Indeks 
Protokół
PDF 230kWORD 183k
Czwartek, 19 kwietnia 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA *** (debata)
 5.Handel ludźmi (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Dobrowolna umowa o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Dobrowolna umowa o partnerstwie między UE a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Instrumenty podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych ***I (głosowanie)
  
6.4.Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (głosowanie)
  
6.5.Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA *** (głosowanie)
  
6.6.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych * (głosowanie)
  
6.7.Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej * (głosowanie)
  
6.8.Apel o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka (debata)
 11.Paszporty biometryczne (debata)
 12.Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR (debata)
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Czym jest żywność „produkowana na miejscu”? (debata)
 15.Sytuacja migrantów w Grecji (debata)
 16.Projekt budżetu korygującego nr 1/2012: finansowanie ITER (debata)
 17.Wpływ decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję na udzielanie pomocy (krótka prezentacja)
 18.Modernizacja europejskich systemów szkolnictwa wyższego (krótka prezentacja)
 19.Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni (krótka prezentacja)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje Komisji: 2006/679/WE i 2006/860/WE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności (Omnibus część 2) (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - termin: 27/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje Komisji: 2006/861/WE, 2008/163/WE, 2008/164/WE, 2008/217/WE, 2008/231/WE, 2008/232/WE, 2008/284/WE, 2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE i 2011/314/UE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności (Omnibus część 3) (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - termin: 28/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/… r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - termin: 29/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - termin: 26/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi zadrukowanemu (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - termin: 28/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - termin: 11/07/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - termin: 12/07/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/…r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - termin: 12/07/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI


3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu delegowanego:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/.. z dnia 30.3.2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do formy i treści prospektu emisyjnego, prospektu emisyjnego podstawowego, podsumowania oraz ostatecznych warunków, a także w odniesieniu do wymogów informacyjnych - C(2012)2086 - termin : 30.06.2012
odesłany komisja przedm. właść. : ECON
opiniodawcza : JURI


4. Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Sophia in 't Veld przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Morten Bødskov (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Grahama Watsona i Sophię in 't Veld, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra, poseł niezrzeszony, Cornelia Ernst, Auke Zijlstra, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Alvaro, Manfred Weber, który odpowiedział również na trzy pytania zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Rui Tavaresa, Jana Philippa Albrechta i Jörga Leichtfrieda, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, która odpowiedziała również na trzy pytania zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Krisztinę Morvai i Jana Philippa Albrechta, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro i Kinga Göncz.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Norica Nicolai, Rui Tavares, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Axela Vossa i Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Jörga Leichtfrieda, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho i David-Maria Sassoli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Carlos Coelho w sprawie problemu z tłumaczeniem ustnym w trakcie poprzedniego wystąpienia, Krisztina Morvai zgodnie z procedurą pytań z sali i Jörg Leichtfried w sprawie przebiegu debaty.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Morten Bødskov i Sophia in 't Veld.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 19.4.2012.


5. Handel ludźmi (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Handel ludźmi

Morten Bødskov (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Edit Bauer w imieniu grupy PPE, Anna Hedh w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy EFD, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Morten Bødskov.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych, załączone do protokołu są dostępne tylko w wersji elektronicznej i można się z nimi zapoznać na stronie internetowej Europarl.


6.1. Dobrowolna umowa o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA-PROV(2012)0131)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Elisabeth Köstinger (sprawozdawczyni).


6.2. Dobrowolna umowa o partnerstwie między UE a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Liberii dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0132)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.3. Instrumenty podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących instrumentów podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0133)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0133)

Wystąpienia

Francesco Enrico Speroni w sprawie przebiegu głosowań.


6.4. Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (głosowanie)

Projekt rezolucji, którą złożyła Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami Umowy między UE a Stanami Zjednoczonymi o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (B7-0200/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


6.5. Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0134)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Sophia in 't Veld (sprawozdawczyni), przed głosowaniem, aby wyjaśnić pewną kwestię dotyczącą listy do głosowania, a następnie po głosowaniu, aby odciąć się od treści sprawozdania.


6.6. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0135)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0135)


6.7. Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0136)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0136)


6.8. Apel o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0203/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0137)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Danuta Maria Hübner - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská i Ryszard Czarnecki

Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Ryszard Czarnecki

Zalecenie Sophia in 't Veld - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu i Marina Yannakoudakis

Sprawozdanie Marianne Thyssen - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ivailo Kalfin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly i Peter Jahr

Głos zabrał Charles Tannock w sprawie interpretacji art. 170 Regulaminu.

Sprawozdanie Astrid Lulling - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ivailo Kalfin, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall i Jacky Hénin

Apel o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly i Julie Girling


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.00 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka

Morten Bødskov (urzędujący przewodniczący Rady) i Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na trzy pytania zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrew Duffa, Nicole Sinclaire i Sarę Ludford, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Jörga Leichtfrieda, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Nicole Sinclaire niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cashmana, Carlo Casini, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Jo Leinena, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Jean Lambert, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerarda Battena, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška i Michael Cashman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrał Franz Obermayr w sprawie przebiegu debaty.

Głos zabrali: Siim Kallas i Morten Bødskov.

Debata została zamknięta.


11. Paszporty biometryczne (debata)

Pytanie ustne (000052/2012), które skierowali do Komisji: Carlos Coelho i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu i Henri Weber w imieniu grupy S&D, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Franziska Keller i Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE: Paszporty biometryczne (B7-0107/2012)

Pytanie ustne (000065/2012), które skierowali do Komisji: Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch i Louis Michel w imieniu grupy ALDE: Paszporty biometryczne (B7-0108/2012)

Pytanie ustne (000100/2012), które skierował do Komisji Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR: Paszporty biometryczne (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford i Franziska Keller zadali pytania ustne (B7-0107/2012 i B7-0108/2012).

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Roberts Zīle zadał pytanie ustne B7-0112/2012.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli i Véronique Mathieu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


12. Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR (debata)

Pytanie ustne (000070/2012) które zadali: Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann i Albert Deß w imieniu grupy PPE, Luis Manuel Capoulas Santos i Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin i Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE, do Rady: Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR (B7-0110/2012)

Pytanie ustne (000071/2012) które zadali: Patrick Le Hyaric i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson i George Lyon zadali pytanie ustne B7-0110/2012.

Głos zabrał Morten Bødskov (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Peter Jahr, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Wernera Kuhna, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß i Jarosław Kalinowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Sabine Verheyen.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Phil Prendergast, Mairead McGuinness i Riikka Manner.

Głos zabrał João Ferreira w celu rozwinięcia pytania ustnego B7-0111/2012.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver i Seán Kelly.

Głos zabrał Morten Bødskov.

Debata została zamknięta.


13. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup ALDE i EFD wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja PETI: Sonia Alfano

Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy: Marta Andreasen w miejsce Rolandasa Paksasa

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


14. Czym jest żywność „produkowana na miejscu”? (debata)

Pytanie ustne (000046/2012) które zadały Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, i Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, do Komisji: Czym jest żywność "produkowana na miejscu"? (B7-0109/2012)

Anna Maria Corazza Bildt i Evelyne Gebhardt zadały pytanie ustne.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Peter Jahr, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki skierowane do Albert Deßa, na które udzielił on odpowiedzi, Liam Aylward w imieniu grupy ALDE, José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Jacek Włosowicz w imieniu grupy EFD, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Franza Obermayra, Csaba Sándor Tabajdi i Lara Comi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu i Elena Băsescu.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


15. Sytuacja migrantów w Grecji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja migrantów w Grecji

Morten Bødskov (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Cecilia Malmström (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Marietta Giannakou w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Georgiosa Papanikolaou, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Hohlmeier, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Dimitrios Droutsas, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Nikosa Chrysogelosa, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou i Emine Bozkurt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr i Salvatore Iacolino.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Morten Bødskov.

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.00 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

16. Projekt budżetu korygującego nr 1/2012: finansowanie ITER (debata)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Edit Herczog w imieniu grupy S&D, Carl Haglund w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Edit Herczog, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Salvador Garriga Polledo, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier i Gaston Franco.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i Francesca Balzani.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 20.4.2012.


17. Wpływ decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję na udzielanie pomocy (krótka prezentacja)

Sprawozdanie na temat wpływu decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję z centrali Komisji do jej delegatur na udzielanie pomocy [2011/2192(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Filip Kaczmarek dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu i João Ferreira.

Głos zabrał Janusz Lewandowski.

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 20.4.2012.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


18. Modernizacja europejskich systemów szkolnictwa wyższego (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego [2011/2294(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: László Tőkés (A7-0057/2012)

László Tőkés dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška i Piotr Borys.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 20.4.2012.


19. Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego – administracja elektroniczna jako projekt przewodni [2011/2178(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Silvia-Adriana Ţicău dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly i Iosif Matula

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 20.4.2012.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 483.920/OJVE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.40.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności