Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2012 г. - Страсбург

11. Паспорти с биометрични данни (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (000052/2012) зададен от Carlos Coelho и Simon Busuttil, от името на групата PPE, Ioan Enciu и Henri Weber, от името на групата S&D, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Franziska Keller и Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Паспорти с биометрични данни (B7-0107/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (000065/2012) зададен от Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch и Louis Michel, от името на групата ALDE, към Комисията: Паспорти с биометрични данни (B7-0108/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (000100/2012) зададен от Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, към Комисията: Паспорти с биометрични данни (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford и Franziska Keller развиха въпросите, изискващи устен отговор.(B7-0107/2012 и B7-0108/2012).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Roberts Zīle разви въпроса, изискващ устен отговор B7-0112/2012.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, от името на групата EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli и Véronique Mathieu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност