Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

13. Μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής: Μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marisa Matias, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Bruno Gollnisch, στην οποία αυτός απαντά, Luis de Grandes Pascual, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Raül Romeva i Rueda, Elisa Ferreira, Sharon Bowles, Νικος Χρυσόγελος, Kay Swinburne, Mario Borghezio, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Μαριέττα Γιαννάκου, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Vicky Ford, Alfredo Pallone, Robert Goebbels, Ramon Tremosa i Balcells, Jean-Paul Gauzès, Άννυ Ποδηματά, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Udo Bullmann, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar και Leonardo Domenici.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Γεώργιος Παπαστάμκος, Roberto Gualtieri, Marije Cornelissen, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, John Bufton, Mario Mauro, João Ferreira και Edite Estrela.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου