Zoznam 
Zápisnica
PDF 291kWORD 281k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Budovanie vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie (písomné vyhlásenie)
 3.Predložené dokumenty
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlád (predložené návrhy uznesení)
 6.Konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (rozprava)
 7.Šieste svetové fórum o vode (rozprava)
 8.Epidémia schmallenberského vírusu (rozprava)
 9.Zavedenie maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky (písomné vyhlásenie)
 10.Zavedenie programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie (písomné vyhlásenie)
 11.Hlasovanie
  
11.1.Konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (hlasovanie)
  
11.2.Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlád (hlasovanie)
  
11.3.Výsledok prezidentských volieb v Rusku (hlasovanie)
  
11.4.Kazachstan (hlasovanie)
  
11.5.Situácia v Nigérii (hlasovanie)
  
11.6.Situácia v Bielorusku (hlasovanie)
  
11.7.Šieste svetové fórum o vode (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Pozície Rady v prvom čítaní
 16.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
16.1.Obchodovanie s ľuďmi na Sinaji s prihliadnutím na prípad Solomona W.
  
16.2.Palestína: razie izraelských síl v palestínskych televíznych staniciach
  
16.3.Porušovanie ľudských práv v Bahrajne
 17.Hlasovanie
  
17.1.Obchodovanie s ľuďmi na Sinaji s prihliadnutím na prípad Solomona W. (hlasovanie)
  
17.2.Palestína: razie izraelských síl v palestínskych televíznych staniciach (hlasovanie)
  
17.3.Porušovanie ľudských práv v Bahrajne (hlasovanie)
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 21.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní
 24.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Budovanie vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 – Zavedenie maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky (písomné vyhlásenie)
 Príloha 3 – Zavedenie programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Budovanie vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0045/2011, ktoré predložili poslanci Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell a Judith Sargentini, o budovaní vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 15.3.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0095).

V rozprave vystúpil Miguel Angel Martínez Martínez.


3. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Únie (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CSD), ktorým sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD))

V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

Predseda bude v súlade s ustanoveniami článku 282 ZFEÚ konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách započítavania a akčných plánoch pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmrazovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Rady o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (10222/2011 - C7-0076/2012 - 2011/0070(APP))

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO, LIBE


4. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 179 ods. 3 rokovacieho poriadku preskúmal návrh Európskej komisie týkajúci sa projektov budov Square Orban a Covent Garden v Bruseli a rozhodol sa nevydať stanovisko.


5. Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlád (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlád

Rozprava sa konala 13. marca 2012 (bod 12 zápisnice zo dňa 13.3.2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka a Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene skupiny PPE, o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn a Rovana Plumb v mene skupiny S&D, o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford a Metin Kazak v mene skupiny ALDE, o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 15.3.2012.


6. Konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (rozprava)

Správa o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 [2011/2095(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Chris Davies (A7-0033/2012)

Chris Davies uviedol správu.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mario Pirillo (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Romana Jordan v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Miroslav Ouzký v mene skupiny ECR, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Nick Griffin – nezaradený poslanec, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański a Roger Helmer.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Yannick Jadot a Gerard Batten, aby zdvihnutím modrej karty položili dve otázky Rogerovi Helmerovi, ktorý na ne odpovedal, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß a Peter Liese.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan a Karin Kadenbach.

Vystúpili títo rečníci: Connie Hedegaard a Chris Davies.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 15.3.2012.


7. Šieste svetové fórum o vode (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000013/2012), ktorú položili Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký a Sabine Wils, za výbor Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: 6. svetové fórum o vode v Marseille, 12. - 17. marca 2012 (B7-0101/2012)

Richard Seeber rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Connie Hedegaard (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Sophie Auconie v mene skupiny PPE, Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE a Miroslav Ouzký v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Bogusław Sonik, Gilles Pargneaux, Charles Goerens, João Ferreira, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edite Estrela a Marie-Christine Vergiat.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Monika Smolková, Ana Miranda, Nicole Sinclaire, Romana Jordan a Christa Klaß.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký a Sabine Wils, za výbor Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, o šiestom svetovom fóre o vode, ktoré sa bude konať 12. – 17. marca 2012 v Marseille (2012/2552(RSP)) (B7-0130/2012)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 15.3.2012.


8. Epidémia schmallenberského vírusu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000045/2012), ktorú položili Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Epidémia schmallenberského vírusu (B7-0103/2012)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2012), ktorú položili James Nicholson a Ashley Fox v mene skupiny ECR, Albert Deß a Esther de Lange v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Prepuknutie epidémie schmallenberského vírusu (B7-0104/2012)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000057/2012), ktorú položili George Lyon a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Prepuknutie epidémie schmallenberského vírusu (B7-0105/2012)

Patrick Le Hyaric, James Nicholson, Albert Deß a Britta Reimers (zastupujúca autora) rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Connie Hedegaard (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange v mene skupiny PPE, Matthias Groote v mene skupiny S&D, Liam Aylward v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust a Horst Schnellhardt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter Jahr, Franz Obermayr a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

9. Zavedenie maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0049/2011, ktoré predložili poslanci Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter a Andrea Zanoni, o zavedení maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 2 zápisnice zo dňa 15.3.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0096).

Vystúpili títo poslanci: Carl Schlyter a Dan Jørgensen.


10. Zavedenie programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0050/2011, ktoré predložili poslanci Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro a Hannu Takkula, o zavedení programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 3 zápisnice zo dňa 15.3.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0097).

V rozprave vystúpil Slavi Binev.

°
° ° °

Predseda vyjadril úctu Lotharovi Biskymu, ktorý odstúpil z funkcie predsedu skupiny GUE/NGL, za jeho prácu, a zablahoželal novej predsedníčke skupiny Gabriele Zimmerovej.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papastamkos a Jo Leinen s poznámkou k poradiu hlasovania. Bol predložený návrh hlasovať najprv o správe Chris Davies (A7-0033/2012).

Parlament túto žiadosť schválil.


11.1. Konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (hlasovanie)

Správa o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 [2011/2095(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Chris Davies (A7-0033/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFD)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0086)


11.2. Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlád (hlasovanie)

Návrhy uznesenia boli oznámené 15. marca 2012 (bod 5 zápisnice zo dňa 15.3.2012).

Návrhy uznesenia B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 a B7-0157/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0152/2012

(nahrádzajúci B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 a B7-0157/2012):

podaný týmito poslancami:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova a Jacek Protasiewicz v mene skupiny PPE,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin a Evgeni Kirilov v mene skupiny S&D,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck a Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski a Adam Bielan v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0087)


11.3. Výsledok prezidentských volieb v Rusku (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0177/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0088)

Vystúpenie

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 5, ktorý bol schválený.


11.4. Kazachstan (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 a B7-0144/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0135/2012

(nahrádzajúci B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 a B7-0143/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere a Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE,

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec a Emilio Menéndez del Valle v mene skupiny S&D,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Nicole Kiil-Nielsen a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0089)

(Návrh uznesenia B7-0144/2012 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Liisa Jaakonsaari, pred hlasovaním.


11.5. Situácia v Nigérii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012 a B7-0149/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0131/2012

(nahrádzajúci B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012 a B7-0149/2012):

podaný týmito poslancami:

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten, Monica Luisa Macovei, Arnaud Danjean a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra a Michael Cashman v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi a Corinne Lepage v mene skupiny ALDE,

Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock v mene skupiny ECR,

Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2012)0090)

(Návrh uznesenia B7-0139/2012 sa stal bezpredmetným.)


11.6. Situácia v Bielorusku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 a B7-0183/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0178/2012

(nahrádzajúci B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 a B7-0183/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle a Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin a Marek Siwiec v mene skupiny S&D,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE,

Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR.

Vystúpenia:

Kristian Vigenin v mene skupiny S&D v súlade s článkom 177 rokovacieho poriadku požiadal o odloženie hlasovania; Marek Henryk Migalski sa vyjadril proti tejto žiadosti.

Parlament túto žiadosť schválil.

Hlasovanie o spoločnom uznesení sa tým odkladá na druhú marcovú schôdzu 2012.


11.7. Šieste svetové fórum o vode (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0130/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0091)


PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Chris Davies - A7-0033/2012

Michał Tomasz Kamiński, Francesco De Angelis, Bogusław Sonik, Adam Bielan, Peter Jahr, Elena Băsescu, Seán Kelly a Charles Tannock

Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlád - RC-B7-0152/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Ewald Stadler, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu, Adam Bielan, Mitro Repo, Frank Vanhecke, Bernd Posselt a Philip Claeys

Výsledok prezidentských volieb v Rusku - B7-0177/2012

Michał Tomasz Kamiński, Daniel Hannan, Viktor Uspaskich, Ewald Stadler, Adam Bielan, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Hannu Takkula, Anna Záborská a Vytautas Landsbergis

Kazachstan - RC-B7-0135/2012

Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy, Kristiina Ojuland a Charles Tannock

Situácia v Nigérii - RC-B7-0131/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Paul Murphy a Bernd Posselt

Šieste svetové fórum o vode - B7-0130/2012

Ewald Stadler, Michał Tomasz Kamiński, Elena Băsescu, Bernd Posselt a Charles Tannock


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD))
pridelené gestorský výbor: INTA

- Pozícia v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD))
pridelené gestorský výbor: LIBE

- Pozícia Rady v prvom čítaní s cieľom prijať smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (18581/2/2011 - C7-0073/2012 - 2010/0253(COD))
pridelené gestorský výbor: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 16. marca 2012.


16. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 5 zápisnice zo dňa 13.3.2012 )


16.1. Obchodovanie s ľuďmi na Sinaji s prihliadnutím na prípad Solomona W.

Návrhy uznesenia B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 a B7-0169/2012

Judith Sargentini, Ana Gomes, Mario Mauro, Charles Tannock, Jiří Maštálka a Annemie Neyts-Uyttebroeck uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer v mene skupiny PPE, Mitro Repo v mene skupiny S&D, Sari Essayah a Bogusław Sonik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Michał Tomasz Kamiński, Eija-Riitta Korhola, George Sabin Cutaş, Hannu Takkula, Jaroslav Paška a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt a Véronique De Keyser s poznámkou k priebehu práce Parlamentu vo štvrtkové popoludnia.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.1 zápisnice zo dňa 15.3.2012.


16.2. Palestína: razie izraelských síl v palestínskych televíznych staniciach

Návrhy uznesenia B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 a B7-0170/2012

Raül Romeva i Rueda, Véronique De Keyser, Bernd Posselt, Paul Murphy a Annemie Neyts-Uyttebroeck uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Elena Băsescu v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Franz Obermayr – nezaradený poslanec, Eija-Riitta Korhola, Emer Costello, Cristian Silviu Buşoi a Michał Tomasz Kamiński.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah, Mitro Repo, Norica Nicolai, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Hannu Takkula.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.2 zápisnice zo dňa 15.3.2012.


16.3. Porušovanie ľudských práv v Bahrajne

Návrhy uznesenia B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 a B7-0176/2012

Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Franz Obermayr – nezaradený poslanec a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt a Alexandra Thein.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes, aby upriamila pozornosť Parlamentu na útok Etiópie v Eritrey a požiadala Catherine Ashtonovú (podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) o to, aby Parlament informovala o tejto situácii na budúcotýždňovej schôdzi výboru AFET, a Bernd Posselt, aby vyjadril nesúhlas s vypustením naliehavých rozpráv z programu aprílovej schôdze (predsedajúca to vzala na vedomie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 17.3 zápisnice zo dňa 15.3.2012.


17. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


17.1. Obchodovanie s ľuďmi na Sinaji s prihliadnutím na prípad Solomona W. (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 a B7-0169/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0158/2012

(nahrádzajúci B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 a B7-0169/2012):

podaný týmito poslancami:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik a Edit Bauer v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE.

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2012)0092)

(Návrh uznesenia B7-0168/2012 sa stal bezpredmetným.)


17.2. Palestína: razie izraelských síl v palestínskych televíznych staniciach (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 a B7-0170/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0160/2012

(nahrádzajúci B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 a B7-0170/2012):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon a María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0093)

(Návrh uznesenia B7-0166/2012 sa stal bezpredmetným.)


17.3. Porušovanie ľudských práv v Bahrajne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 a B7-0176/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0171/2012

(nahrádzajúci B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 a B7-0176/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka a Alf Svensson v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica a Marian Harkin v mene skupiny ALDE,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0094)

(Návrh uznesenia B7-0175/2012 sa stal bezpredmetným.)


18. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


19. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny PPE Parlament schválil menovanie:

výbor CONT: Petri Sarvamaa

výbor TRAN: Petri Sarvamaa

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Petri Sarvamaa


20. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 42 rokovacieho poriadku)

výbor ECON
- Prístup k základným bankovým službám (2012/2055(INI))
(stanovisko: EMPL, IMCO, REGI)

výbor JURI

- Štatút Európskej vzájomnej spoločnosti (2012/2039(INI))
(stanovisko: ECON, EMPL)

- Správne právo procesné Európskej únie (2012/2024(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Relations between the European Parliament and the institutions representing the national governments (2012/2034(INI))

výbor AFET

- Stratégia EÚ pre Africký roh (2012/2026(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Rozširovanie: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ (2012/2025(INI))
(stanovisko: BUDG, REGI)

výbor AGRI

- Stratégia Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 (2012/2043(INI))
(stanovisko: PETI, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA, IMCO, TRAN)

- Ochrana zvierat počas prepravy (2012/2031(INI))
(stanovisko: ENVI, TRAN)

výbor BUDG

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Innovative financial instruments in the context of the next Multiannual Financial Framework (2012/2027(INI))
(stanovisko: ITRE, ECON, CONT, IMCO, TRAN, REGI)

výbor CULT

- Vzdelávanie, odborná príprava a Európa 2020 (2012/2045(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG)

výbor ECON

- Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami (2012/2040(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI, INTA, IMCO)

- Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov (2012/2028(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO)

výbor ENVI

- Mikrobiálna výzva – rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie (2012/2041(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE)

výbor FEMM

- Sexualizácia dievčat (2012/2047(INI))

- Pracovné podmienky žien v sektore služieb (2012/2046(INI))

- Úloha žien v ekologickom hospodárstve (2012/2035(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor IMCO

- Dvadsať základných otázok európsotázokkych občanov a podnikov v súvislosti s fungovaním jednotného trhu (2012/2044(INI))
(stanovisko: PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, TRAN)

- Vykonávanie smernice 2008/48/ES o spotrebiteľskom úvere (2012/2037(INI))
(stanovisko: ECON)

- Dokončenie jednotného digitálneho trhu (2012/2030(INI))
(stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, REGI)

výbor ITRE

- Malé a stredné podniky (MSP): konkurencieschopnosť a možnosti podnikania (2012/2042(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, INTA)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Engaging in energy policy cooperation with partners beyond our borders: A strategic approach to secure, sustainable and competitive energy supply (2012/2029(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, INTA, AFET)

výbor JURI

- Správa o vykonávaní smernice o práve ďalšieho predaja (2001/84/ES) (2012/2038(INI))
(stanovisko: CULT)

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Alleged Transportation & illegal detention of prisoners in European countries by the CIA: follow-up of the EP TDIP Committee report (2012/2033(INI))
(stanovisko: AFET)

- Posilnená solidarita v rámci EÚ v oblasti azylu (2012/2032(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, EMPL)

výbory IMCO, TRAN

- eCall: nová služba 112 pre občanov (2012/2056(INI))

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 51 rokovacieho poriadku)

- Ustanovenie akčného programu pre colníctvo a dane v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (FISCUS) a zrušenie rozhodnutí č. 1482/2007/ES a č. 624/2007/ES (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
výbory: ECON, IMCO
(stanovisko: BUDG)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 16.2.2012)

- Nástroj na prepojenie Európy (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
výbory: ITRE, TRAN
(stanovisko: BUDG, REGI)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 16.2.2012)

- Program Spravodlivosť na obdobie 2014 – 2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))
výbory: JURI, LIBE
(stanovisko: FEMM, BUDG)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 16.2.2012)

- eCall: nová služba 112 pre občanov (2012/2056(INI))
výbory: IMCO, TRAN
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.3.2012)

Pridružené výbory (článok 50 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE

- Zapájanie sa do spolupráce s partnermi za našimi hranicami v oblasti energetickej politiky: strategický prístup k bezpečným, udržateľným a konkurencieschopným dodávkam energie (2012/2029(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, INTA)
Pridružené výbory ITRE, AFET
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 16.2.2012)

- Malé a stredné podniky (MSP): konkurencieschopnosť a možnosti podnikania (2012/2042(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ECON, IMCO)
Pridružené výbory ITRE, INTA
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.3.2012)

výbor JURI

- Štatút Európskej vzájomnej spoločnosti (2012/2039(INI))
(stanovisko: ECON)
Pridružené výbory JURI, EMPL
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.3.2012)

výbor LIBE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Alleged Transportation & illegal detention of prisoners in European countries by the CIA: follow-up of the EP TDIP Committee report (2012/2033(INI))
Pridružené výbory LIBE, AFET
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 16.2.2012)

výbor ECON
- Prístup k základným bankovým službám (2012/2055(INI))
(stanovisko: EMPL, REGI)
Pridružené výbory ECON, IMCO
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15.03.2012)

Pridelenie výborom

výbor AFET

- Špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS))
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN

- Zriadenie rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI

- Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: AFET, BUDG

- Vykonávanie právnych predpisov o jednotnom európskom nebi (2012/2005(INI))
pridelené gestorský výbor: TRAN
stanovisko: AFET, EMPL, JURI, IMCO

výbor ECON

- Zmena a doplnenie článku 70 rokovacieho poriadku o medziinštitucionálnych rokovaniach v legislatívnych postupoch (2011/2298(REG))
pridelené gestorský výbor: AFCO
stanovisko: ECON

výbor DEVE, výbor JURI

- Vplyv ťažby bridlicového plynu a roponosnej bridlice na životné prostredie (2011/2308(INI))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: DEVE, JURI

výbor DEVE, výbor INTA

- Ročné účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a súvisiace výkazy určitých druhov podnikov (COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
pridelené gestorský výbor: JURI
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA


21. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

324

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

238

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

160

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

264

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

129

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

74

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

210

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

111

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

64

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

36

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

55

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

28

0009/2012

Oreste Rossi

8

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

154

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

163

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

50

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

48

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

24

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


22. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


23. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 28. marca 2012 a 29. marca 2012.


24. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.45 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Príloha 1 – Budovanie vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0045/2011, ktoré predložili poslanci Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell a Judith Sargentini, o budovaní vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie (bod 2 zápisnice zo dňa 15.3.2012 a P7_TA(2012)0095) podpísalo týchto 394 poslancov:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Jiří Havel, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dan Jørgensen, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Sławomir Witold Nitras, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Príloha 2 – Zavedenie maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0049/2011, ktoré predložili poslanci Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter a Andrea Zanoni, o zavedení maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky (bod 9 zápisnice zo dňa 15.3.2012 a P7_TA(2012)0096), podpísalo týchto 395 poslancov:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Karima Delli, Anne Delvaux, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Alf Svensson, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Gino Trematerra, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver


Príloha 3 – Zavedenie programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0050/2011, ktoré predložili poslanci Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro a Hannu Takkula, o zavedení programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie (bod 10 zápisnice zo dňa 15.3.2012 a P7_TA(2012)0097) podpísalo týchto 415 poslancov:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, John Attard-Montalto, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Nikos Chrysogelos, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Philippe De Backer, Jean-Luc Dehaene, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Gianni Pittella, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia