Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0283(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0067/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0067/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 18
CRE 18/04/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.3
CRE 19/04/2012 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0133

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

18. Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

Η Danuta Maria Hübner παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Crescenzio Rivellini (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mojca Kleva, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Iosif Matula, Γεώργιος Σταυρακάκης, Νικος Χρυσόγελος, Nuno Teixeira, Joachim Zeller, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iliana Ivanova και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, João Ferreira και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Danuta Maria Hübner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου