Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0058(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0080/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0080/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 16
CRE 18/04/2012 - 16

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0135

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

16. Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιριών (ΚΕΒΦΕ) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

Η Marianne Thyssen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Olle Schmidt (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liem Hoang Ngoc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivo Strejček, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, George Sabin Cutaş, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Edvard Kožušník, Zuzana Roithová και Gay Mitchell.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nadezhda Neynsky, Petri Sarvamaa, Monika Flašíková Beňová και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οιAlgirdas Šemeta και Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου