Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2012. gada 18. aprīlis - Strasbūra

2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvas 1999/4/EK, 2000/36/EK, 2001/111/EK, 2001/113/EK un 2001/114/EK attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

DEVE, AGRI, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2012/000 TA 2012 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2012)0160 - C7-0091/2012 - 2012/2058(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, LIBE, TRAN

- Īpašais ziņojums Nr. 1/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Vai Eiropas Savienības attīstības palīdzība pārtikas nodrošinājumam Subsahāras Āfrikā ir efektīva?” (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE

- Īpašais ziņojums Nr. 2/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas instrumenti” (N7-0052/2012 - C7-0094/2012 - 2012/2060(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, ECON, REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 06/2012 – III iedaļa – Komisija (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Iestāžu nolīgumi (Reglamenta 127. pants) — saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 15. marta lēmumu

- Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kā Padome nosūta Eiropas Parlamentam tās rīcībā esošo klasificēto informāciju par jautājumiem, kas neattiecas uz kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomu, un to, kā Parlaments šo informāciju izmanto (2012/2069 ACI).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

Juridisks paziņojums - Privātuma politika