Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0380(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0043/2012

Ingivna texter :

A7-0043/2012

Debatter :

PV 18/04/2012 - 3
CRE 18/04/2012 - 3

Omröstningar :

PV 18/04/2012 - 7.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0121

Protokoll
Onsdagen den 18 april 2012 - Strasbourg

3. Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Milan Cabrnoch redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Sari Essayah för PPE-gruppen.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Csaba Őry, Jutta Steinruck, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Franz Obermayr och Ole Christensen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Băsescu, Gerard Batten, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová och Andrew Henry William Brons.

Talare: László Andor och Milan Cabrnoch.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 18 april 2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy