Seznam 
Zápis
PDF 222kWORD 179k
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států *** (rozprava)
 5.Obchod s lidmi (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Libérií o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Nástroje pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I (hlasování)
  
6.4.Stanovisko Soudního dvora o slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se Smlouvami (hlasování)
  
6.5.Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států *** (hlasování)
  
6.6.Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob * (hlasování)
  
6.7.Zdanění energetických produktů a elektřiny * (hlasování)
  
6.8.Výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech (rozprava)
 11.Biometrické cestovní pasy (rozprava)
 12.Vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP (rozprava)
 13.Členství ve výborech a delegacích
 14.Co si představit pod „místní výrobou“ potravin? (rozprava)
 15.Situace migrantů v Řecku (rozprava)
 16.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financování projektu ITER (rozprava)
 17.Převod pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z Komise a jeho dopad na poskytování pomoci (krátké přednesení)
 18.Modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání (krátké přednesení)
 19.Konkurenceschopný jednotný digitální trh – elektronická správa jako průkopnický čin (krátké přednesení)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 19. DUBNA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (omnibus 2) (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - lhůta: 27/06/2012)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu (omnibus 3) (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - lhůta: 28/06/2012)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - lhůta: 29/06/2012)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - lhůta: 26/06/2012)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - lhůta: 28/06/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. , kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - lhůta: 11/07/2012)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - lhůta: 12/07/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - lhůta: 12/07/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI


3. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen tento návrh aktu v přenesené pravomoci:

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 30. 3. 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o úpravu a obsah prospektu, základního prospektu, souhrnu a konečných podmínek a pokud jde o požadavky na zveřejňování - C(2012)2086 - lhůta: 30. 6. 2012
postoupeno věcně příslušný: ECON
stanovisko: JURI


4. Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Sophia in 't Veld uvedla zprávu.

Vystoupili: Morten Bødskov (úřadující předseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Claude Moraes za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Graham Watson a Sophia in 't Veld, Gerard Batten za skupinu EFD, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Alvaro, Manfred Weber, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht a Jörg Leichtfried, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, která rovněž odpověděla na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai a Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro a Kinga Göncz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Norica Nicolai, Rui Tavares, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Axel Voss a Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho a David-Maria Sassoli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford a Jaroslav Paška.

Vystoupili: Carlos Coelho k problémům při tlumočení jeho předcházejícího vystoupení, Krisztina Morvai na základě přihlášení se zvednutím ruky a Jörg Leichtfried k průběhu rozpravy.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Morten Bødskov a Sophia in 't Veld.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 19.4.2012.


5. Obchod s lidmi (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Obchod s lidmi

Morten Bødskov (úřadující předseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Edit Bauer za skupinu PPE, Anna Hedh za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, Zbigniew Ziobro za skupinu EFD, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López a Salvatore Iacolino.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Morten Bødskov.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování, které jsou přílohou zápisu, jsou k dispozici pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT) [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA-PROV(2012)0131)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Elisabeth Köstinger (zpravodajka).


6.2. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Libérií o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0132)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.3. Nástroje pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0133)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0133)

Vystoupení

Francesco Enrico Speroni k průběhu hlasování.


6.4. Stanovisko Soudního dvora o slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se Smlouvami (hlasování)

Návrh usnesení, který předložila Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, týkající se žádosti o posudek Soudního dvora k otázce slučitelnosti Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se Smlouvami (B7-0200/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


6.5. Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0134)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

Před hlasováním Sophia in 't Veld (zpravodajka), aby upřesnila hlasovací seznam, a po hlasování, aby se distancovala od znění textu.


6.6. Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0135)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0135)


6.7. Zdanění energetických produktů a elektřiny * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0136)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0136)


6.8. Výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům (hlasování)

Návrh usnesení B7-0203/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0137)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Danuta Maria Hübner - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská a Ryszard Czarnecki

Stanovisko Soudního dvora o slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se Smlouvami - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Ryszard Czarnecki

doporučení Sophia in 't Veld - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu a Marina Yannakoudakis

zpráva Marianne Thyssen - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ivailo Kalfin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly a Peter Jahr

Vystoupil Charles Tannock k výkladu článku 170 jednacího řádu.

zpráva Astrid Lulling - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ivailo Kalfin, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall a Jacky Hénin

Výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly a Julie Girling


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech

Morten Bødskov (úřadující předseda Rady) a Siim Kallas (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Kinga Gál za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ashley Fox za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Andrew Duff, Nicole Sinclaire a Sarah Ludford, Gerard Batten za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Nicole Sinclaire nezařazená, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cashman, Carlo Casini, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Jean Lambert, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška a Michael Cashman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock a Andrew Henry William Brons.

Vystoupil Franz Obermayr k průběhu rozpravy.

Vystoupili: Siim Kallas a Morten Bødskov.

Rozprava skončila.


11. Biometrické cestovní pasy (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (000052/2012), kterou pokládají Carlos Coelho a Simon Busuttil za skupinu PPE, Ioan Enciu a Henri Weber za skupinu S&D, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Franziska Keller a Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE Komisi: Biometrické cestovní pasy (B7-0107/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (000065/2012), kterou pokládají Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch a Louis Michel za skupinu ALDE Komisi: Biometrické cestovní pasy (B7-0108/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (000100/2012), kterou pokládá Timothy Kirkhope za skupinu ECR Komisi: Biometrické cestovní pasy (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford a Franziska Keller rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení (B7-0107/2012 a B7-0108/2012).

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

Roberts Zīle rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení B7-0112/2012.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Ziobro za skupinu EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli a Véronique Mathieu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr a Petru Constantin Luhan.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


12. Vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (000070/2012), kterou pokládají Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann a Albert Deß za skupinu PPE, Luis Manuel Capoulas Santos a Paolo De Castro za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin a Giommaria Uggias za skupinu ALDE Radě: Vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP (B7-0110/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (000071/2012), kterou pokládají Patrick Le Hyaric a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL Radě: Vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson a George Lyon rozvinuli otázku k ústnímu zodpovězení B7-0110/2012.

Vystoupil Morten Bødskov (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Herbert Dorfmann za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Britta Reimers za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Diane Dodds nezařazená, Peter Jahr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß a Jarosław Kalinowski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Sabine Verheyen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Phil Prendergast, Mairead McGuinness a Riikka Manner.

Vystoupil João Ferreira, aby rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení B7-0111/2012.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver a Seán Kelly.

Vystoupil Morten Bødskov.

Rozprava skončila.


13. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin ALDE a EFD následující žádosti o jmenování:

výbor PETI: Sonia Alfano

zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz: Marta Andreasen, kterou je nahrazen Rolandas Paksas

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


14. Co si představit pod „místní výrobou“ potravin? (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (000046/2012), kterou pokládají Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE a Evelyne Gebhardt za skupinu S&D Komisi: Co si představit pod "místní výrobou" potravin? (B7-0109/2012)

Anna Maria Corazza Bildt a Evelyne Gebhardt rozvinuly otázku k ústnímu zodpovězení.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Albert Deß za skupinu PPE, Marc Tarabella za skupinu S&D, Peter Jahr, aby zvednutím modré karty položil otázku Albertu Deßovi, který na otázku odpověděl, Liam Aylward za skupinu ALDE, José Bové za skupinu Verts/ALE, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Jacek Włosowicz za skupinu EFD, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Diane Dodds nezařazená, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi a Lara Comi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu a Elena Băsescu.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


15. Situace migrantů v Řecku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace migrantů v Řecku

Morten Bødskov (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Marietta Giannakou za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Papanikolaou, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Monika Hohlmeier, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Dimitrios Droutsas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nikos Chrysogelos, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou a Emine Bozkurt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr a Salvatore Iacolino.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Morten Bødskov.

Rozprava skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:00, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

16. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financování projektu ITER (rozprava)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani uvedla zprávu.

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Giovanni La Via za skupinu PPE, Edit Herczog za skupinu S&D, Carl Haglund za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Edit Herczog, Richard Ashworth za skupinu ECR, Marta Andreasen za skupinu EFD, Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL, Salvador Garriga Polledo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier a Gaston Franco.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Elena Băsescu.

Vystoupili: Janusz Lewandowski a Francesca Balzani.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 20.4.2012.


17. Převod pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z Komise a jeho dopad na poskytování pomoci (krátké přednesení)

Zpráva o převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z ústředí Komise na její delegace a o jeho dopadu na poskytování pomoci [2011/2192(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Filip Kaczmarek uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu a João Ferreira.

Vystoupil Janusz Lewandowski.

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 20.4.2012.

(Denní zasedání bylo přerušeno na několik minut.)


18. Modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání (krátké přednesení)

Zpráva o modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělávání [2011/2294(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: László Tőkés (A7-0057/2012)

László Tőkés uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška a Piotr Borys.

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 20.4.2012.


19. Konkurenceschopný jednotný digitální trh – elektronická správa jako průkopnický čin (krátké přednesení)

Zpráva o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu – elektronické správě jako průkopnickém činu [2011/2178(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Silvia-Adriana Ţicău uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly a Iosif Matula

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 20.4.2012.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 483.920/OJVE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:40.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Právní upozornění - Ochrana soukromí