Index 
Jegyzőkönyv
PDF 229kWORD 183k
2012. április 19., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 4.Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás *** (vita)
 5.Emberkereskedelem (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.3.A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközei ***I (szavazás)
  
6.4.A Bíróság véleménye az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (szavazás)
  
6.5.Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás *** (szavazás)
  
6.6.A közös konszolidált társasági adóalap * (szavazás)
  
6.7.Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása * (szavazás)
  
6.8.Felhívás konkrét lépésekre az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem terén (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az EU csatlakozása az emberi jogok európai egyezményéhez (vita)
 11.Biometrikus útlevelek (vita)
 12.A kedvezőtlen helyzetű térségek kijelölése a KAP reformja keretében (vita)
 13.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 14.Mi is az a „helyben előállított” élelmiszer? (vita)
 15.A migránsok helyzete Görögországban (vita)
 16.Az 1/2012. számú költségvetés-módosítás tervezete: az ITER finanszírozása (vita)
 17.A külső segítségnyújtás irányításának Bizottság általi átruházása a központi részlegekről a külképviseletekre (rövid ismertetés)
 18.Az európai felsőoktatási rendszerek modernizálása (rövid ismertetés)
 19.Versenyképes egységes digitális piac – az e-kormányzat mint élenjáró kezdeményezés (rövid ismertetés)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság határozata az átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2006/679/EK és 2006/860/EK határozatok módosításáról (Omnibus 2. rész) (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - határidő: 27/06/2012)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság határozata az átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU bizottsági határozatok módosításáról (Omnibus 3. rész) (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - határidő: 28/06/2012)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - határidő: 29/06/2012)
utalva illetékes: TRAN
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 454/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - határidő: 26/06/2012)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság határozata a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - határidő: 28/06/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete (XXX) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló 593/2007/EK rendelet módosításáról (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - határidő: 11/07/2012)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló 1234/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - határidő: 12/07/2012)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló 1234/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - határidő: 12/07/2012)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 809/2004/EK rendeletnek a tájékoztató, az alaptájékoztató, az összefoglaló és a végleges feltételek formátuma és tartalma, valamint a közzétételi követelmények tekintetében történő módosításáról - C(2012)2086 – határidő: 2012.06.30.
utalva illetékes: ECON
vélemény: JURI


4. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás *** (vita)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Sophia in 't Veld előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Morten Bødskov (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Graham Watson és Sophia in 't Veld, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Alvaro, Manfred Weber, aki egyúttal a következő képviselők három kékkártyás kérdésére is válaszol: Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht és Jörg Leichtfried, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, aki egyúttal a következő képviselők három kékkártyás kérdésére is válaszol: Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai és Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro és Kinga Göncz.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Norica Nicolai, Rui Tavares, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Axel Voss és Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho és David-Maria Sassoli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford és Jaroslav Paška.

Felszólal: Carlos Coelho az előző felszólalásával során felmerült tolmácsolási probléma kapcsán, Krisztina Morvai a „catch the eye” eljárás szerint, valamint Jörg Leichtfried a vita lezajlásáról.

Felszólal: Cecilia Malmström, Morten Bødskov és Sophia in 't Veld.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.4.19-i jegyzőkönyv, 6.5. pont .


5. Emberkereskedelem (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Emberkereskedelem

Morten Bødskov (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Edit Bauer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anna Hedh, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Mikael Gustafsson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López és Salvatore Iacolino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Cecilia Malmström és Morten Bødskov.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl weboldalon tekinthetők meg.


6.1. Az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslathoz [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA-PROV(2012)0131)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

Elisabeth Köstinger (előadó).


6.2. Az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Libériai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslathoz [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0132)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.3. A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközei ***I (szavazás)

Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0133)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0133)

Felszólalások

Francesco Enrico Speroni a kérdések órájának menetével kapcsolatban.


6.4. A Bíróság véleménye az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, előterjesztette Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az USA Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló EU–USA megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (B7-0200/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


6.5. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0134)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

Sophia in 't Veld (előadó), a szavazás előtt, aki pontosítja a szavazási listát, majd a szavazást követően, kifejtve, hogy elhatárolódik a szöveg tartalmától.


6.6. A közös konszolidált társasági adóalap * (szavazás)

Jelentés a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0135)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0135)


6.7. Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása * (szavazás)

Jelentés az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0136)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0136)


6.8. Felhívás konkrét lépésekre az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem terén (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0203/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0137)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jelentés, Danuta Maria Hübner - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská és Ryszard Czarnecki

A Bíróság véleménye az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris és Ryszard Czarnecki

Ajánlás, Sophia in 't Veld - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu és Marina Yannakoudakis

Jelentés, Marianne Thyssen - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ivailo Kalfin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly és Peter Jahr

Felszólal Charles Tannock az eljárási szabályzat 170. cikkének értelmezésével kapcsolatban.

Jelentés, Jelentés, Astrid Lulling - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ivailo Kalfin, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall és Jacky Hénin

Felhívás konkrét lépésekre az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem terén - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly és Julie Girling


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. Az EU csatlakozása az emberi jogok európai egyezményéhez (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU csatlakozása az emberi jogok európai egyezményéhez

Morten Bødskov (a Tanács soros elnöke) és Siim Kallas (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kinga Gál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki egyúttal a következő képviselők három kékkártyás kérdésére is válaszol: Andrew Duff, Nicole Sinclaire és Sarah Ludford, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cashman, Carlo Casini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Jean Lambert, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška és Michael Cashman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Franz Obermayr a vita lezajlásáról.

Felszólal: Siim Kallas és Morten Bødskov.

A vitát berekesztik.


11. Biometrikus útlevelek (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (000052/2012) felteszi: Carlos Coelho és Simon Busuttil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ioan Enciu és Henri Weber, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Franziska Keller és Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Biometrikus útlevelek (B7-0107/2012)

Szóbeli választ igénylő kérdés (000065/2012) felteszi: Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Biometrikus útlevelek (B7-0108/2012)

Szóbeli választ igénylő kérdés (000100/2012) felteszi: Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Biometrikus útlevelek (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford és Franziska Keller kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket (B7-0107/2012 és B7-0108/2012).

ELNÖKÖL:
Alexander ALVARO alelnök

Roberts Zīle kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést B7-0112/2012.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli és Véronique Mathieu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


12. A kedvezőtlen helyzetű térségek kijelölése a KAP reformja keretében (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (000070/2012) felteszi: Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann és Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luis Manuel Capoulas Santos és Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin és Giommaria Uggias, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A kedvezőtlen helyzetű térségek kijelölése a KAP reformja keretében (B7-0110/2012)

Szóbeli választ igénylő kérdés (000071/2012) felteszi: Patrick Le Hyaric és Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező térségek kijelölése a KAP reformja keretében (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson és George Lyon kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést B7-0110/2012.

Felszólal: Morten Bødskov (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Herbert Dorfmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Britta Reimers, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Peter Jahr, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß és Jarosław Kalinowski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sabine Verheyen.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Phil Prendergast, Mairead McGuinness és Riikka Manner.

Felszólal: João Ferreira, aki kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést B7-0111/2012.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver és Seán Kelly.

Felszólal: Morten Bødskov.

A vitát berekesztik.


13. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a ALDE és a EFD képviselőcsoport:

PETI bizottság: Sonia Alfano

a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság : Rolandas Paksas helyett Marta Andreasen

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


14. Mi is az a „helyben előállított” élelmiszer? (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (000046/2012) felteszi: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Mi is az a "helyben előállított" élelmiszer? (B7-0109/2012)

Anna Maria Corazza Bildt és Evelyne Gebhardt kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter Jahr, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Albert Deß, aki arra válaszol, Liam Aylward, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, José Bové, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacek Włosowicz, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi és Lara Comi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu és Elena Băsescu.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


15. A migránsok helyzete Görögországban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A migránsok helyzete Görögországban

Morten Bødskov (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marietta Giannakou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Papanikolaou, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Hohlmeier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Dimitrios Droutsas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nikos Chrysogelos, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou és Emine Bozkurt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr és Salvatore Iacolino.

Felszólal: Cecilia Malmström és Morten Bødskov.

A vitát berekesztik.


(A 20.00-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

16. Az 1/2012. számú költségvetés-módosítás tervezete: az ITER finanszírozása (vita)

Jelentés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 1/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edit Herczog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Carl Haglund, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edit Herczog, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Salvador Garriga Polledo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier és Gaston Franco.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Francesca Balzani.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.4.20-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


17. A külső segítségnyújtás irányításának Bizottság általi átruházása a központi részlegekről a külképviseletekre (rövid ismertetés)

Jelentés a külső segítségnyújtás irányításának a Bizottság által a központi részlegekről a külképviseletekre történő átruházásának a segélyezés hatékonyságára gyakorolt hatásairól [2011/2192(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Filip Kaczmarek rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és João Ferreira.

Felszólal: Janusz Lewandowski.

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2012.4.20-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


18. Az európai felsőoktatási rendszerek modernizálása (rövid ismertetés)

Jelentés az európai felsőoktatási rendszerek modernizálásáról [2011/2294(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: László Tőkés (A7-0057/2012)

László Tőkés rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška és Piotr Borys.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2012.4.20-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


19. Versenyképes egységes digitális piac – az e-kormányzat mint élenjáró kezdeményezés (rövid ismertetés)

Jelentés a versenyképes egységes digitális piacról – az e-kormányzat mint élenjáró kezdeményezés [2011/2178(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Silvia-Adriana Ţicău rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly és Iosif Matula

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2012.4.20-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 483.920/OJVE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat