Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. balandžio 18 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatos dėl nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, pateikimo rinkai (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvų 1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatos dėl Komisijai suteikiamų įgaliojimų (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

DEVE, AGRI, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. rugsėjo 18d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (EGF/2012/000 TA 2012 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva) (COM(2012)0160 - C7-0091/2012 - 2012/2058(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo supaprastinamas kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas bendrojoje rinkoje (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI, ITRE, LIBE, TRAN

- Specialioji ataskaita Nr. 1/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) "Europos Sąjungos paramos vystymuisi, skirtos aprūpinti maistu, veiksmingumas Užsachario Afrikoje" (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE

- Specialioji ataskaita Nr. 2/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) "Iš Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuotos MVĮ skirtos finansinės priemonės" (N7-0052/2012 - C7-0094/2012 - 2012/2060(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE, ECON, REGI

- Pasiūlymas perkelti DEC 06/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Tarpinstituciniai susitarimai (pagal Darbo tvarkos taisyklių 127 straipsnį). 2012 m. kovo 15 d. Pirmininkų sueigos sprendimas

- Tarpinstitucinis Europos Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl Tarybos laikomos įslaptintos informacijos, susijusios su kitais nei užsienio politikos ir bendro saugumo klausimais, perdavimo Parlamentui ir jos apdorojimo Parlamente (2012/2069 ACI)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Teisinė informacija - Privatumo politika