundu maksimālu pārvadāšanas ilgumu (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0049/2011 par kaušanai paredzēto dzīvnieku pārvadāšanas laika ierobežošanu Eiropas Savienībā, nosakot 8 stundu maksimālu pārvadāšanas ilgumu, kuru iesniedza Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter un Andrea Zanoni, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2012)0096), parakstītāju vārdus norādot sēdes protokolā (sk. 2012. gada 15. marta sēdes protokola 2. pielikumu).

Uzstājās Carl Schlyter un Dan Jørgensen.


10. Programmas „Šahs skolā” ieviešana Eiropas Savienības skolu izglītības programmās (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0050/2011 par programmas „Šahs skolā” ieviešanu Eiropas Savienības skolu izglītības programmās, kuru iesniedza Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro un Hannu Takkula, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2012)0097), parakstītāju vārdus norādot sēdes protokolā (sk. 2012. gada 15. marta sēdes protokola 3. pielikumu).

Uzstājās Slavi Binev.

°
° ° °

Sēdes vadītājs pateicās par paveikto darbu GUE/NGL grupas līdzšinējam priekšsēdētājam Lothar Bisky, kurš bija paziņojis par atkāpšanos no šā amata, un sveica GUE/NGL grupas jauno priekšsēdētāju Gabriele Zimmer.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Georgios Papastamkos un Jo Leinen, kuri diskutēja par balsošanas secību. Bija iesniegts priekšlikums vispirms balsot par Chris Davies ziņojumu (A7-0033/2012).

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.


11.1. Konkurētspējīga ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā (balsošana)

Ziņojums par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā [2011/2095(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Chris Davies (A7-0033/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi EFD grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0086).


11.2. Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi tika paziņoti 2012. gada 15. martā (2012. gada 15. marta sēdes protokola 5. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 un B7-0157/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0152/2012

(aizstāj B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 un B7-0157/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova un Jacek Protasiewicz PPE grupas vārdā,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin un Evgeni Kirilov S&D grupas vārdā,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck un Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms un Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski un Adam Bielan ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat un Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0087).


11.3. Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultāti (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0177/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0088).

Uzstāšanās

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 5. Šo grozījumu pieņēma.


11.4. Kazahstāna (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 un B7-0144/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0135/2012

(aizstāj B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 un B7-0143/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere un Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec un Emilio Menéndez del Valle S&D grupas vārdā,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Nicole Kiil-Nielsen un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0089).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0144/2012 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Liisa Jaakonsaari.


11.5. Stāvoklis Nigērijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 un B7-0149/2012

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0131/2012

(aizstāj B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 un B7-0149/2012):

Iesnieguši šādi deputāti:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra un Michael Cashman S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi un Corinne Lepage ALDE grupas vārdā,

Raül Romeva i Rueda un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock ECR grupas vārdā,

Fiorello Provera EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0090).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0139/2012 vairs nav spēkā.)


11.6. Stāvoklis Baltkrievijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 un B7-0183/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0178/2012

(aizstāj B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 un B7-0183/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle un Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin un Marek Siwiec S&D grupas vārdā,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake un Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā,

Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā.

Uzstāšanās

Kristian Vigenin S&D grupas vārdā saskaņā ar Reglamenta 177. pantu pieprasīja atlikt balsošanu uz vēlāku laiku; Marek Henryk Migalski iebilda pret šo pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Tādējādi balsojums par kopīgo rezolūciju tika pārcelts uz 2012. gada marta II sesiju.


11.7. Sestais Pasaules Ūdens forums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0130/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0091).


SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Chris Davies ziņojums - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly un Charles Tannock

Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija - RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt un Philip Claeys

Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultāti - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská un Vytautas Landsbergis

Kazahstāna - RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland un Charles Tannock

Stāvoklis Nigērijā - RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy un Bernd Posselt

Sestais Pasaules Ūdens forums - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt un Charles Tannock


13. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītāja paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar kuru groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2004/904/EK (06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2012. gada 16. martā.


16. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2012. gada 13. marta sēdes protokola 5. punktā.)


16.1. Cilvēku tirdzniecība Sinajā, jo īpaši Solomon W. lieta

Rezolūciju priekšlikumi B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 un B7-0169/2012.

Judith Sargentini, Ana Gomes, Mario Mauro, Charles Tannock, Jiří Maštálka un Annemie Neyts-Uyttebroeck iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Edit Bauer PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Sari Essayah un Bogusław Sonik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Michał Tomasz Kamiński, Eija-Riitta Korhola, George Sabin Cutaş, Hannu Takkula, Jaroslav Paška un Elena Băsescu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Bernd Posselt un Véronique De Keyser par Parlamenta darbu ceturtdienu pēcpusdienās.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 15. marta sēdes protokola 17.1. punkts.


16.2. Palestīna — Izraēlas bruņoto spēku veiktā kratīšana Palestīnas televīzijas stacijās

Rezolūciju priekšlikumi B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 un B7-0170/2012.

Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Bernd Posselt, Paul Murphy un Annemie Neyts-Uyttebroeck iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Elena Băsescu PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Alexandra Thein ALDE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Eija-Riitta Korhola, Emer Costello, Cristian Silviu Buşoi un Michał Tomasz Kamiński.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Mitro Repo, Norica Nicolai, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Hannu Takkula.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 15. marta sēdes protokola 17.2. punkts.


16.3. Cilvēktiesību pārkāpumi Bahreinā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 un B7-0176/2012.

Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt un Alexandra Thein.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Ana Gomes, vēršot Parlamenta uzmanību uz Etiopijas bruņoto spēku uzbrukumu Eritrejas teritorijā un prasot, lai Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) nākamnedēļ AFET komitejas sanāksmē informētu Parlamentu par situāciju, un Bernd Posselt, iebilstot pret to, ka aprīļa sesijas darba kārtībā netiek paredzēta iespēja rīkot steidzamu apspriešanos (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 15. marta sēdes protokola 17.3. punkts.


17. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


17.1. Cilvēku tirdzniecība Sinajā, jo īpaši Solomon W. lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 un B7-0169/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0158/2012

(aizstāj B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 un B7-0169/2012):

Iesnieguši šādi deputāti:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik un Edit Bauer PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā.

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,

Fiorello Provera EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0092).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0168/2012 vairs nav spēkā.)


17.2. Palestīna — Izraēlas bruņoto spēku veiktā kratīšana Palestīnas televīzijas stacijās (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 un B7-0170/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0160/2012

(aizstāj B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 un B7-0170/2012):

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon un María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0093).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0166/2012 vairs nav spēkā.)


17.3. Cilvēktiesību pārkāpumi Bahreinā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 un B7-0176/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0171/2012

(aizstāj B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 un B7-0176/2012):

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka un Alf Svensson PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt un Pino Arlacchi S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica un Marian Harkin ALDE grupas vārdā,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0094).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0175/2012 vairs nav spēkā.)


18. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


19. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

CONT komiteja: Petri Sarvamaa.

TRAN komiteja: Petri Sarvamaa.

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Petri Sarvamaa.


20. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 42. pants)

ECON komiteja
- Piekļuve banku pamatpakalpojumiem (2012/2055(INI))
(atzinums: EMPL, IMCO, REGI)

JURI komiteja

- Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (2012/2039(INI))
(atzinums: ECON, EMPL)

- Administratīvā procesa likums Eiropas Savienībā (2012/2024(INI))
(atzinums: PETI, AFCO)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AFCO komiteja

- Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (2012/2034(INI))

AFET komiteja

- ES stratēģija attiecībā uz Āfrikas ragu (2012/2026(INI))
(atzinums: DEVE)

- Paplašināšanās — politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses (2012/2025(INI))
(atzinums: BUDG, REGI)

AGRI komiteja

- Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija 2012.–2015. gadam (2012/2043(INI))
(atzinums: PETI, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA, IMCO, TRAN)

- Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā (2012/2031(INI))
(atzinums: ENVI, TRAN)

BUDG komiteja

- Novatoriski finansēšanas instrumenti saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (2012/2027(INI))
(atzinums: ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN, REGI)

CULT komiteja

- Izglītība un apmācība, un stratēģija „Eiropa 2020” (2012/2045(INI))
(atzinums: EMPL, BUDG)

ECON komiteja

- Virzība uz integrētu Eiropas tirgu maksājumu veikšanai ar kartēm, internetā un mobilajiem maksājumiem (2012/2040(INI))
(atzinums: ITRE, JURI, INTA, IMCO)

- Stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamība (2012/2028(INI))
(atzinums: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)

ENVI komiteja

- Mikrobu problemātika — mikrobu rezistences palielināšanās draudi (2012/2041(INI))
(atzinums: AGRI, ITRE)

FEMM komiteja

- Meiteņu seksualizācija (2012/2047(INI))

- Sieviešu nodarbinātības apstākļi pakalpojumu nozarē (2012/2046(INI))

- Sieviešu loma videi draudzīgā ekonomikā (2012/2035(INI))
(atzinums: REGI)

IMCO komiteja

- 20 būtiskākās problēmas saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu skatījumā (2012/2044(INI))
(atzinums: PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN)

- Patēriņa kredītlīgumu direktīvas (2008/48/EK) īstenošana (2012/2037(INI))
(atzinums: ECON)

- Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (2012/2030(INI))
(atzinums: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, REGI)

ITRE komiteja

- Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) — konkurētspēja un uzņēmējdarbības iespējas (2012/2042(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, INTA)

- Sadarbības veidošana enerģētikas politikā ar partneriem ārpus ES robežām — stratēģiska pieeja drošas, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas energoapgādes nodrošināšanai (2012/2029(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI, INTA, AFET)

JURI komiteja

- Ziņojums par Tālākpārdošanas tiesību direktīvas (2001/84/EC) īstenošanu (2012/2038(INI))
(atzinums: CULT)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

- Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs — saistībā ar EP TDIP komitejas ziņojumu veiktie pasākumi (2012/2033(INI))
(atzinums: AFET)

- Stiprināta ES iekšējā solidaritāte patvēruma jomā (2012/2032(INI))
(atzinums: DEVE, AFET, EMPL)

komitejas IMCO, TRAN

- eCall - jauns "112" pakalpojums iedzīvotājiem (2012/2056(INI))

Lēmums piemērot komiteju apvienoto sanāksmju procedūru (Reglamenta 51. pants)

- Rīcības programmas izveide muitas un nodokļu nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (FISCUS) un Lēmuma Nr. 1482/2007/EK un Lēmuma Nr. 624/2007/EK atcelšana (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
komitejas: ECON, IMCO
(atzinums: BUDG)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 16. februāra lēmumu)

- Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
komitejas: ITRE, TRAN
(atzinums: BUDG, REGI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 16. februāra lēmumu)

- Programma „Tiesiskums” laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))
komitejas: JURI, LIBE
(atzinums: FEMM, BUDG)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 16. februāra lēmumu)

- eCall - jauns "112" pakalpojums iedzīvotājiem (2012/2056(INI))
komitejas: IMCO, TRAN
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 8. marta lēmumu)

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 50. pants)

ITRE komiteja

- Sadarbības veidošana enerģētikas politikā ar partneriem ārpus ES robežām — stratēģiska pieeja drošas, ilgtspējīgas un konkurētspējīgas energoapgādes nodrošināšanai (2012/2029(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI, INTA)
iesaistītās komitejas: ITRE, AFET
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 16. februāra lēmumu)

- Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) — konkurētspēja un uzņēmējdarbības iespējas (2012/2042(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, ECON, IMCO)
iesaistītās komitejas: ITRE, INTA
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 8. marta lēmumu)

JURI komiteja

- Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (2012/2039(INI))
(atzinums: ECON)
iesaistītās komitejas: JURI, EMPL
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 8. marta lēmumu)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

- Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīs — saistībā ar EP TDIP komitejas ziņojumu veiktie pasākumi (2012/2033(INI))
iesaistītās komitejas: LIBE, AFET
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 16. februāra lēmumu)

ECON komiteja
- Piekļuve banku pamatpakalpojumiem (2012/2055(INI))
(atzinums: EMPL, REGI)
iesaistītās komitejas ECON, IMCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 15.03.2012)

Nodošana komitejām

AFET komiteja

- Īpašā programma, ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020” (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN

- Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020” izveide (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI

- Dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā uz pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFET, BUDG

- Vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošana (2012/2005(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: AFET, EMPL, JURI, IMCO

ECON komiteja

- Grozījumi Reglamenta 70. pantā par iestāžu sarunām likumdošanas procedūru gaitā (2011/2298(REG))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: ECON

DEVE komiteja, JURI komiteja

- Slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radītā ietekme uz vidi (2011/2308(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: DEVE, JURI

DEVE komiteja, INTA komiteja

- Noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskati, konsolidētie finanšu pārskati un ar tiem saistītie ziņojumi (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA


21. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

324

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

160

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

264

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

129

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

74

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

210

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

111

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

64

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

36

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

55

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

28

0009/2012

Oreste Rossi

8

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

154

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

163

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

50

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

48

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

24

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


22. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


23. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2012. gada 28. un 29. martā.


24. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


1. pielikums. Zinātniskās darbībspējas veidošana Āfrikā — Eiropas un Āfrikas partnerattiecību veicināšana radioastronomijas jomā (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0045/2011 par zinātniskās darbībspējas veidošanu Āfrikā — Eiropas un Āfrikas partnerattiecību veicināšana radioastronomijas jomā, kuru iesnieguši deputāti Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell un Judith Sargentini (2012. gada 15. marta sēdes protokola 2. punkts un P7_TA(2012)0095), ir parakstījuši 394 deputāti:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Jiří Havel, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Sławomir Witold Nitras, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. pielikums. Kaušanai paredzēto dzīvnieku pārvadāšanas laika ierobežošana Eiropas Savienībā, nosakot 8 stundu maksimālu pārvadāšanas ilgumu (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0049/2011 par kaušanai paredzēto dzīvnieku pārvadāšanas laika ierobežošanu Eiropas Savienībā, nosakot 8 stundu maksimālu pārvadāšanas ilgumu, kuru iesnieguši deputāti Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter un Andrea Zanoni (2012. gada 15. marta sēdes protokola 9. punkts un P7_TA(2012)0096), ir parakstījuši 395 deputāti:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Karima Delli, Anne Delvaux, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Alf Svensson, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver.


3. pielikums. Programmas „Šahs skolā” ieviešana Eiropas Savienības skolu izglītības programmās (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0050/2011 par programmas „Šahs skolā” ieviešanu Eiropas Savienības skolu izglītības programmās, kuru iesnieguši deputāti Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro un Hannu Takkula (2012. gada 15. marta sēdes protokola 10. punkts un P7_TA(2012)0097), ir parakstījuši 415 deputāti:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, John Attard-Montalto, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Philippe De Backer, Jean-Luc Dehaene, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika