Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

11. Βιομετρικά διαβατήρια (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (000052/2012) που κατέθεσαν οι Carlos Coelho και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Enciu και Henri Weber, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franziska Keller και Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Βιομετρικά διαβατήρια (B7-0107/2012)

Προφορική ερώτηση (000065/2012) που κατέθεσαν οι Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Βιομετρικά διαβατήρια (B7-0108/2012)

Προφορική ερώτηση (000100/2012) που κατέθεσε ο Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Βιομετρικά διαβατήρια (B7-0112/2012)

Οι Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford και Franziska Keller αναπτύσσουν τις προφορικές ερωτήσεις B7-0107/2012 και B7-0108/2012).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Ο Roberts Zīle αναπτύσσει την προφορική ερώτηση B7-0112/2012.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli και Véronique Mathieu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου