Indekss 
Protokols
PDF 233kWORD 179k
Ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 4.ES un ASV nolīgums par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam *** (debates)
 5.Cilvēku tirdzniecība (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp ES un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.2.Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp ES un Libēriju par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.3.Riska dalīšanas instruments dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finansiālo stabilitāti ***I (balsošana)
  6.4.Eiropas Savienības Tiesas atzinums par to, vai Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības nolīgums par pasažieru datu reģistra izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam ir saderīgs ar Līgumiem (balsošana)
  6.5.ES un ASV nolīgums par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam *** (balsošana)
  6.6.Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze * (balsošana)
  6.7.Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai * (balsošana)
  6.8.Aicinājums veikt konkrētus pasākumus, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (debates)
 11.Biometriskās pases (debates)
 12.Mazāk labvēlīgu apgabalu robežu noteikšana saistībā ar KLP reformu (debates)
 13.Komiteju un delegāciju sastāvs
 14.Kas ir „vietējā ražojuma” pārtika? (debates)
 15.Migrantu stāvoklis Grieķijā (debates)
 16.Budžeta grozījuma Nr. 1/2012 projekts — ITER finansēšana (debates)
 17.Komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošana Komisijas delegācijām un šo pārmaiņu ietekme uz atbalsta sniegšanu (īss izklāsts)
 18.Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācija (īss izklāsts)
 19.Konkurētspējīgs vienotais digitālais tirgus: e-pārvalde kā virzītājspēks (īss izklāsts)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas lēmums, ar ko izdara grozījumus Komisijas Lēmumā 2006/679/EK un 2006/860/EK attiecībā uz savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - termiņš: 27/06/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/ES, 2011/274/ES, 2011/275/ES, 2011/291/ES un 2011/314/ES par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - termiņš: 28/06/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.. , ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - termiņš: 29/06/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: JURI

- Komisijas Regula (ES), ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - termiņš: 26/06/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai apdrukātam papīram (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - termiņš: 28/06/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.. , ar ko groza Regulu (EK) Nr. 593/2007 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - termiņš: 11/07/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.. , ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - termiņš: 12/07/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.. , ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - termiņš: 12/07/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI


3. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais deleģētā akta projekts.

Komisijas 2012. gada 30. marta Deleģētā regula (ES) Nr. …/…, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz prospekta, pamatprospekta, kopsavilkuma un galīgo nosacījumu formu un saturu un attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām - C(2012)2086 - termiņš: 30.06.2012.
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI


4. ES un ASV nolīgums par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012).

Sophia in 't Veld iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Morten Bødskov (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Graham Watson un Sophia in 't Veld, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Alvaro, Manfred Weber, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht un Jörg Leichtfried, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai un Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro un Kinga Göncz.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Norica Nicolai, Rui Tavares, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Axel Voss un Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho un David-Maria Sassoli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford un Jaroslav Paška.

Uzstājās Carlos Coelho, norādot uz to, ka ir nepareizi iztulkoti viņa izteikumi debašu laikā, Krisztina Morvai saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru un Jörg Leichtfried par debašu norisi.

Uzstājās Cecilia Malmström, Morten Bødskov un Sophia in 't Veld.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 19. aprīļa sēdes protokola 6.5. punkts.


5. Cilvēku tirdzniecība (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Cilvēku tirdzniecība.

Morten Bødskov (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Edit Bauer PPE grupas vārdā, Anna Hedh S&D grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Zbigniew Ziobro EFD grupas vārdā, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López un Salvatore Iacolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Cecilia Malmström un Morten Bødskov.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp ES un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA-PROV(2012)0131).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Uzstājās Elisabeth Köstinger (referente).


6.2. Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp ES un Libēriju par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0132).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.3. Riska dalīšanas instruments dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finansiālo stabilitāti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz dažiem noteikumiem, kuri skar riska dalīšanas instrumentu dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finansiālo stabilitāti [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0133).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0133).

Uzstāšanās

Uzstājās Francesco Enrico Speroni, runājot par balsošanas norisi.


6.4. Eiropas Savienības Tiesas atzinums par to, vai Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības nolīgums par pasažieru datu reģistra izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam ir saderīgs ar Līgumiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, ar lūgumu Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par to, vai ES un ASV nolīgums par pasažieru datu reģistra izmantošanu un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam ir saderīgs ar Līgumiem (B7-0200/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


6.5. ES un ASV nolīgums par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0134).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Sophia in 't Veld (referente) uzstājās pirms balsošanas, sniedzot norādījumus par balsošanas kārtību, un pēc balsošanas, paziņojot, ka viņa norobežojas no šā ziņojuma satura.


6.6. Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A7-0080/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0135).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0135).


6.7. Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Astrid Lulling (A7-0052/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0136).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0136).


6.8. Aicinājums veikt konkrētus pasākumus, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0203/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0137).


7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Danuta Maria Hübner ziņojums - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská un Ryszard Czarnecki

Eiropas Savienības Tiesas atzinums par to, vai Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības nolīgums par pasažieru datu reģistra izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam ir saderīgs ar Līgumiem - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris un Ryszard Czarnecki

Sophia in 't Veld ieteikums - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu un Marina Yannakoudakis

Marianne Thyssen ziņojums - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ivailo Kalfin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly un Peter Jahr

Uzstājās Charles Tannock, runājot par Reglamenta 170. panta interpretāciju.

Astrid Lulling ziņojums - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ivailo Kalfin, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall un Jacky Hénin

Aicinājums veikt konkrētus pasākumus, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly un Julie Girling


8. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.

Morten Bødskov (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Andrew Duff, Nicole Sinclaire un Sarah Ludford, Gerard Batten EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cashman, Carlo Casini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Jean Lambert, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška un Michael Cashman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Franz Obermayr par debašu norisi.

Uzstājās Siim Kallas un Morten Bødskov.

Debates tika slēgtas.


11. Biometriskās pases (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (000052/2012) un kuru uzdeva Carlos Coelho un Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Ioan Enciu un Henri Weber S&D grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Franziska Keller un Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Biometriskās pases (B7-0107/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (000065/2012) un kuru uzdeva Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch un Louis Michel ALDE grupas vārdā Komisijai: Biometriskās pases (B7-0108/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (000100/2012) un kuru uzdeva Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā Komisijai: Biometriskās pases (B7-0112/2012).

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford un Franziska Keller izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (B7-0107/2012 un B7-0108/2012).

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

Roberts Zīle izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (B7-0112/2012).

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Zbigniew Ziobro EFD grupas vārdā, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli un Véronique Mathieu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


12. Mazāk labvēlīgu apgabalu robežu noteikšana saistībā ar KLP reformu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (000070/2012) un kuru uzdeva Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann un Albert Deß PPE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos un Paolo De Castro S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin un Giommaria Uggias ALDE grupas vārdā Padomei: Mazāk labvēlīgu apgabalu robežu noteikšana saistībā ar KLP reformu (B7-0110/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (000071/2012) un kuru uzdeva Patrick Le Hyaric un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā Padomei: Mazāk labvēlīgu apgabalu robežu noteikšana saistībā ar KLP reformu (B7-0111/2012).

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson un George Lyon izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (B7-0110/2012).

Uzstājās Morten Bødskov (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, Britta Reimers ALDE grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Peter Jahr, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß un Jarosław Kalinowski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sabine Verheyen.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Phil Prendergast, Mairead McGuinness un Riikka Manner.

Uzstājās João Ferreira, izvēršot jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (B7-0111/2012).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver un Seán Kelly.

Uzstājās Morten Bødskov.

Debates tika slēgtas.


13. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ALDE grupas un EFD grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

PETI komiteja: Sonia Alfano.

Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos: Marta Andreasen — Rolandas Paksas vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


14. Kas ir „vietējā ražojuma” pārtika? (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (000046/2012) un kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā un Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā Komisijai: Kas ir "vietējā ražojuma" pārtika? (B7-0109/2012).

Anna Maria Corazza Bildt un Evelyne Gebhardt izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Albert Deß PPE grupas vārdā, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Peter Jahr, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Albert Deß, kas atbildēja uz šo jautājumu, Liam Aylward ALDE grupas vārdā, José Bové Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Jacek Włosowicz EFD grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi un Lara Comi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu un Elena Băsescu.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


15. Migrantu stāvoklis Grieķijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Migrantu stāvoklis Grieķijā.

Morten Bødskov (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Marietta Giannakou PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Papanikolaou, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Monika Hohlmeier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Dimitrios Droutsas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nikos Chrysogelos, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou un Emine Bozkurt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr un Salvatore Iacolino.

Uzstājās Cecilia Malmström un Morten Bødskov.

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.00 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Budžeta grozījuma Nr. 1/2012 projekts — ITER finansēšana (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2012 projektu, III iedaļa — Komisija [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Francesca Balzani (A7-0097/2012).

Francesca Balzani iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Giovanni La Via PPE grupas vārdā, Edit Herczog S&D grupas vārdā, Carl Haglund ALDE grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edit Herczog, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā, Salvador Garriga Polledo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier un Gaston Franco.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu.

Uzstājās Janusz Lewandowski un Francesca Balzani.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 20. aprīļa sēdes protokola 10.1. punkts.


17. Komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošana Komisijas delegācijām un šo pārmaiņu ietekme uz atbalsta sniegšanu (īss izklāsts)

Ziņojums par Komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošanu Komisijas delegācijām un šo pārmaiņu ietekmi uz atbalsta sniegšanu [2011/2192(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012).

Filip Kaczmarek iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu un João Ferreira.

Uzstājās Janusz Lewandowski.

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 20. aprīļa sēdes protokola 10.7. punkts.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku.)


18. Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācija (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizāciju [2011/2294(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: László Tőkés (A7-0057/2012).

László Tőkés iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška un Piotr Borys.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 20. aprīļa sēdes protokola 10.2. punkts.


19. Konkurētspējīgs vienotais digitālais tirgus: e-pārvalde kā virzītājspēks (īss izklāsts)

Ziņojums par konkurētspējīgu digitālo vienoto tirgu: e-pārvalde kā virzītājspēks [2011/2178(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012).

Silvia-Adriana Ţicău iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly un Iosif Matula.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 20. aprīļa sēdes protokola 10.3. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 483.920/OJVE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.40.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika