Zoznam 
Zápisnica
PDF 246kWORD 215k
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (rozprava)
 4.Hodina otázok pre Komisiu
 5.Ryby ako zdroj prinášajúci všeobecný úžitok (písomné vyhlásenie)
 6.Deti s Downovým syndrónom (písomné vyhlásenie)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (súhlas) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (konzultácia) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Úloha politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Ľudské práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza – Jordánsko
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom (hlasovanie)
  
9.2.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Prostriedky na boj proti hospodárskej kríze, najmä v eurozóne (rozprava)
 14.Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom (rozprava)
 15.Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (rozprava)
 16.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * (rozprava)
 17.Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny * (rozprava)
 18.Nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou ***I (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Ryby ako zdroj prinášajúci všeobecný úžitok (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 – Deti s Downovým syndrómom (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS

podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii (COM(2012)0150 - C7-0089/2012 - 2012/0075(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE, AGRI, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení adopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17.mája2006 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne ariadnom finančnom hospodárení (EGF/2012/000 TA 2012 – technická pomoc z podnetu Komisie) (COM(2012)0160 - C7-0091/2012 - 2012/2058(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zjednodušuje prevoz motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci jednotného trhu (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, LIBE, TRAN

- Osobitná správa č. 1/2012 (absolutórium za rok 2011) – „Účinnosť rozvojovej pomoci Európskej únie v oblasti potravinovej bezpečnosti v subsaharskej Afrike“ (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE

- Osobitná správa č. 2/2012 (absolutórium za rok 2011) – „Finančné nástroje pre MSP spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja“ (N7-0052/2012 - C7-0094/2012 - 2012/2060(DEC))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, ECON, REGI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 06/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

2) medziinštitucionálne dohody (článok 127 rokovacieho poriadku) - Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15. marca 2012

- Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o postupovaní utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Parlamentu (2012/2069 ACI)

pridelené gestorský výbor : AFCO


3. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Milan Cabrnoch uviedol správu.

V rozprave vystúpila Sari Essayah v mene skupiny PPE.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alejandro Cercas v mene skupiny S&D, Siiri Oviir v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Angelika Werthmann – nezaradená poslankyňa, Csaba Őry, Jutta Steinruck, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Franz Obermayr a Ole Christensen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Băsescu, Gerard Batten, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpili: László Andor a Milan Cabrnoch.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 18. apríla 2012.


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

4. Hodina otázok pre Komisiu

Práva pracujúcich v Európe s otvorenými hranicami

Olli Rehn (podpredseda Komisie) a László Andor (člen Komisie)

Olli Rehn a László Andor odpovedali na otázky, ktoré položili poslanci Anne Delvaux, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Cornelis de Jong, Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Ádám Kósa a Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpil Alejandro Cercas k priebehu hodiny otázok.

Olli Rehn a László Andor odpovedali na otázky, ktoré položili poslanci: Phil Bennion, ktorý predniesol aj poznámku k priebehu hodiny otázok, Erminia Mazzoni, Pervenche Berès, Emilie Turunen a Georgios Papanikolaou.

Čas vyhradený pre otázky pre Komisiu sa skončil.


PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

5. Ryby ako zdroj prinášajúci všeobecný úžitok (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0047/2011, ktoré predložili poslanci Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves a Raül Romeva i Rueda, o rybách ako zdroji prinášajúcom všeobecný úžitok bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 18.4.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0129).

V rozprave vystúpil Guido Milana.


6. Deti s Downovým syndrónom (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0052/2011, ktoré predložili poslanci George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella a Thomas Ulmer, o deťoch s Downovým syndrómom bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (príloha 2 zápisnice zo dňa 18.4.2012), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2012)0130).

V rozprave vystúpil George Sabin Cutaş.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0121)


7.2. Pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii [07434/2012 - C7-0085/2012- 2012/0028(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A7-0139/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0122)

Parlament udelil súhlas s pristúpením Únie k zmluve.


7.3. Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (súhlas) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu Európskej rady nezvolať konvent zameraný na pripojenie protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie [00092/2011 - C7-0388/2011- 2011/0816(NLE)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A7-0065/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0123)

Parlament udelil súhlas s návrhom Európskej rady nezvolať konvent.


7.4. Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (konzultácia) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (článok 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii) [00092/2011 - C7-0387/2011- 2011/0815(NLE)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A7-0064/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0124)


7.5. Úloha politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o úlohe politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020 [2011/2195(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Nuno Teixeira (A7-0084/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0125)


7.6. Ľudské práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv [2011/2185(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Richard Howitt (A7-0086/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0126)

Vystúpenia:

Sergio Paolo Francesco Silvestris, aby predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh za odsek 101, ktorý nebol prijatý, keďže sa proti jeho zaradeniu vyslovilo viac ako 40 poslancov.

Rui Tavares, ktorý predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 112, ktorý bol prijatý.


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ

predseda

8. Slávnostná schôdza – Jordánsko

Od 12.00 do 12.25 h sa pri príležitosti prejavu Jeho Veličenstva Abdalláha II., kráľa Jordánskeho hášimovského kráľovstva, konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

9. Hlasovanie (pokračovanie)

9.1. Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom [2011/2316(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0127)

Vystúpenie

Vytautas Landsbergis, ktorý predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1, ktorý bol prijatý.


9.2. Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom [2011/2315(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0128)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Milan Cabrnoch - A7-0043/2012
Kay Swinburne, Adam Bielan, Marek Józef Gróbarczyk, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Charles Tannock, Peter Jahr, David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Gay Mitchell a Antonello Antinoro

Správa: Richard Howitt - A7-0086/2012
Ewald Stadler, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Paul Murphy, Mitro Repo, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Ryszard Czarnecki, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Gay Mitchell, Hannu Takkula, David Campbell Bannerman a Bruno Gollnisch

Správa: Anneli Jäätteenmäki - A7-0071/2012
Daniel Hannan, Kay Swinburne, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mitro Repo, Charles Tannock, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula a Graham Watson

Správa: Tomasz Piotr Poręba - A7-0079/2012
Daniel Hannan, Ewald Stadler, Kay Swinburne, Adam Bielan, Mitro Repo, Mario Pirillo, Charles Tannock a Elena Băsescu


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ

predseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Prostriedky na boj proti hospodárskej kríze, najmä v eurozóne (rozprava)

Vyhlásenie predsedu Komisie: Prostriedky na boj proti hospodárskej kríze, najmä v eurozóne

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL a Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marisa Matias, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Brunovi Gollnischovi, ktorý na ňu odpovedal, Luis de Grandes Pascual, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Raül Romeva i Rueda, Elisa Ferreira, Sharon Bowles, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Mario Borghezio, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Vicky Ford, Alfredo Pallone, Robert Goebbels, Ramon Tremosa i Balcells, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Theodoros Skylakakis, Udo Bullmann, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar a Leonardo Domenici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Georgios Papastamkos, Roberto Gualtieri, Marije Cornelissen, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, John Bufton, Mario Mauro, João Ferreira a Edite Estrela.

V rozprave vystúpil Olli Rehn (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.


14. Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) a Algirdas Šemeta (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil María Muñiz De Urquiza, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE a Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Anni Podimata a Udo Bullmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika Werthmann a Georgios Papanikolaou.

V rozprave vystúpili: Algirdas Šemeta a Nicolai Wammen.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE a Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, o výzve na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom (B7-0203/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 19.4.2012.


15. Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) a Antonio Tajani (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jaime Mayor Oreja v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Raül Romeva i Rueda, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Salvador Garriga Polledo, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL a Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani a Nicolai Wammen.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 20.4.2012.


16. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * (rozprava)

Správa k návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

Marianne Thyssen uviedla správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Olle Schmidt (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Liem Hoang Ngoc v mene skupiny S&D, Carl Haglund v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Ivo Strejček v mene skupiny ECR, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, George Sabin Cutaş, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Edvard Kožušník, Zuzana Roithová a Gay Mitchell.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nadezhda Neynsky, Petri Sarvamaa, Monika Flašíková Beňová a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpili: Algirdas Šemeta a Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 19.4.2012.


17. Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny * (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angelika Werthmann (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Kathleen Van Brempt (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Béla Kovács (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Werner Langen k priebehu rozpravy, Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Sergio Gutiérrez Prieto (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, Olle Ludvigsson v mene skupiny S&D a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Martin, Hans-Peter a Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange a Sven Giegold.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander ALVARO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lange, a Werner Langen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig a Monika Flašíková Beňová.

V rozprave vystúpili: Algirdas Šemeta a Astrid Lulling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 19.4.2012.


18. Nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa nástrojov s rozdelením rizika určených členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

Danuta Maria Hübner uviedla správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Crescenzio Rivellini (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Georgios Papastamkos v mene skupiny PPE, Mojca Kleva v mene skupiny S&D, Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny ALDE, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, John Bufton v mene skupiny EFD, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Iosif Matula, Georgios Stavrakakis, Nikos Chrysogelos, Nuno Teixeira, Joachim Zeller, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iliana Ivanova a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, João Ferreira a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpili: Algirdas Šemeta a Danuta Maria Hübner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 19.4.2012.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 483.920/OJJE).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.10 h.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Príloha 1 – Ryby ako zdroj prinášajúci všeobecný úžitok (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0047/2011, ktoré predložili poslanci Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves a Raül Romeva i Rueda o rybách ako zdroji prinášajúcom všeobecný úžitok (bod 5 zápisnice zo dňa 18.4.2012 a P7_TA-PROV(2012)0129) a ktoré podpísalo 390 poslancov:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Catherine Bearder, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, María Auxiliadora Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Robert Dušek, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Ioannis Kasoulides, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Carl Schlyter, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver.


Príloha 2 – Deti s Downovým syndrómom (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0052/2011, ktoré predložili poslanci George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella a Thomas Ulmer o deťoch s Downovým syndrómom (bod 6 zápisnice zo dňa 18.4.2012 a P7_TA-PROV(2012)0130) a ktoré podpísalo 386 poslancov:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Harlem Désir, Nirj Deva, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Adam Gierek, Kinga Göncz, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Kent Johansson, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Michał Tomasz Kamiński, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jacek Olgierd Kurski, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Werner Schulz, Giancarlo Scottà, Salvador Sedó i Alabart, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia