Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2012 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Protokolli lisas esitatud nimelise hääletuse tulemused on kättesaadavad ainult elektrooniliselt Europarli veebisaidil.


6.1. Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping ELi ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahel *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (FLEGT), sõlmimise kohta [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA-PROV(2012)0131)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Elisabeth Köstinger (raportöör).


6.2. ELi ja Libeeria vaheline vabatahtlik partnerlusleping, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0132)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.3. Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 teatavate sätete osas, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendeid [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0133)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0133)

Sõnavõtud

Francesco Enrico Speroni võttis sõna hääletuste kulgemise kohta.


6.4. Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) vastavuse kohta aluslepingutele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Kohtu arvamuse palumise kohta küsimuses, kas Euroopa Liidu ja USA vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile, on vastavuses aluslepingutega (B7-0200/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


6.5. USA ja ELi vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise kohta [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0134)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Sophia in 't Veld (raportöör) võttis sõna enne hääletust, et täpsustada hääletuste nimekirja, ja pärast hääletust, et distantseerida ennast teksti sisust.


6.6. Ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0135)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0135)


6.7. Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik) [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0136)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0136)


6.8. Maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0203/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0137)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika