Indeks 
Protokol
PDF 221kWORD 157k
Torsdag den 19. april 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.En aftale mellem USA og EU om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til USA's Department of Homeland Security *** (forhandling)
 5.Menneskehandel (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til EU *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.2.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Liberia om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træprodukter til Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.3.Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet ***I (afstemning)
  6.4.Udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security (afstemning)
  6.5.En aftale mellem USA og EU om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til USA's Department of Homeland Security *** (afstemning)
  6.6.Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * (afstemning)
  6.7.Beskatning af energiprodukter og elektricitet * (afstemning)
  6.8.Efterlysning af konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention (forhandling)
 11.Biometriske pas (forhandling)
 12.Afgrænsning af ugunstigt stillede områder i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik (forhandling)
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 14.Hvad er ”lokalt producerede” fødevarer? (forhandling)
 15.Situationen for indvandrere i Grækenland (forhandling)
 16.Forslag til ændringsbudget 1/2012: finansiering af ITER (forhandling)
 17.Følgerne for bistandsydelsen af dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til tredjelande fra de centrale tjenestegrene til delegationerne (kortfattet forelæggelse)
 18.Modernisering af Europas videregående uddannelser (kortfattet forelæggelse)
 19.Et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids (kortfattet forelæggelse)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens afgørelse om ændring af Kommissionens beslutning 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske specifikationer for interoperabilitet (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - frist: 27/06/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af Kommissionens beslutning 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF og 2008/284/EF samt afgørelse 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske specifikationer for interoperabilitet (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - frist: 28/06/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) Nr. …/.. om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - frist: 29/06/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - frist: 26/06/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - frist: 28/06/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 593/2007 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs gebyrer og afgifter (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - frist: 11/07/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/…om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - frist: 12/07/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - frist: 12/07/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegeret retsakt:

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... af 30.3.2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår format og indhold af prospektet, basisprospektet, resuméet, og de endelige vilkår samt for så vidt angår oplysningskravene - C(2012)2086 - frist : 30.6.2012
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI


4. En aftale mellem USA og EU om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til USA's Department of Homeland Security *** (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Sophia in 't Veld forelagde sin betænkning.

Talere: Morten Bødskov (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Graham Watson og Sophia in 't Veld, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Alvaro, Manfred Weber, der ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht og Jörg Leichtfried, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, der ligeledes besvarede tre blåt-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai og Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro og Kinga Göncz.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Norica Nicolai, Rui Tavares, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Axel Voss og Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho og David-Maria Sassoli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford og Jaroslav Paška.

Talere: Carlos Coelho om et prolem med tolkningen af hans tidligere indlæg, Krisztina Morvai efter catch-the-eye-proceduren og Jörg Leichtfried om afviklingen af forhandlingen.

Talere: Cecilia Malmström, Morten Bødskov og Sophia in 't Veld.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 19.4.2012.


5. Menneskehandel (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Menneskehandel

Morten Bødskov (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Edit Bauer for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Zbigniew Ziobro for EFD-Gruppen, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López og Salvatore Iacolino.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda og Andrew Henry William Brons.

Talere: Cecilia Malmström og Morten Bødskov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til EU *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA-PROV(2012)0131)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Talere

Elisabeth Köstinger (ordfører).


6.2. Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Liberia om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træprodukter til Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0132)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.3. Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0133)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0133)

Talere

Francesco Enrico Speroni om afviklingen af afstemningstiden.


6.4. Udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen om høring af Domstolen om, hvorvidt aftalen mellem EU og USA om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security er i overensstemmelse med traktaterne (B7-0200/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


6.5. En aftale mellem USA og EU om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til USA's Department of Homeland Security *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0134)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Talere

Sophia in 't Veld (ordfører), før afstemningen, med en præcisering vedrørende afstemningslisten, og efter afstemningen for at tage afstand fra tekstens indhold.


6.6. Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0135)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0135)


6.7. Beskatning af energiprodukter og elektricitet * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0136)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0136)


6.8. Efterlysning af konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0203/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0137)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Danuta Maria Hübner - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská og Ryszard Czarnecki

Udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris og Ryszard Czarnecki

Henstilling: Sophia in 't Veld - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu og Marina Yannakoudakis

Betænkning: Marianne Thyssen - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ivailo Kalfin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly og Peter Jahr

Charles Tannock tog ordet om fortolkning af forretningsordenens artikel 170.

Betænkning: Astrid Lulling - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ivailo Kalfin, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall og Jacky Hénin

Efterlysning af konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly og Julie Girling


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention

Morten Bødskov (formand for Rådet) og Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Kinga Gál for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, der ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra Andrew Duff, Nicole Sinclaire og Sarah Ludford, Gerard Batten for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cashman, Carlo Casini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Jean Lambert, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška og Michael Cashman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock og Andrew Henry William Brons.

Franz Obermayr tog ordet om afviklingen af forhandlingen.

Talere: Siim Kallas og Morten Bødskov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Biometriske pas (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (000052/2012) af Carlos Coelho og Simon Busuttil for PPE-Gruppen, Ioan Enciu og Henri Weber for S&D-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Franziska Keller og Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Biometriske pas (B7-0107/2012)

Mundtlig forespørgsel (000065/2012) af Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch og Louis Michel for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Biometriske pas (B7-0108/2012)

Mundtlig forespørgsel (000100/2012) af Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Biometriske pas (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford og Franziska Keller begrundede de mundtlige forespørgsler (B7-0107/2012 og B7-0108/2012).

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

Roberts Zīle begrundede den mundtlige forespørgsel B7-0112/2012.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Zbigniew Ziobro for EFD-Gruppen, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli og Véronique Mathieu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr og Petru Constantin Luhan.

Cecilia Malmström tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Afgrænsning af ugunstigt stillede områder i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (000070/2012) af Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann og Albert Deß for PPE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos og Paolo De Castro for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen og George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin og Giommaria Uggias for ALDE-Gruppen til Rådet: Afgrænsning af ugunstigt stillede områder i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik (B7-0110/2012)

Mundtlig forespørgsel (000071/2012) af Patrick Le Hyaric og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen til Rådet: Afgrænsning af ugunstigt stillede områder i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson og George Lyon begrundede den mundtlige forespørgsel B7-0110/2012.

Morten Bødskov (formand for Rådet) tog ordet.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Britta Reimers for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Peter Jahr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß og Jarosław Kalinowski.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Sabine Verheyen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Phil Prendergast, Mairead McGuinness og Riikka Manner.

João Ferreira tog ordet for at uddybe den mundtlige forespørgsel B7-0111/2012.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver og Seán Kelly.

Morten Bødskov tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ALDE-Gruppen og EFD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

PETI: Sonia Alfano

Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge: Marta Andreasen i stedet for Rolandas Paksas

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


14. Hvad er ”lokalt producerede” fødevarer? (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (000046/2012) af Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, og Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Hvad er "lokalt producerede" fødevarer? (B7-0109/2012)

Anna Maria Corazza Bildt og Evelyne Gebhardt begrundede den mundtlige forespørgsel.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Peter Jahr, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Albert Deß, som han besvarede, Liam Aylward for ALDE-Gruppen, José Bové for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Jacek Włosowicz for EFD-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi og Lara Comi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu og Elena Băsescu.

Cecilia Malmström tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Situationen for indvandrere i Grækenland (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen for indvandrere i Grækenland

Morten Bødskov (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Marietta Giannakou for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Papanikolaou, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Monika Hohlmeier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Dimitrios Droutsas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nikos Chrysogelos, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou og Emine Bozkurt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr og Salvatore Iacolino.

Talere: Cecilia Malmström og Morten Bødskov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

16. Forslag til ændringsbudget 1/2012: finansiering af ITER (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani forelagde sin betænkning.

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Giovanni La Via for PPE-Gruppen, Edit Herczog for S&D-Gruppen, Carl Haglund for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Edit Herczog, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen, Salvador Garriga Polledo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier og Gaston Franco.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu.

Talere: Janusz Lewandowski og Francesca Balzani.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 20.4.2012.


17. Følgerne for bistandsydelsen af dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til tredjelande fra de centrale tjenestegrene til delegationerne (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om følgerne for bistandsydelsen af dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til tredjelande fra de centrale tjenestegrene til delegationerne [2011/2192(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Filip Kaczmarek foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu og João Ferreira.

Janusz Lewandowski tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 20.4.2012.

(Mødet udsat i nogle minutter.)


18. Modernisering af Europas videregående uddannelser (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om modernisering af Europas videregående uddannelser [2011/2294(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: László Tőkés (A7-0057/2012)

László Tőkés foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška og Piotr Borys.

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 20.4.2012.


19. Et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – e-forvaltning som spydhoved [2011/2178(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Silvia-Adriana Ţicău foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly og Iosif Matula

Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 20.4.2012.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 483.920/OJVE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.40.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik