Indeks 
Protokol
PDF 230kWORD 195k
Torsdag den 29. marts 2012 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen (forhandling)
 4.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2010 (forhandling)
 5.Rapport om Unionsborgerskab 2010 (forhandling)
 6.Diverse
 7.Afstemningstid
  7.1.Den Internationale Gummistudiegruppe *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.2.Flypassagerers etablerede rettigheder (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.3.Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.4.Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.5.Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.6.Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.7.Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 ***II (afstemning)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***II (afstemning)
  9.2.OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ***I (endelig afstemning)
  9.3.Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) ***I (afstemning)
  9.4.Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet * (afstemning)
  9.5.Overslag over indtægter og udgifter for 2013 – Sektion I – Europa-Parlamentet (afstemning)
  9.6.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – "Opførelse af bygninger", Spanien (afstemning)
  9.7.Ændring af forretningsordenen som følge af udviklingen i Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer, efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse (afstemning)
  9.8.Situationen i Hviderusland (afstemning)
  9.9.Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af penge (afstemning)
  9.10.En europæisk demokratifond (afstemning)
  9.11.Udvidelsesrapport for Serbien Den europæiske integrationsproces for Serbien (afstemning)
  9.12.Udvidelsesrapport for Kosovo Den europæiske integrationsproces for Kosovo (afstemning)
  9.13.Udvidelsesrapport for Tyrkiet Statusrapport 2011 for Tyrkiet (afstemning)
  9.14.Udvidelsesrapport for Montenegro Statusrapport 2011 for Montenegro (afstemning)
  9.15.En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (afstemning)
  9.16.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2010 (afstemning)
  9.17.Rapport om Unionsborgerskab 2010 (afstemning)
 10.Valgs prøvelse
 11.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr og om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (COM(2012)0109 - C7-0077/2012 - 2012/0049(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (COM(2012)0126 - C7-0078/2012 - 2012/2051(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af de aftaler, som EU har indgået efter forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring og supplering af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (COM(2012)0115 - C7-0079/2012 - 2012/0054(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol (COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe (COM(2012)0118 - C7-0082/2012 - 2012/0055(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, JURI, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af traktaten om venskab og samarbejde i Sydøstasien (07434/2012 - C7-0085/2012 - 2012/0028(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, INTA

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2012: Rådets holdning af 26. marts 2012 (08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE

2) fra medlemmerne

2.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om indvirkningen af solcellebaserede anlæg (B7-0186/2012)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om opførelse af kraftværker, der udnytter bølge- og tidevandsenergi (B7-0192/2012)
henvist til: kor.udv.: ITRE

2.2) forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 121)

- Frieda Brepoels, for Verts/ALE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om FN-princippet "Responsibility to Protect" (pligt til beskyttelse) (R2P) (B7-0191/2012)
henvist til: kor.udv.: AFET

2.3) forslag til ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 212)

- Francesco Enrico Speroni. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden - Indføjelse af en ny artikel 42 a (initiativ i henhold til artikel 48, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union) (B7-0193/2012)
henvist til: kor.udv.: AFCO


3. Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Czesław Adam Siekierski for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, George Lyon, Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Elisabeth Morin-Chartier, Frédéric Daerden, Martin Häusling, Inês Cristina Zuber, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu og Maria do Céu Patrão Neves.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom og Romana Jordan.

Olli Rehn tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2010 (forhandling)

Betænkning om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – årsberetning 2010 [2011/2186(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

Iliana Ivanova forelagde sin betænkning.

Talere: Werner Hoyer (formand for Den Europæiske Investeringsbank) og Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Talere: Bart Staes (ordfører for udtalelse fra DEVE), Syed Kamall (ordfører for udtalelse fra ECON), Crescenzio Rivellini (ordfører for udtalelse fra ENVI), Ingeborg Gräßle for PPE-Gruppen, Zuzana Brzobohatá for S&D-Gruppen, Michael Theurer for ALDE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Vicky Ford og Cătălin Sorin Ivan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Mojca Kleva, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan og Monika Flašíková Beňová.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška.

Talere: Olli Rehn, Werner Hoyer og Iliana Ivanova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.16 i protokollen af 29.3.2012.


5. Rapport om Unionsborgerskab 2010 (forhandling)

Betænkning om rapport om Unionsborgerskab 2010 - Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder [2011/2182(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

Adina-Ioana Vălean forelagde sin betænkning.

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Louis Grech (ordfører for udtalelse fra IMCO), Morten Løkkegaard (ordfører for udtalelse fra CULT), Tatjana Ždanoka (ordfører for udtalelse fra LIBE), Zita Gurmai (ordfører for udtalelse fra AFCO), Philippe Boulland for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Mike Nattrass, løsgænger, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anneli Jäätteenmäki, Mara Bizzotto, Andrew Henry William Brons, Simon Busuttil, Enrique Guerrero Salom, Frank Vanhecke og Heinz K. Becker.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka og Jean-Pierre Audy.

Talere: Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) og Adina-Ioana Vălean.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.17 i protokollen af 29.3.2012.


(Mødet udsat kl. 11.20 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.30)

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

6. Diverse

Carl Schlyter tog ordet for at gøre opmærksom på, at han havde været til stede den foregående dag, men at hans navn ikke var på tilstedeværelseslisten.

Véronique De Keyser tog ordet for at opfordre Parlamentets formand til hurtigt at rette henvendelse til de indiske myndigheder for at forhindre henrettelsen af Balwant Singh, der er idømt dødsstraf. (Næstformanden svarede, at denne anmodning ville blive givet videre til formanden).

Alejandro Cercas tog ordet for at erklære, at han selv og de andre spanske medlemmer i S&D-Gruppen var solidariske med de strejkende i den bølge af strejker, der aktuelt fandt sted i Spanien.

Thijs Berman tog ordet for at opfordre næstformanden til at fordømme det statskup, der for nylig havde fundet sted i Mali, og for at rose den gode afvikling af de demokratiske valg i Senegal og valget af den nye senegalesiske præsident.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Den Internationale Gummistudiegruppe *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om den Europæiske Unions indgåelse af den ændrede statut og forretningsorden for Den Internationale Gummistudiegruppe [13123/2011 - C7-0332/2011- 2011/0116(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0060/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA-PROV(2012)0098)

Parlamentet godkendte indgåelsen af den ændrede statut og forretningsorden for Den Internationale Gummistudiegruppe.


7.2. Flypassagerers etablerede rettigheder (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om flypassagerers etablerede rettigheder – virkemåde og anvendelse [2011/2150(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Keith Taylor (A7-0053/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA-PROV(2012)0099)


7.3. Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet [2011/2064(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA-PROV(2012)0100)


7.4. Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris immunitet og privilegier [2011/2097(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0073/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA-PROV(2012)0101)


7.5. Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris’ immunitet og privilegier [2011/2098(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0074/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA-PROV(2012)0102)


7.6. Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' immunitet og privilegier [2011/2189(IMM)] – Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0075/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA-PROV(2012)0103)


7.7. Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme [06444/2/2012 - C7-0072/2012- 2009/0127(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rui Tavares (A7-0063/2012)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P7_TA-PROV(2012)0104)

Indlæg

Rui Tavares (ordfører) forud for afstemningen.


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 74 ville formanden sammen med formanden for Rådet undertegne følgende retsakt på et tidspunkt i løbet af eftermiddagen:

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (00013/2012/LEX - C7-0080/2012 - 2009/0127(COD)).


9. Afstemningstid (fortsat)

9.1. Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse [18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0078/2012)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P7_TA-PROV(2012)0105)


9.2. OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre [COM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A7-0223/2011)

Forhandlingen havde fundet sted den 4. juli 2011 (punkt 19 i protokollen af 4.7.2011).

Afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning var blevet udsat (jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2) den 5. juli 2011 (punkt 7.15 i protokollen af 5.7.2011).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA-PROV(2012)0106)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0106)

Talere

Før afstemningen tog Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) ordet for at meddele Kommissionens holdning til ændringsforslagene, og Werner Langen (ordfører) og Sharon Bowles (formand for ECON) tog ordet om Kommissionens holdning.


9.3. Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) [COM(2012)0015 - C7-0020/2012- 2012/0003(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0042/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA-PROV(2012)0107)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0107)


9.4. Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet [COM(2011)0730 - C7-0447/2011- 2011/0330(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: David Casa (A7-0044/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA-PROV(2012)0108)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0108)


9.5. Overslag over indtægter og udgifter for 2013 – Sektion I – Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013 [2012/2006(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0109)


9.6. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – "Opførelse af bygninger", Spanien (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – "Opførelse af bygninger", Spanien) [COM(2012)0053 - C7-0044/2012- 2012/2023(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0066/2012)

(Simpelt flertal påkrævet til vedtagelse af ændringsforslagene)
(Kvalificeret flertal og 3/5 af de afgivne stemmer påkrævet til vedtagelse af forslaget til beslutning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0110)


9.7. Ændring af forretningsordenen som følge af udviklingen i Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer, efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse (afstemning)

Betænkning: Betænkning om ændring af forretningsordenen som følge af udviklingen i Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer, efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse [2011/2266(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

(Kvalificeret flertal påkrævet til vedtagelse af ændringsforslagene)
(Simpelt flertal påkrævet til vedtagelse af forslaget til afgørelse)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0111)

De nye bestemmelser ville træde i kraft på den første dag i den følgende mødeperiode.


9.8. Situationen i Hviderusland (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 14. marts 2012 (punkt 16 i protokollen af 14.3.2012).

Afstemningen var blevet udsat den 15. marts 2012 (punkt 11.6 i protokollen af 15.3.2012).

Forslag til beslutning B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 og B7-0183/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0178/2012

(erstatter B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 og B7-0183/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle og Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin og Marek Siwiec for S&D-Gruppen

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake og Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen

Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0112)

(Forslag til beslutning B7-0180/2012 bortfaldt).

Talere

Marek Henryk Migalski, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin og Gerard Batten, forud for afstemningen.


9.9. Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af penge (afstemning)

Formandskonferencens forslag til udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af penge

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORMANDSKONFERENCENS FORSLAG

Erklæret godkendt (Bilag 1 i protokollen af 28.3.2012)


9.10. En europæisk demokratifond (afstemning)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om de nærmere retningslinjer for den mulige oprettelse af en europæisk demokratifond [2011/2245(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0113)


9.11. Udvidelsesrapport for Serbien Den europæiske integrationsproces for Serbien (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0188/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0114)

Indlæg

Jelko Kacin, forud for afstemningen.


9.12. Udvidelsesrapport for Kosovo Den europæiske integrationsproces for Kosovo (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0187/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0115)

Talere

Ulrike Lunacek anmodede forud for afstemningen S&D-Gruppen om at godtage flytning af ændringsforslag 13, hvis det blev vedtaget, og Libor Rouček for S&D-Gruppen talte mod denne anmodning.

Ulrike Lunacek stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3, som blev godtaget.


9.13. Udvidelsesrapport for Tyrkiet Statusrapport 2011 for Tyrkiet (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0189/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0116)

Talere

Ria Oomen-Ruijten stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 26, som blev godtaget.

Raimon Obiols stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 14, og Alexander Graf Lambsdorff støttede dette forslag. Det mundtlige ændringsforslag blev godtaget.

William (The Earl of) Dartmouth stillede et mundtligt ændringsforslag til punkt 58, hvilket ikke blev godtaget, idet mere end 40 medlemmer var imod at tage det i betragtning, og Ria Oomen-Ruijten om dette forslag.


9.14. Udvidelsesrapport for Montenegro Statusrapport 2011 for Montenegro (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0190/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0117)


9.15. En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (afstemning)

Betænkning om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder [2011/2181(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG fra S&D-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING fra JURI

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0118)

Indlæg

Sebastian Valentin Bodu (ordfører) stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1, hvilket blev godtaget.


9.16. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2010 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – årsberetning 2010 [2011/2186(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0119)

Indlæg

Robert Goebbels anmodede om elektronisk afstemning om anden del af punkt 89. Anmodningen blev ikke godtaget, idet dette allerede var sat under afstemning.


9.17. Rapport om Unionsborgerskab 2010 (afstemning)

Betænkning om rapport om Unionsborgerskab 2010 - Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder [2011/2182(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA-PROV(2012)0120)

°
° ° °

Alexander Graf Lambsdorff tog ordet for at komme med en præcisering vedrørende proceduren i forbindelse med hans betænkning (A7-0061/2012).


10. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Petri Sarvamaa med virkning fra 1. marts 2012 og Rebecca Taylor med virkning fra 8. marts 2012.


11. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen, S&D-Gruppen, ALDE-Gruppen og løsgængernes sekretariat modtaget anmodning om følgende udnævnelser:

Budgetkontroludvalget: Jiří Havel i stedet for Andrea Cozzolino

Udvalget for Andragender: Rebecca Taylor var ikke længere medlem

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og Delegationen for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet: Michel Dantin i stedet for Csaba Őry

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN): Csaba Őry i stedet for Michel Dantin

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile: María Irigoyen Pérez i stedet for María Muñiz De Urquiza og Nicole Sinclaire i stedet for Francisco Sosa Wagner

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab: María Muñiz De Urquiza i stedet for María Irigoyen Pérez

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Franz Obermayr

Delegationen for Forbindelserne med Indien: Krisztina Morvai

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Trevor Colman i stedet for Krisztina Morvai

Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika: Daniël van der Stoep

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Nicole Sinclaire i stedet for Francisco Sosa Wagner

dDelegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg: Silvana Koch-Mehrin

Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd: Maria Eleni Koppa i stedet for Spyros Danellis

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico: Francisco Sosa Wagner

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Mike Nattrass

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indstilling ved andenbehandling: Rui Tavares - A7-0063/2012

Kay Swinburne, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Michał Tomasz Kamiński, James Nicholson, Charles Tannock, Hannu Takkula og David Campbell Bannerman

Betænkning: Werner Langen - A7-0223/2011

Daniel Hannan, Michał Tomasz Kamiński, James Nicholson, Elena Băsescu, Syed Kamall og Mario Borghezio

Betænkning: Derek Vaughan - A7-0062/2012

Kay Swinburne, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Anna Záborská, Marian Harkin, Bernd Posselt, Syed Kamall og Seán Kelly

Situationen i Hviderusland - RC-B7-0178/2012

Kay Swinburne, Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Michał Tomasz Kamiński, Andrzej Grzyb, James Nicholson, Charles Tannock og Bernd Posselt

Udvidelsesrapport for Serbien Den europæiske integrationsproces for Serbien - B7-0188/2012

Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Michał Tomasz Kamiński, Andrzej Grzyb, Mitro Repo, Charles Tannock, Elena Băsescu og Bernd Posselt

Udvidelsesrapport for Kosovo Den europæiske integrationsproces for Kosovo - B7-0187/2012

Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Michał Tomasz Kamiński, Mitro Repo og Elena Băsescu

Udvidelsesrapport for Tyrkiet Statusrapport 2011 for Tyrkiet - B7-0189/2012

Daniël van der Stoep, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Michał Tomasz Kamiński, Mitro Repo, Antonio Masip Hidalgo, Elena Băsescu og Bendt Bendtsen

Udvidelsesrapport for Montenegro Statusrapport 2011 for Montenegro - B7-0190/2012

Daniël van der Stoep, Kay Swinburne og Michał Tomasz Kamiński

Betænkning: Sebastian Valentin Bodu - A7-0051/2012

Daniël van der Stoep, Bendt Bendtsen, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński og Elena Băsescu

Betænkning: Iliana Ivanova - A7-0058/2012

Kay Swinburne, Daniël van der Stoep, Marina Yannakoudakis, Michał Tomasz Kamiński og Elena Băsescu

Betænkning: Adina-Ioana Vălean - A7-0047/2012

Kay Swinburne, Daniël van der Stoep, Marina Yannakoudakis, Michał Tomasz Kamiński, Mitro Repo, Charles Tannock, Elena Băsescu, Marian Harkin og David Campbell Bannerman.


13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


14. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

390

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

386

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

131

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

77

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

265

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

149

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

71

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

49

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

101

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

44

0009/2012

Oreste Rossi

10

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

194

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

184

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

60

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

63

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

41

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

14


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 17. - 20. april 2012.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik