Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0092(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0052/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0052/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0136

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

17. Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Η Astrid Lulling παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Angelika Werthmann (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Kathleen Van Brempt (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Béla Kovács (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Werner Langen, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Inés Ayala Sender (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Sergio Gutiérrez Prieto (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Martin, Hans-Peter και Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange και Sven Giegold.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lange, και Werner Langen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zofija Mazej Kukovič, Σπύρος Δανέλλης, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Astrid Lulling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου