Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2012 г. - Страсбург

12. Очертаване на необлагодетелстваните райони във връзка с реформата на ОСП (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (000070/2012) зададен от Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann и Albert Deß, от името на групата PPE, Luis Manuel Capoulas Santos и Paolo De Castro, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin и Giommaria Uggias, от името на групата ALDE, към Съвета: Определянето на границите на по-малко облагодетелстваните райони в контекста на реформата на ОСП (B7-0110/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (000071/2012) зададен от Patrick Le Hyaric и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Определянето на границите на по-малко облагодетелстваните райони в контекста на реформата на ОСП (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson и George Lyon развиха въпроса, изискващ устен отговор B7-0110/2012.

Изказа се Morten Bødskov (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Peter Jahr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß и Jarosław Kalinowski.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Sabine Verheyen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Phil Prendergast, Mairead McGuinness и Riikka Manner.

Изказа се João Ferreira, който разви въпроса, изискващ устен отговор B7-0111/2012.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver и Seán Kelly.

Изказа се Morten Bødskov.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност