Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 216kWORD 161k
Torstai 19. huhtikuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.Matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus *** (keskustelu)
 5.Ihmiskauppa (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.2.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Liberian vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.3.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitetut riskinjakovälineet ***I (äänestys)
  
6.4.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
  
6.5.Matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus *** (äänestys)
  
6.6.Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja * (äänestys)
  
6.7.Energiatuotteiden verotus * (äänestys)
  
6.8.Konkreettiset keinot veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen (keskustelu)
 11.Biometriset passit (keskustelu)
 12.Epäsuotuisten alueiden rajaaminen YMP:n uudistuksen yhteydessä (keskustelu)
 13.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 14.Mitä on "paikallisesti tuotettu" ruoka? (keskustelu)
 15.Maahanmuuttajien tilanne Kreikassa (keskustelu)
 16.Lisätalousarvioesitys nro 1/2012: ITERin rahoitus (keskustelu)
 17.Komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttaminen ja sen vaikutukset avun toimituksiin (lyhyt esittely)
 18.Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistaminen (lyhyt esittely)
 19.Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat - kärjessä sähköiset viranomaispalvelut (lyhyt esittely)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission päätös yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä tehtyjen komission päätösten 2006/679/EY ja 2006/860/EY muuttamisesta (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - määräaika: 27/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä annettujen komission päätösten 2006/861/EY, 2008/163/EY, 2008/164/EY, 2008/217/EY, 2008/231/EY, 2008/232/EY, 2008/284/EY, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU ja 2011/314/EU muuttamisesta (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - määräaika: 28/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (Uudelleenlaatiminen) (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - määräaika: 29/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus (EU) Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää "henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset" koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun komission asetuksen (EU) N:o 454/2011 muuttamisesta (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - määräaika: 26/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi painotuotteille (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - määräaika: 28/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista annetun asetuksen (EY) N:o 593/2007 muuttamisesta (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - määräaika: 11/07/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkimisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1234/2008 muuttamisesta (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - määräaika: 12/07/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkimisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1234/2008 muuttamisesta (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - määräaika: 12/07/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraava luonnos säädösvallan siirron nojalla annettavaksi säädökseksi:

Komission delegoitu asetus, annettu 30.3.2012, asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta esitteen, ohjelmaesitteen, tiivistelmän ja lopullisten ehtojen muodon ja sisällön sekä tiedonantovelvollisuuksien osalta - C(2012)2086 - määräaika: 30.06.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI


4. Matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Sophia in 't Veld esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Morten Bødskov (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Graham Watson ja Sophia in 't Veld, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Alvaro, Manfred Weber, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht ja Jörg Leichtfried, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai ja Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro ja Kinga Göncz.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Norica Nicolai, Rui Tavares, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Axel Voss ja Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho ja David-Maria Sassoli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Carlos Coelho tulkkausongelmasta hänen edellisen puheenvuoronsa aikana, Krisztina Morvai käytti "catch the eye"-menettelyn mukaisen puheenvuoron ja Jörg Leichtfried keskustelun kulusta.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Morten Bødskov ja Sophia in 't Veld.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2012, kohta 6.5.


5. Ihmiskauppa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ihmiskauppa

Morten Bødskov (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Edit Bauer PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Zbigniew Ziobro EFD-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López ja Salvatore Iacolino.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Morten Bødskov.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA-PROV(2012)0131)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

Elisabeth Köstinger (esittelijä).


6.2. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa EU:hun koskeva EU:n ja Liberian vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Liberian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0132)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.3. Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitetut riskinjakovälineet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä koskevien tiettyjen säännösten osalta [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0133)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0133)

Puheenvuorot:

Francesco Enrico Speroni äänestysten kulusta.


6.4. Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, jonka jätti käsiteltäväksi Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (B7-0200/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


6.5. Matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0134)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

Sophia in 't Veld (esittelijä) ennen äänestystä esittääkseen tarkennuksen äänestyslistaan ja äänestyksen jälkeen ilmaistakseen eriävän mielipiteensä tekstin sisällöstä.


6.6. Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0135)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0135)


6.7. Energiatuotteiden verotus * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0136)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0136)


6.8. Konkreettiset keinot veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0203/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0137)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Danuta Maria Hübner - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská ja Ryszard Czarnecki

Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Ryszard Czarnecki

Suositus Sophia in 't Veld - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu ja Marina Yannakoudakis

Mietintö Marianne Thyssen - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ivailo Kalfin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly ja Peter Jahr

Charles Tannock käytti puheenvuoron työjärjestyksen 170 artiklan tulkinnasta.

Mietintö Astrid Lulling - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ivailo Kalfin, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall ja Jacky Hénin

Konkreettiset keinot veropetosten ja veronkierron torjumiseksi - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly ja Julie Girling


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen

Morten Bødskov (neuvoston puheenjohtaja) ja Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrew Duff, Nicole Sinclaire ja Sarah Ludford, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cashman, Carlo Casini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Jean Lambert, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška ja Michael Cashman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock ja Andrew Henry William Brons.

Franz Obermayr käytti puheenvuoron keskustelun kulusta.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Morten Bødskov.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Biometriset passit (keskustelu)

Suullinen kysymys (000052/2012) Carlos Coelho ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Ioan Enciu ja Henri Weber S&D-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Franziska Keller ja Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Biometriset passit (B7-0107/2012)

Suullinen kysymys (000065/2012) Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Biometriset passit (B7-0108/2012)

Suullinen kysymys (000100/2012) Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Biometriset passit (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford ja Franziska Keller esittelivät suulliset kysymykset (B7-0107/2012 ja B7-0108/2012).

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Roberts Zīle esitteli suullisen kysymyksen B7-0112/2012.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zbigniew Ziobro EFD-ryhmän puolesta, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli ja Véronique Mathieu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr ja Petru Constantin Luhan.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Epäsuotuisten alueiden rajaaminen YMP:n uudistuksen yhteydessä (keskustelu)

Suullinen kysymys (000070/2012) Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann ja Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos ja Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin ja Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Epäsuotuisten alueiden rajaaminen YMP:n uudistuksen yhteydessä (B7-0110/2012)

Suullinen kysymys (000071/2012) Patrick Le Hyaric ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Epäsuotuisten alueiden rajaaminen YMP:n uudistuksen yhteydessä (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson ja George Lyon esittelivät suullisen kysymyksen B7-0110/2012.

Morten Bødskov (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Britta Reimers ALDE-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Peter Jahr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß ja Jarosław Kalinowski.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sabine Verheyen.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Phil Prendergast, Mairead McGuinness ja Riikka Manner.

João Ferreira käytti puheenvuoron esitelläkseen suullisen kysymyksen B7-0111/2012.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver ja Seán Kelly.

Morten Bødskov käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE- ja EFD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

PETI-valiokunta: Sonia Alfano

Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta: Rolandas Paksasin tilalle Marta Andreasen

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


14. Mitä on "paikallisesti tuotettu" ruoka? (keskustelu)

Suullinen kysymys (000046/2012) Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta ja Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Mitä on "paikallisesti tuotettu" ruoka? (B7-0109/2012)

Anna Maria Corazza Bildt ja Evelyne Gebhardt esittelivät suullisen kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Peter Jahr, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Albert Deßille, joka vastasi kysymykseen, Liam Aylward ALDE-ryhmän puolesta, José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Jacek Włosowicz EFD-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi ja Lara Comi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu ja Elena Băsescu.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Maahanmuuttajien tilanne Kreikassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Maahanmuuttajien tilanne Kreikassa

Morten Bødskov (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marietta Giannakou PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Papanikolaou, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Dimitrios Droutsas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nikos Chrysogelos, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou ja Emine Bozkurt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr ja Salvatore Iacolino.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Morten Bødskov.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

16. Lisätalousarvioesitys nro 1/2012: ITERin rahoitus (keskustelu)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2012 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani esitteli laatimansa mietinnön.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta, Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta, Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Edit Herczog, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Salvador Garriga Polledo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier ja Gaston Franco.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski ja Francesca Balzani.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.4.2012, kohta 10.1.


17. Komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttaminen ja sen vaikutukset avun toimituksiin (lyhyt esittely)

Mietintö komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttamisesta päätoimipaikasta edustustoille ja sen vaikutuksista avun toimituksiin [2011/2192(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Filip Kaczmarek esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu ja João Ferreira.

Janusz Lewandowski käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.4.2012, kohta 10.7.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


18. Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistaminen (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamisesta [2011/2294(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: László Tőkés (A7-0057/2012)

László Tőkés esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška ja Piotr Borys.

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.4.2012, kohta 10.2.


19. Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat - kärjessä sähköiset viranomaispalvelut (lyhyt esittely)

Mietintö kilpailukykyisistä digitaalisista sisämarkkinoista – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut [2011/2178(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Silvia-Adriana Ţicău esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly ja Iosif Matula

Janusz Lewandowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.4.2012, kohta 10.3.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 483.920/OJVE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.40.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö