Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 април 2012 г. - Страсбург

13. Средства за борба с икономическата криза, по-специално в еврозоната (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на председателя на Комисията: Средства за борба с икономическата криза, по-специално в еврозоната

José Manuel Barroso (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Nigel Farage, от името на групата EFD, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, и Bruno Gollnisch, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Marisa Matias, за да зададе въпрос „синя карта“ на Bruno Gollnisch, който отговори, Luis de Grandes Pascual, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Raül Romeva i Rueda, Elisa Ferreira, Sharon Bowles, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Mario Borghezio, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Vicky Ford, Alfredo Pallone, Robert Goebbels, Ramon Tremosa i Balcells, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Theodoros Skylakakis, Udo Bullmann, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar и Leonardo Domenici.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Georgios Papastamkos, Roberto Gualtieri, Marije Cornelissen, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, John Bufton, Mario Mauro, João Ferreira и Edite Estrela.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност