Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 263kWORD 223k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (συζήτηση)
 4.Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
 5.Τα ψάρια ως κοινό αγαθό (γραπτή δήλωση)
 6.Τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν (γραπτή δήλωση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (έγκριση) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (διαβούλευση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
9.1.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
  
9.2.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης (συζήτηση)
 14.Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (συζήτηση)
 15.Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 16.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών * (συζήτηση)
 17.Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας * (συζήτηση)
 18.Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Τα ψάρια ως κοινό αγαθό (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 – Τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS

Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

DEVE, AGRI, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη σύσταση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (EGF/2012/000 TA 2012 – τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2012)0160 - C7-0091/2012 - 2012/2058(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απλούστευση της μεταφοράς, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, LIBE, TRAN

- Ειδική έκθεση αριθ. 1/2012 (Απαλλαγή 2011) – "Αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επισιτιστική ασφάλεια στην υποσαχάρια Αφρική" (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE

- Ειδική έκθεση αριθ. 2/2012 (Απαλλαγή 2011) — "Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης" (N7-0052/2012 - C7-0094/2012 - 2012/2060(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, ECON, REGI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 06/2012- Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) Διοργανικές συμφωνίες (άρθρο 127 του Κανονισμού) - Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15ης Μαρτίου 2012

- Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαβίβαση και την εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπιστευτικών πληροφοριών που κατέχει το Συμβούλιο σχετικά με άλλα θέματα πλην αυτών που εμπίπτουν στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας - (2012/2069 ACI)

αναπομπή επί της ουσίας : AFCO


3. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Ο Milan Cabrnoch παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Csaba Őry, Jutta Steinruck, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Franz Obermayr και Ole Christensen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Băsescu, Gerard Batten, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι László Andor και Milan Cabrnoch.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 18 Απριλίου 2012.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

4. Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή

Δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρώπη των ανοικτών συνόρων

Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και László Andor (μέλος της Επιτροπής)

Οι Olli Rehn και László Andor απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν οι βουλευτές: Anne Delvaux, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Cornelis de Jong, Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Ádám Kósa και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο Alejandro Cercas σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Οι Olli Rehn και László Andor απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν οι βουλευτές: Phil Bennion, ο οποίος προβαίνει επίσης σε παρατηρήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων, Erminia Mazzoni, Pervenche Berès, Emilie Turunen και Γεώργιος Παπανικολάου.

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή έληξε.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

5. Τα ψάρια ως κοινό αγαθό (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0047/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Guido Milana, Κρίτων Αρσένης, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves και Raül Romeva i Rueda σχετικά με τα ψάρια ως κοινό αγαθό συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0129) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2012).

Παρεμβαίνει ο Guido Milana.


6. Τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0052/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella και Thomas Ulmer σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0130) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2012).

Παρεμβαίνει ο George Sabin Cutaş.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0121)


7.2. Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία [07434/2012 - C7-0085/2012- 2012/0028(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A7-0139/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0122)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την προσχώρηση της Ένωσης στο Σύμφωνο.


7.3. Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (έγκριση) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μη συγκληθεί Συνέλευση για την προσθήκη πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [00092/2011 - C7-0388/2011- 2011/0816(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paulo Rangel (A7-0065/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0123)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μη συγκληθεί Συνέλευση.


7.4. Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (διαβούλευση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 48, παράγραφος 3 της Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση) [00092/2011 - C7-0387/2011- 2011/0815(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paulo Rangel (A7-0064/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0124)


7.5. Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» [2011/2195(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Nuno Teixeira (A7-0084/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0125)


7.6. Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [2011/2185(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Howitt (A7-0086/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0126)

Παρεμβάσεις

Sergio Paolo Francesco Silvestris ο οποίος υποβάλει προφορική τροπολογία μετά την παράγραφο 101, η οποία δεν κρατείται, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.

Rui Tavares ο οποίος υποβάλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 112, η οποία κρατείται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ

Πρόεδρος

8. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία

(Από τις 12.00 έως τις 12.25, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέως Abdallah II, του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

9. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

9.1. Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν [2011/2316(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0127)

Παρέμβαση

Vytautas Landsbergis για να υποβάλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.


9.2. Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας [2011/2315(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0128)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Milan Cabrnoch - A7-0043/2012
Kay Swinburne, Adam Bielan, Marek Józef Gróbarczyk, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Charles Tannock, Peter Jahr, David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Gay Mitchell και Antonello Antinoro

Έκθεση Richard Howitt - A7-0086/2012
Ewald Stadler, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Paul Murphy, Mitro Repo, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Ryszard Czarnecki, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Gay Mitchell, Hannu Takkula, David Campbell Bannerman και Bruno Gollnisch

Έκθεση Anneli Jäätteenmäki - A7-0071/2012
Daniel Hannan, Kay Swinburne, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mitro Repo, Charles Tannock, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula και Graham Watson

Έκθεση Tomasz Piotr Poręba - A7-0079/2012
Daniel Hannan, Ewald Stadler, Kay Swinburne, Adam Bielan, Mitro Repo, Mario Pirillo, Charles Tannock και Elena Băsescu


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.30 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ

Πρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης (συζήτηση)

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής: Μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marisa Matias, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Bruno Gollnisch, στην οποία αυτός απαντά, Luis de Grandes Pascual, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Raül Romeva i Rueda, Elisa Ferreira, Sharon Bowles, Νικος Χρυσόγελος, Kay Swinburne, Mario Borghezio, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Μαριέττα Γιαννάκου, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Vicky Ford, Alfredo Pallone, Robert Goebbels, Ramon Tremosa i Balcells, Jean-Paul Gauzès, Άννυ Ποδηματά, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Udo Bullmann, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar και Leonardo Domenici.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Γεώργιος Παπαστάμκος, Roberto Gualtieri, Marije Cornelissen, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, John Bufton, Mario Mauro, João Ferreira και Edite Estrela.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα τηςMaría Muñiz De Urquiza, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Άννυ Ποδηματά και Udo Bullmann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika Werthmann και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Nicolai Wammen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (B7-0203/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2012.


15. Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Raül Romeva i Rueda, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Salvador Garriga Polledo, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Nicolai Wammen.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.4.2012.


16. Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιριών (ΚΕΒΦΕ) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

Η Marianne Thyssen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Olle Schmidt (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liem Hoang Ngoc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivo Strejček, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, George Sabin Cutaş, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Edvard Kožušník, Zuzana Roithová και Gay Mitchell.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nadezhda Neynsky, Petri Sarvamaa, Monika Flašíková Beňová και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οιAlgirdas Šemeta και Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2012.


17. Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας * (συζήτηση)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Η Astrid Lulling παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Angelika Werthmann (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Kathleen Van Brempt (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Béla Kovács (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Werner Langen, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Inés Ayala Sender (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Sergio Gutiérrez Prieto (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Martin, Hans-Peter και Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange και Sven Giegold.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lange, και Werner Langen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zofija Mazej Kukovič, Σπύρος Δανέλλης, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Astrid Lulling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2012.


18. Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

Η Danuta Maria Hübner παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Crescenzio Rivellini (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mojca Kleva, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Iosif Matula, Γεώργιος Σταυρακάκης, Νικος Χρυσόγελος, Nuno Teixeira, Joachim Zeller, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iliana Ivanova και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, João Ferreira και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Danuta Maria Hübner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2012.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 483.920/OJJE).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 21.10.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Παράρτηµα 1 - Τα ψάρια ως κοινό αγαθό (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0047/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Guido Milana, Κρίτων Αρσένης, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves και Raül Romeva i Rueda σχετικά με τα ψάρια ως κοινό αγαθό (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2012 και P7_TA-PROV(2012)0129) και η οποία έχει υπογραφεί από 390 βουλευτές:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Catherine Bearder, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Robert Dušek, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver.


Παράρτηµα 2 – Τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0052/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella και Thomas Ulmer σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2012 και P7_TA-PROV(2012)0130) και η οποία έχει υπογραφεί από 386 βουλευτές:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Harlem Désir, Nirj Deva, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Adam Gierek, Kinga Göncz, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Kent Johansson, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Michał Tomasz Kamiński, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Werner Schulz, Giancarlo Scottà, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου