Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2012 г. - Страсбург

10. Присъединяване на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Присъединяване на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

Morten Bødskov (действащ председател на Съвета) и Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ashley Fox, от името на групата ECR, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Andrew Duff, Nicole Sinclaire и Sarah Ludford, Gerard Batten, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cashman, Carlo Casini, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Jean Lambert, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška и Michael Cashman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Franz Obermayr относно протичането на разискването.

Изказаха се: Siim Kallas и Morten Bødskov.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност