Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0092(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0052/2012

Внесени текстове :

A7-0052/2012

Разисквания :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Гласувания :

PV 19/04/2012 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0136

Протокол
Сряда, 18 април 2012 г. - Страсбург

17. Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Angelika Werthmann (докладчик по становището на комисията BUDG), Kathleen Van Brempt (докладчик по становището на комисията ENVI), Béla Kovács (докладчик по становището на комисията ITRE), Werner Langen, относно протичането на разискванет, Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията TRAN), Sergio Gutiérrez Prieto (докладчик по становището на комисията AGRI), Markus Ferber, от името на групата PPE, Olle Ludvigsson, от името на групата S&D, и Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Martin, Hans-Peter и Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange и Sven Giegold.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Изказаха се: Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lange, и Werner Langen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Astrid Lulling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 19.4.2012.

Правна информация - Политика за поверителност