Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg

13. Prostriedky na boj proti hospodárskej kríze, najmä v eurozóne (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie predsedu Komisie: Prostriedky na boj proti hospodárskej kríze, najmä v eurozóne

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL a Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marisa Matias, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Brunovi Gollnischovi, ktorý na ňu odpovedal, Luis de Grandes Pascual, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Raül Romeva i Rueda, Elisa Ferreira, Sharon Bowles, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Mario Borghezio, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Vicky Ford, Alfredo Pallone, Robert Goebbels, Ramon Tremosa i Balcells, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Theodoros Skylakakis, Udo Bullmann, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar a Leonardo Domenici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Georgios Papastamkos, Roberto Gualtieri, Marije Cornelissen, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, John Bufton, Mario Mauro, João Ferreira a Edite Estrela.

V rozprave vystúpil Olli Rehn (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia