Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 29. marca 2012 - Brusel

9.7. Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády (hlasovanie)

Správa o zmene a doplnení rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy [2011/2266(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina na prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
(Potrebná jednoduchá väčšina na prijatie návrhu rozhodnutia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA-PROV(2012)0111)

Nové ustanovenia nadobudnú účinnosť prvým dňom nasledujúcej schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia