Rodyklė 
Protokolas
PDF 224kWORD 182k
Ketvirtadienis, 2012 m. balandžio 19 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 4.JAV ir ES susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV Vidaus saugumo departamentui *** (diskusijos)
 5.Prekyba žmonėmis (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.ES ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojama mediena ir medienos produktais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.ES ir Liberijos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.Rizikos pasidalijimo priemonės valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia ***I (balsavimas)
  6.4.Teisingumo Teismo nuomonė dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui atitikties Sutartims (balsavimas)
  6.5.JAV ir ES susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV Vidaus saugumo departamentui *** (balsavimas)
  6.6.Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių bazė * (balsavimas)
  6.7.Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai * (balsavimas)
  6.8.Raginimas konkrečiais būdais kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos (diskusijos)
 11.Biometriniai pasai (diskusijos)
 12.Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymas atsižvelgiant į BŽŪP reformą (diskusijos)
 13.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 14.Kas yra vietoje pagaminti maisto produktai? (diskusijos)
 15.Migrantų padėtis Graikijoje (diskusijos)
 16.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2012. ITER finansavimas (diskusijos)
 17.Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikis pagalbos teikimui (trumpas pristatymas)
 18.Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimas (trumpas pristatymas)
 19.Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė (trumpas pristatymas)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos sprendimai 2006/679/EB ir 2006/860/EB dėl techninių sąveikos specifikacijų (omnibus, 2 dalis) (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - terminas: 27/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos sprendimai 2006/861/EB, 2008/163/EB, 2008/164/EB, 2008/217/EB, 2008/231/EB, 2008/232/EB, 2008/284/EB, 2011/229/ES, 2011/274/ES, 2011/275/ES, 2011/291/ES ir 2011/314/ES dėl techninių sąveikos specifikacijų (omnibus, 3 dalis) (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - terminas: 28/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - terminas: 29/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - terminas: 26/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą spausdintam popieriui (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - terminas: 28/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 593/2007 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - terminas: 11/07/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - terminas: 12/07/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - terminas: 12/07/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduotas šis deleguotojo akto projektas:

2012 m. kovo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr.809/2004 nuostatos, susijusios su prospekto, bazinio prospekto, santraukos ir galutinių sąlygų formatu ir turiniu bei su informacijos atskleidimo reikalavimais - C(2012)2086 - terminas: 30.06.2012
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonę teikiantis komitetas: JURI


4. JAV ir ES susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV Vidaus saugumo departamentui *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui sudarymo projekto [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012).

Sophia in 't Veld pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Morten Bødskov (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sophia in 't Veld, Claude Moraes S&D frakcijos vardu pateiktą klausimą), Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Graham Watson ir Sophia in 't Veld pateiktus klausimus), Gerard Batten EFD frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Auke Zijlstra (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Alvaro pateiktą klausimą), Manfred Weber (jis taip pat atsakė į tris pakėlus mėlynąją kortelę Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht ir Jörg Leichtfried pateiktus klausimus), Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster (ji taip pat atsakė į tris pakėlus mėlynąją kortelę Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai ir Jan Philipp Albrecht pateiktus klausimus), Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Carmen Romero López pateiktą klausimą), Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jacqueline Foster pateiktą klausimą), Martin Ehrenhauser, Mario Mauro ir Kinga Göncz.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Norica Nicolai, Rui Tavares (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Axel Voss ir Jacqueline Foster pateiktus klausimus), Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą), Sylvie Guillaume, Carlos Coelho ir David-Maria Sassoli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo: Carlos Coelho dėl jo ankstesnės kalbos vertimo žodžiu, Krisztina Morvai pagal procedūrą „prašau žodžio“ ir Jörg Leichtfried dėl diskusijų eigos.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Morten Bødskov ir Sophia in 't Veld.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 19.4.2012.


5. Prekyba žmonėmis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Prekyba žmonėmis

Morten Bødskov (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Edit Bauer PPE frakcijos vardu, Anna Hedh S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro EFD frakcijos vardu, Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López ir Salvatore Iacolino.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Morten Bødskov.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Prie protokolo pridedamų vardinio balsavimo rezultatai pateikiami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. ES ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojama mediena ir medienos produktais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) sudarymo projekto [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA-PROV(2012)0131).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

Elisabeth Köstinger (pranešėja).


6.2. ES ir Liberijos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (FLEGT) sudarymo projekto [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0132).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.3. Rizikos pasidalijimo priemonės valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų rizikos pasidalijimo priemonių nuostatų, taikytinų valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0133).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0133)

Kalbėjo:

Francesco Enrico Speroni dėl balsuoti skirti laiko eigos.


6.4. Teisingumo Teismo nuomonė dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui atitikties Sutartims (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę, ar ES ir JAV susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV Vidaus saugumo departamentui suderinamas su sutartimis, kurį pateikė Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu (B7-0200/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta.


6.5. JAV ir ES susitarimas dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo JAV Vidaus saugumo departamentui *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui sudarymo projekto [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0134).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

Sophia in 't Veld (pranešėja) prieš balsavimą patikslino balsavimo sąrašą ir po balsavimo atsiribojo nuo teksto turinio.


6.6. Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių bazė * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Marianne Thyssen (A7-0080/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0135).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0135).


6.7. Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Astrid Lulling (A7-0052/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0136).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0136).


6.8. Raginimas konkrečiais būdais kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0203/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0137).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Danuta Maria Hübner - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská ir Ryszard Czarnecki

Teisingumo Teismo nuomonė dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui atitikties Sutartims - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris ir Ryszard Czarnecki

Rekomendacija: Sophia in 't Veld - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu ir Marina Yannakoudakis

Pranešimas: Marianne Thyssen - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ivailo Kalfin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly ir Peter Jahr

Kalbėjo Charles Tannock dėl Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio išaiškinimo.

Pranešimas: Astrid Lulling - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ivailo Kalfin, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall ir Jacky Hénin

Raginimas imtis konkrečių veiksmų, kovojant su mokesčių klastojimu ir mokesčių vengimu - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly ir Julie Girling


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos

Morten Bødskov (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą), Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu (ji atsakė į tris pakėlus mėlynąją kortelę Andrew Duff, Nicole Sinclaire ir Sarah Ludford pateiktus klausimus), Gerard Batten EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą), Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Nicole Sinclaire (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Michael Cashman pateiktą klausimą), Carlo Casini (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jo Leinen pateiktą klausimą), Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą), Jean Lambert (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą), Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Gerard Batten pateiktą klausimą), William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška ir Michael Cashman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Franz Obermayr dėl diskusijų eigos.

Kalbėjo: Siim Kallas ir Morten Bødskov.

Diskusijos baigtos.


11. Biometriniai pasai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (000052/2012), kurį pateikė Carlos Coelho ir Simon Busuttil PPE frakcijos vardu, Ioan Enciu ir Henri Weber S&D frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Franziska Keller ir Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Biometriniai pasai (B7-0107/2012)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (000065/2012), kurį pateikė Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu Komisijai: Biometriniai pasai (B7-0108/2012)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (000100/2012), kurį pateikė Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu Komisijai: Biometriniai pasai (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford ir Franziska Keller pateikė žodinius klausimus (B7-0107/2012 ir B7-0108/2012).

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Roberts Zīle pateikė žodinį klausimą B7-0112/2012.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro EFD frakcijos vardu, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli ir Véronique Mathieu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


12. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymas atsižvelgiant į BŽŪP reformą (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (000070/2012), kurį pateikė Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann ir Albert Deß PPE frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos ir Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin ir Giommaria Uggias ALDE frakcijos vardu Tarybai: Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymas atsižvelgiant į BŽŪP reformą (B7-0110/2012).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (000071/2012), kurį pateikė Patrick Le Hyaric ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu Tarybai: Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymas atsižvelgiant į BŽŪP reformą (B7-0111/2012).

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson ir George Lyon pateikė žodinį klausimą B7-0110/2012.

Kalbėjo Morten Bødskov (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Britta Reimers ALDE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Peter Jahr (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Werner Kuhn pateiktą klausimą), Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß ir Jarosław Kalinowski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sabine Verheyen.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Phil Prendergast, Mairead McGuinness ir Riikka Manner.

Kalbėjo João Ferreira ir pateikė žodinį klausimą B7-0111/2012.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver ir Seán Kelly.

Kalbėjo Morten Bødskov.

Diskusijos baigtos.


13. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ALDE ir EFD frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

PETI komitetas: Sonia Alfano.

Specialusis kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komitetas: Marta Andreasen vietoj Rolando Pakso.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


14. Kas yra vietoje pagaminti maisto produktai? (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (000046/2012), kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, ir Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu Komisijai: Kas yra vietoje pagaminti maisto produktai? (B7-0109/2012).

Anna Maria Corazza Bildt ir Evelyne Gebhardt pateikė žodinį klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Albert Deß PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Peter Jahr (jis, pakėlęs mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Albert Deß, į kurį pastarasis atsakė), Liam Aylward ALDE frakcijos vardu, José Bové Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Jacek Włosowicz EFD frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Franz Obermayr pateiktą klausimą), Csaba Sándor Tabajdi ir Lara Comi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


15. Migrantų padėtis Graikijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Migrantų padėtis Graikijoje

Morten Bødskov (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marietta Giannakou PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Georgios Papanikolaou pateiktą klausimą), Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Hohlmeier (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą), Dimitrios Droutsas (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nikos Chrysogelos pateiktą klausimą), Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou ir Emine Bozkurt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr ir Salvatore Iacolino.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Morten Bødskov.

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 20.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

16. Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2012. ITER finansavimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 1/2012 projekto, III skirsnis – Komisija [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0097/2012).

Francesca Balzani pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Giovanni La Via PPE frakcijos vardu, Edit Herczog S&D frakcijos vardu, Carl Haglund ALDE frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Edit Herczog pateiktą klausimą), Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu, Salvador Garriga Polledo (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Isabelle Durant pateiktą klausimą), Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier ir Gaston Franco.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski ir Francesca Balzani.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.1 protokolo 20.4.2012.


17. Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikis pagalbos teikimui (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikio pagalbos teikimui [2011/2192(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012).

Filip Kaczmarek padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir João Ferreira.

Kalbėjo Janusz Lewandowski.

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 10.7 protokolo 20.4.2012.

(Posėdis keletui minučių sustabdytas.)


18. Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo [2011/2294(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: László Tőkés (A7-0057/2012).

László Tőkés padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška ir Piotr Borys.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 10.2 protokolo 20.4.2012.


19. Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl konkurencingos skaitmeninės bendrosios rinkos. E. valdžia kaip pradininkė [2011/2178(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012).

Silvia-Adriana Ţicău padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly ir Iosif Matula

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 10.3 protokolo 20.4.2012.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 483.920/OJVE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.40 val.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika