Показалец 
Протокол
PDF 245kWORD 186k
Четвъртък, 19 април 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ *** (разискване)
 5.Трафик на хора (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в ЕС *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Либерия за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I (гласуване)
  6.4.Становище на Съда на ЕС относно съответствието с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати (гласуване)
  6.5.Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ *** (гласуване)
  6.6.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * (гласуване)
  6.7.Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията * (гласуване)
  6.8.Призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Присъединяване на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (разискване)
 11.Паспорти с биометрични данни (разискване)
 12.Очертаване на необлагодетелстваните райони във връзка с реформата на ОСП (разискване)
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Какво означава "местно произведена" храна? (разискване)
 15.Положението на мигрантите в Гърция (разискване)
 16.Проект на коригиращ бюджет №1/2012 - финансиране на ITER (разискване)
 17.Въздействие върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите (кратко представяне)
 18.Модернизиране на системите за висше образование в Европа (кратко представяне)
 19.Електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар (кратко представяне)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Решение на Комисията за изменение на решения 2006/679/ЕО и 2006/860/ЕО на Комисията относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - срок: 27/06/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Комисията за изменение на решения 2006/861/ЕО, 2008/163/ЕО, 2008/164/ЕО, 2008/217/ЕО, 2008/231/ЕО, 2008/232/ЕО, 2008/284/ЕО, 2011/229/ЕС, 2011/274/ЕС, 2011/275/ЕС, 2011/291/ЕС и 2011/314/ЕС на Комисията относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - срок: 28/06/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (преработен текст) (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - срок: 29/06/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN
подпомагаща: JURI

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - срок: 26/06/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Комисията за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС по отношение на печатни изделия (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - срок: 28/06/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕО) № 593/2007 относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - срок: 11/07/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - срок: 12/07/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - срок: 12/07/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI


3. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следният проект на делегиран акт беше предаден на Парламента:

Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията от 30.3.2012 година за изменение на Регламент (ЕО) №809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискванията за оповестяване - C(2012)2086 - срок : 30.06.2012
разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща : JURI


4. Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ *** (разискване)

Препоръка относно проект на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Sophia in 't Veld представи доклада.

Изказаха се: Morten Bødskov (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Claude Moraes, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Graham Watson и Sophia in 't Veld, Gerard Batten, от името на групата EFD, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Alvaro, Manfred Weber, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht и Jörg Leichtfried, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, която отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai и Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro и Kinga Göncz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Norica Nicolai, Rui Tavares, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Axel Voss и Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho и David-Maria Sassoli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Carlos Coelho относно проблем с устния превод по време на предишното му изказване, Krisztina Morvai по порцедурата с привличане на вниманието "catch the eye", и Jörg Leichtfried относно протичането на разискването.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Morten Bødskov и Sophia in 't Veld.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 19.4.2012.


5. Трафик на хора (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Трафик на хора

Morten Bødskov (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Edit Bauer, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Zbigniew Ziobro, от името на групата EFD, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López и Salvatore Iacolino.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Morten Bødskov.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в ЕС *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA-PROV(2012)0131)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Elisabeth Köstinger (докладчик).


6.2. Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Либерия за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключване на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Либерия за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0132)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.3. Инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0133)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0133)

Изказвания

Francesco Enrico Speroni относно протичането на времето за гласуване.


6.4. Становище на Съда на ЕС относно съответствието с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, относно искането на становище от Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между ЕС и САЩ относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати (B7-0200/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се


6.5. Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ *** (гласуване)

Препоръка относно проект на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0134)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Sophia in 't Veld (докладчик), преди гласуването, за да внесе уточнение относно списъка за гласуване, и след гласуването, за да се разграничи от съдържанието на текста.


6.6. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0135)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0135)


6.7. Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията * (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0136)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0136)


6.8. Призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0203/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0137)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Danuta Maria Hübner - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská и Ryszard Czarnecki

Становище на Съда на ЕС относно съответствието с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Ryszard Czarnecki

Препоръка Sophia in 't Veld - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu и Marina Yannakoudakis

Доклад Marianne Thyssen - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ивайло Калфин, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly и Peter Jahr

Изказа се Charles Tannock относно тълкуването на член 170 от Правника за дейността.

Доклад Astrid Lulling - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ивайло Калфин, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall и Jacky Hénin

Призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly и Julie Girling


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.00 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


10. Присъединяване на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Присъединяване на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

Morten Bødskov (действащ председател на Съвета) и Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ashley Fox, от името на групата ECR, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Andrew Duff, Nicole Sinclaire и Sarah Ludford, Gerard Batten, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cashman, Carlo Casini, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Jean Lambert, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška и Michael Cashman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Franz Obermayr относно протичането на разискването.

Изказаха се: Siim Kallas и Morten Bødskov.

Разискването приключи.


11. Паспорти с биометрични данни (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (000052/2012) зададен от Carlos Coelho и Simon Busuttil, от името на групата PPE, Ioan Enciu и Henri Weber, от името на групата S&D, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Franziska Keller и Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Паспорти с биометрични данни (B7-0107/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (000065/2012) зададен от Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch и Louis Michel, от името на групата ALDE, към Комисията: Паспорти с биометрични данни (B7-0108/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (000100/2012) зададен от Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, към Комисията: Паспорти с биометрични данни (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford и Franziska Keller развиха въпросите, изискващи устен отговор.(B7-0107/2012 и B7-0108/2012).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Roberts Zīle разви въпроса, изискващ устен отговор B7-0112/2012.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, от името на групата EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli и Véronique Mathieu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


12. Очертаване на необлагодетелстваните райони във връзка с реформата на ОСП (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (000070/2012) зададен от Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann и Albert Deß, от името на групата PPE, Luis Manuel Capoulas Santos и Paolo De Castro, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin и Giommaria Uggias, от името на групата ALDE, към Съвета: Определянето на границите на по-малко облагодетелстваните райони в контекста на реформата на ОСП (B7-0110/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (000071/2012) зададен от Patrick Le Hyaric и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Определянето на границите на по-малко облагодетелстваните райони в контекста на реформата на ОСП (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson и George Lyon развиха въпроса, изискващ устен отговор B7-0110/2012.

Изказа се Morten Bødskov (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Peter Jahr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß и Jarosław Kalinowski.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Sabine Verheyen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Phil Prendergast, Mairead McGuinness и Riikka Manner.

Изказа се João Ferreira, който разви въпроса, изискващ устен отговор B7-0111/2012.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver и Seán Kelly.

Изказа се Morten Bødskov.

Разискването приключи.


13. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите ALDE и EFD следните искания за назначаване:

комисия PETI: Sonia Alfano

Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: Marta Andreasen на мястото на Rolandas Paksas

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


14. Какво означава "местно произведена" храна? (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (000046/2012) зададен от Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, и Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, към Комисията: Какво означава "местно произведена" храна? (B7-0109/2012)

Anna Maria Corazza Bildt и Evelyne Gebhardt развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Peter Jahr, за да зададе въпрос „синя карта“ на Albert Deß, на който последният отговори, Liam Aylward, от името на групата ALDE, José Bové, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Jacek Włosowicz, от името на групата EFD, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi и Lara Comi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu и Elena Băsescu.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


15. Положението на мигрантите в Гърция (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението на мигрантите в Гърция

Morten Bødskov (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Marietta Giannakou, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Papanikolaou, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Monika Hohlmeier, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Dimitrios Droutsas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nikos Chrysogelos, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou и Emine Bozkurt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr и Salvatore Iacolino.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Morten Bødskov.

Разискването приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.00 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

16. Проект на коригиращ бюджет №1/2012 - финансиране на ITER (разискване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani представи доклада.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Giovanni La Via, от името на групата PPE, Edit Herczog, от името на групата S&D, Carl Haglund, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edit Herczog, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL, Salvador Garriga Polledo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier и Gaston Franco.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Francesca Balzani.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 20.4.2012.


17. Въздействие върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите (кратко представяне)

Доклад относно въздействието върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите [2011/2192(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Filip Kaczmarek направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu и João Ferreira.

Изказа се Janusz Lewandowski.

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 20.4.2012.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


18. Модернизиране на системите за висше образование в Европа (кратко представяне)

Доклад относно модернизирането на системите за висше образование в Европа [2011/2294(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: László Tőkés (A7-0057/2012)

László Tőkés направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška и Piotr Borys.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 20.4.2012.


19. Електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар (кратко представяне)

Доклад относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар [2011/2178(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Silvia-Adriana Ţicău направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly и Iosif Matula

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 20.4.2012.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 483.920/OJVE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.40 ч.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност