Index 
Notulen
PDF 295kWORD 250k
Donderdag 15 maart 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteit in Afrika: het bevorderen van Europees-Afrikaanse partnerschappen inzake radioastronomie (schriftelijke verklaring)
 3.Ingekomen stukken
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Discriminerende internetsites en overheidsmaatregelen (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Concurrerende koolstofarme economie in 2050 (debat)
 7.Zesde Wereldwaterforum (debat)
 8.Uitbraak Schmallenbergvirus (debat)
 9.Vaststelling van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd (schriftelijke verklaring)
 10.Invoering van het programma 'Schaken op school' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 11.Stemmingen
  
11.1.Concurrerende koolstofarme economie in 2050 (stemming)
  
11.2.Discriminerende internetsites en overheidsmaatregelen (stemming)
  
11.3.Uitslag van de presidentsverkiezingen in Rusland (stemming)
  
11.4.Kazachstan (stemming)
  
11.5.Situatie in Nigeria (stemming)
  
11.6.Situatie in Wit-Rusland (stemming)
  
11.7.Zesde Wereldwaterforum (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 16.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
16.1.Mensenhandel in de Sinaï, in het bijzonder de zaak-Solomon W.
  
16.2.Palestina: aanvallen van Israëlische troepen op Palestijnse tv-zenders
  
16.3.Schendingen van de mensenrechten in Bahrein
 17.Stemmingen
  
17.1.Mensenhandel in de Sinaï, in het bijzonder de zaak-Solomon W. (stemming)
  
17.2.Palestina: aanvallen van Israëlische troepen op Palestijnse tv-zenders (stemming)
  
17.3.Schendingen van de mensenrechten in Bahrein (stemming)
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten
 21.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteit in Afrika: het bevorderen van Europees-Afrikaanse partnerschappen inzake radioastronomie (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Vaststelling van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 3 - Invoering van het programma 'Schaken op School' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteit in Afrika: het bevorderen van Europees-Afrikaanse partnerschappen inzake radioastronomie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0045/2011 ingediend door de leden Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell en Judith Sargentini over de ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteit in Afrika: het bevorderen van Europees-Afrikaanse partnerschappen inzake radioastronomie is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2012)0095) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 15.3.2012).

Het woord wordt gevoerd door Miguel Angel Martínez Martínez.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (Central Securities Depositories – csd's) en houdende wijziging van Richtlijn 98/26/EG (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 282VWEU zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake boekhoudregels en actieplannen met betrekking tot broeikasgasemissies en -verwijderingen als gevolg van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

AFCO, LIBE


4. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 179, lid 3, van het Financieel Regelement heeft de Begrotingscommissie het voorstel van de Europese Commissie behandeld ten aanzien van de bouwprojecten "Square Orban" en "Covent Garden" in Brussel en besloten geen advies uit te brengen.


5. Discriminerende internetsites en overheidsmaatregelen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Discriminerende internetsites en overheidsmaatregelen

Het debat heeft op 13 maart 2012 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 13.3.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, over discriminerende internetsites en reacties van regeringen (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat en Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, over discriminerende internetsites en reacties van regeringen (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka en Joanna Katarzyna Skrzydlewska, namens de PPE-Fractie, over discriminerende websites en reacties van regeringen (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn en Rovana Plumb, namens de S&D-Fractie, over discriminerende internetsites en reacties van regeringen (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford en Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie, over discriminerende internetsites en reacties van regeringen (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, over discriminerende websites en reacties van regeringen (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 15.3.2012.


6. Concurrerende koolstofarme economie in 2050 (debat)

Verslag over een Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 [2011/2095(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Chris Davies (A7-0033/2012)

Chris Davies leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mario Pirillo (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Romana Jordan, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Miroslav Ouzký, namens de ECR-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Nick Griffin, niet-fractiegebonden lid, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański en Roger Helmer.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot en Gerard Batten, voor het stellen van twee “blauwe kaart”-vragen aan Roger Helmer, die deze beantwoordt, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß en Peter Liese.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan en Karin Kadenbach.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard en Chris Davies.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 15.3.2012.


7. Zesde Wereldwaterforum (debat)

Mondelinge vraag (O-000013/2012) van Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký en Sabine Wils, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, aan de Commissie: Zesde Wereldwaterforum in Marseille, 12-17 maart 2012 (B7-0101/2012)

Richard Seeber licht de mondelinge vraag toe.

Connie Hedegaard (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Sophie Auconie, namens de PPE-Fractie, Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, en Miroslav Ouzký, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela en Marie-Christine Vergiat.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan en Christa Klaß.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký en Sabine Wils, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het 6e Wereldwaterforum in Marseille, 12-17 maart 2012 (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 15.3.2012.


8. Uitbraak Schmallenbergvirus (debat)

Mondelinge vraag (O-000045/2012) van Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Uitbraak van het Schmallenbergvirus (B7-0103/2012)

Mondelinge vraag (O-000047/2012) van James Nicholson en Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Albert Deß en Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Uitbraak ziekte van Schmallenberg (B7-0104/2012)

Mondelinge vraag (O-000057/2012) van George Lyon en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Uitbraak ziekte van Schmallenberg (B7-0105/2012)

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß en Britta Reimers, ter vervanging van de vraagsteller, lichten de mondelinge vragen toe.

Connie Hedegaard (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, Liam Aylward, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust en Horst Schnellhardt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr, Franz Obermayr en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

9. Vaststelling van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0049/2011 ingediend door de leden Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter en Andrea Zanoni over het vaststellen van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2012)0096) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (bijlage 2 van de notulen van 15.3.2012).

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter en Dan Jørgensen.


10. Invoering van het programma 'Schaken op school' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0050/2011 ingediend door de leden Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro en Hannu Takkula over invoering van het programma 'Schaken op School' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2012)0097) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (bijlage 3 van de notulen van 15.3.2012).

Het woord wordt gevoerd door Slavi Binev.

°
° ° °

De Voorzitter spreekt zijn waardering uit voor Lothar Bisky, die ontslag heeft genomen als voorzitter van de GUE/NGL-Fractie, en feliciteert de nieuwe voorzitter van de fractie, Gabriele Zimmer.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papastamkos en Jo Leinen over de volgorde van de stemming. Het voorstel is om allereerst het verslag Chris Davies (A7-0033/2012) in stemming te brengen.

Het Parlement willigt het verzoek in.


11.1. Concurrerende koolstofarme economie in 2050 (stemming)

Verslag over een Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 [2011/2095(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Chris Davies (A7-0033/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de EFD-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0086)


11.2. Discriminerende internetsites en overheidsmaatregelen (stemming)

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 15 maart 2012 (punt 5 van de notulen van 15.3.2012).

Ontwerpresoluties B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 en B7-0157/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0152/2012

(ter vervanging van B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 en B7-0157/2012):

ingediend door de volgende leden:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova en Jacek Protasiewicz, namens de PPE-Fractie,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin en Evgeni Kirilov, namens de S&D-Fractie,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat en Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0087)


11.3. Uitslag van de presidentsverkiezingen in Rusland (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0177/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0088)

Het woord werd gevoerd door:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra diende een mondeling amendement in op amendement 5, dat in aanmerking werd genomen.


11.4. Kazachstan (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 en B7-0144/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0135/2012

(ter vervanging van B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 en B7-0143/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere en Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec en Emilio Menéndez del Valle, namens de S&D-Fractie,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Nicole Kiil-Nielsen en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0089)

(Ontwerpresolutie B7-0144/2012 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Liisa Jaakonsaari, vóór de stemming.


11.5. Situatie in Nigeria (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 en B7-0149/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0131/2012

(ter vervanging van B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 en B7-0149/2012):

ingediend door de volgende leden:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra en Michael Cashman, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi en Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie,

Raül Romeva i Rueda en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie,

Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0090)

(Ontwerpresolutie B7-0139/2012 komt te vervallen.)


11.6. Situatie in Wit-Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 en B7-0183/2012

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0178/2012

(ter vervanging van B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 en B7-0183/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle en Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin en Marek Siwiec, namens de S&D-Fractie,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie,

Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie.

Het woord werd gevoerd door:

Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, die overeenkomstig artikel 177 van het Reglement om opschorting van de stemming verzocht; Marek Henryk Migalski sprak zich tegen dit verzoek uit.

Het Parlement willigde het verzoek in.

De stemming over de gezamenlijke ontwerpresolutie wordt dientengevolge uitgesteld tot de vergaderperiode van maart II 2012.


11.7. Zesde Wereldwaterforum (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0130/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0091).


VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Chris Davies - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly en Charles Tannock

Discriminerende internetsites en overheidsmaatregelen -RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt en Philip Claeys

Uitslag van de presidentsverkiezingen in Rusland - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská en Vytautas Landsbergis

Kazachstan -RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland en Charles Tannock

Situatie in Nigeria -RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy en Bernd Posselt

Zesde Wereldwaterforum - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt en Charles Tannock.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))
verwezen naar ten principale: INTA

- Standpunt in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen en tot intrekking van Beschikking 2004/904/EG van de Raad (06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 16 maart 2012, in.


16. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 5 van de notulen van 13.3.2012 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


16.1. Mensenhandel in de Sinaï, in het bijzonder de zaak-Solomon W.

Ontwerpresoluties B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 en B7-0169/2012

Judith Sargentini, Ana Gomes, Mario Mauro, Charles Tannock, Jiří Maštálka en Annemie Neyts-Uyttebroeck lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Edit Bauer, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Sari Essayah en Bogusław Sonik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Michał Tomasz Kamiński, Eija-Riitta Korhola, George Sabin Cutaş, Hannu Takkula, Jaroslav Paška en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt en Véronique De Keyser over het verloop van de werkzaamheden van het Parlement op donderdagmiddag.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.1 van de notulen van 15.3.2012.


16.2. Palestina: aanvallen van Israëlische troepen op Palestijnse tv-zenders

Ontwerpresoluties B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 en B7-0170/2012

Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Bernd Posselt, Paul Murphy en Annemie Neyts-Uyttebroeck lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Eija-Riitta Korhola, Emer Costello, Cristian Silviu Buşoi en Michał Tomasz Kamiński.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Mitro Repo, Norica Nicolai, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Hannu Takkula.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.2 van de notulen van 15.3.2012.


16.3. Schendingen van de mensenrechten in Bahrein

Ontwerpresoluties B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 en B7-0176/2012

Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt en Alexandra Thein.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, om het Parlement te wijzen op een aanval van Ethiopië op Eritrea en om Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) te verzoeken het Parlement te informeren over de situatie tijdens de vergadering van Commissie AFET de volgende week, en Bernd Posselt, om te protesteren tegen de schrapping van de debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat van de agenda van de vergaderperiode van april (de Voorzitter neemt dit ter kennis).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.3 van de notulen van 15.3.2012.


17. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


17.1. Mensenhandel in de Sinaï, in het bijzonder de zaak-Solomon W. (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 en B7-0169/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0158/2012

(ter vervanging van B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 en B7-0169/2012):

ingediend door de volgende leden:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik en Edit Bauer, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie.

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,

Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0092)

(Ontwerpresolutie B7-0168/2012 komt te vervallen.)


17.2. Palestina: aanvallen van Israëlische troepen op Palestijnse tv-zenders (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 en B7-0170/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0160/2012

(ter vervanging van B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 en B7-0170/2012):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon en María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0093)

(Ontwerpresolutie B7-0166/2012 komt te vervallen.)


17.3. Schendingen van de mensenrechten in Bahrein (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 en B7-0176/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0171/2012

(ter vervanging van B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 en B7-0176/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka en Alf Svensson, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica en Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0094)

(Ontwerpresolutie B7-0175/2012 komt te vervallen.)


18. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


19. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie CONT: Petri Sarvamaa

Commissie TRAN: Petri Sarvamaa

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Petri Sarvamaa


20. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 42 van het Reglement)

Commissie ECON
- Toegang tot basisbankdiensten (2012/2055(INI))
(advies: EMPL, IMCO, REGI)

Commissie JURI

- Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (2012/2039(INI))
(advies: ECON, EMPL)

- Wet inzake de administratiefrechtelijke procedures van de Europese Unie (2012/2024(INI))
(advies: PETI, AFCO)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen (2012/2034(INI))

Commissie AFET

- EU-strategie voor de Hoorn van Afrika (2012/2026(INI))
(advies: DEVE)

- Uitbreiding: beleid, criteria en strategische belangen van de EU (2012/2025(INI))
(advies: BUDG, REGI)

Commissie AGRI

- De strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 (2012/2043(INI))
(advies: PETI, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA, IMCO, TRAN)

- De bescherming van dieren tijdens het vervoer (2012/2031(INI))
(advies: ENVI, TRAN)

Commissie BUDG

- Innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarig financieel kader (2012/2027(INI))
(advies: ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN, REGI)

Commissie CULT

- Onderwijs, opleiding en Europa 2020 (2012/2045(INI))
(advies: EMPL, BUDG)

Commissie ECON

- Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen (2012/2040(INI))
(advies: ITRE, JURI, INTA, IMCO)

- De haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties (2012/2028(INI))
(advies: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)

Commissie ENVI

- De microbiële uitdaging - Het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie (2012/2041(INI))
(advies: AGRI, ITRE)

Commissie FEMM

- De seksualisering van meisjes (2012/2047(INI))

- Arbeidsomstandigheden van vrouwen in de dienstensector (2012/2046(INI))

- De rol van vrouwen in de groene economie (2012/2035(INI))
(advies: REGI)

Commissie IMCO

- 20 zorgpunten van Europese burgers en ondernemingen ten aanzien van de werking van de interne markt (2012/2044(INI))
(advies: PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN)

- De tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (2012/2037(INI))
(advies: ECON)

- Voltooiing van de digitale eengemaakte markt (2012/2030(INI))
(advies: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, REGI)

Commissie ITRE

- Midden- en kleinbedrijf (mkb): concurrentievermogen en zakelijke kansen (2012/2042(INI))
(advies: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, INTA)

- Samenwerking op het gebied van energiebeleid met partners van buiten onze grenzen: Een strategische benadering van gegarandeerde, duurzame en concurrerende energievoorziening (2012/2029(INI))
(advies: DEVE, ENVI, INTA, AFET)

Commissie JURI

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2001/84/EG betreffende het volgrecht (2012/2038(INI))
(advies: CULT)

Commissie LIBE

- Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA: vervolgverslag van de TDIP-commissie van het EP (2012/2033(INI))
(advies: AFET)

- Versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (2012/2032(INI))
(advies: DEVE, AFET, EMPL)

commissies IMCO, TRAN

- eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers (2012/2056(INI))

Besluit om de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen toe te passen (artikel 51 van het Reglement)

- Opzet van een actieprogramma voor douane en belastingen in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (FISCUS) en intrekking van Besluiten nr. 1482/2007/EG en nr. 624/2007/EG (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
commissies: ECON, IMCO
(advies: BUDG)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.02.2012)

- Financieringsfaciliteit "Connecting Europe". (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
commissies: ITRE, TRAN
(advies: BUDG, REGI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.02.2012)

- Programma inzake justitie voor 2014-2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))
commissies: JURI, LIBE
(advies: FEMM, BUDG)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.02.2012)

- eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers (2012/2056(INI))
commissies: IMCO, TRAN
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8.3.2012)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 50 van het Reglement)

Commissie ITRE

- Samenwerking op het gebied van energiebeleid met partners van buiten onze grenzen: Een strategische benadering van gegarandeerde, duurzame en concurrerende energievoorziening (2012/2029(INI))
(advies: DEVE, ENVI, INTA)
Medeverantwoordelijke commissies ITRE, AFET
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.2.2012)

- Midden- en kleinbedrijf (mkb): concurrentievermogen en zakelijke kansen (2012/2042(INI))
(advies: ENVI, EMPL, ECON, IMCO)
Medeverantwoordelijke commissies ITRE, INTA
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8.3.2012)

Commissie JURI

- Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (2012/2039(INI))
(advies: ECON)
Medeverantwoordelijke commissies JURI, EMPL
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 08.03.2012)

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

- Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA: vervolgverslag van de TDIP-commissie van het EP (2012/2033(INI))
Medeverantwoordelijke commissies LIBE, AFET
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.02.2012)

Commissie ECON
- Toegang tot basisbankdiensten (2012/2055(INI))
(advies: EMPL, REGI)
Medeverantwoordelijke commissies ECON, IMCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 15.03.2012)

Aanwijzing commissies

Commissie AFET

- Specifiek programma voor de uitvoering van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020" (2014-2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN

- Opstellen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020" (2014-2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI

- Regels inzake de deelneming aan het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020" (2014-2020) en regels inzake de verspreiding van de resultaten (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: AFET, BUDG

- Tenuitvoerlegging van de wetgeving op gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (2012/2005(INI))
verwezen naar ten principale: TRAN
advies: AFET, EMPL, JURI, IMCO

Commissie ECON

- Wijziging van artikel 70 van het Reglement over interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures (2011/2298(REG))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: ECON

Commissie DEVE, Commissie JURI

- De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie (2011/2308(INI))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: DEVE, JURI

Commissie DEVE, Commissie INTA

- Jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA.


21. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

324

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

160

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

264

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

129

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

74

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

210

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

111

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

64

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

36

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

55

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

28

0009/2012

Oreste Rossi

8

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

154

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

163

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

50

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

48

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

24

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


22. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


23. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 28 maart 2012 en 29 maart 2012.


24. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bijlage 1 - Ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteit in Afrika: het bevorderen van Europees-Afrikaanse partnerschappen inzake radioastronomie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0045/2011 ingediend door de leden Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell en Judith Sargentini over de ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteit in Afrika: het bevorderen van Europees-Afrikaanse partnerschappen inzake radioastronomie (punt 2 van de notulen van 15.3.2012 en P7_TA(2012)0095) is door 394 leden van het Parlement ondertekend:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Jiří Havel, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Sławomir Witold Nitras, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Bijlage 2 - Vaststelling van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0049/2011 ingediend door de leden Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter en Andrea Zanoni over het vaststellen van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd (punt 9 van de notulen van 15.3.2012 en P7_TA(2012)0096) is door 350 leden van het Parlement ondertekend:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Karima Delli, Anne Delvaux, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Alf Svensson, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver


Bijlage 3 - Invoering van het programma 'Schaken op School' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0050/2011 ingediend door de leden Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro en Hannu Takkula over invoering van het programma 'Schaken op School' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie (punt 10 van de notulen van 15.3.2012 en P7_TA(2012)0097) is door 415 leden ondertekend:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, John Attard-Montalto, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Philippe De Backer, Jean-Luc Dehaene, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid