Kazalo 
Zapisnik
PDF 217kWORD 176k
Četrtek, 19. april 2012 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 4.Sporazum med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost *** (razprava)
 5.Trgovina z ljudmi (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Liberijo o izvrševanju gozdarske zakonodaje, upravljanju in trgovanju pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Instrumenti za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti ***I (glasovanje)
  
6.4.Mnenje Sodišča o skladnosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost s pogodbama (glasovanje)
  
6.5.Sporazum med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost *** (glasovanje)
  
6.6.Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb * (glasovanje)
  
6.7.Obdavčitev energentov in električne energije * (glasovanje)
  
6.8.Poziv h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (razprava)
 11.Biometrični potni listi (razprava)
 12.LRazmejitev območij z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike (razprava)
 13.Sestava odborov in delegacij
 14.Kaj je lokalno pridelana hrana? (razprava)
 15.Razmere migrantov v Grčiji (razprava)
 16.Predlog spremembe proračuna št. 1/2012: financiranje odbora ITER (razprava)
 17.Učinek dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči Komisije na dostavo pomoči (kratka predstavitev)
 18.Posodobitev evropskih visokošolskih sistemov (kratka predstavitev)
 19.Konkurenčen enotni digitalni trg – e-uprava kot vodilna sila (kratka predstavitev)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Sklep Komisije o spremembi odločb Komisije 2006/679/ES in 2006/860/ES o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - rok: 27/06/2012)
posredovano pristojni: TRAN

- Sklep Komisije o spremembi odločb Komisije 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES ter sklepov Komisije 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU in 2011/314/EU o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost (Omnibus, del 3) (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - rok: 28/06/2012)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - rok: 29/06/2012)
posredovano pristojni: TRAN
mnenje: JURI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 454/2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - rok: 26/06/2012)
posredovano pristojni: TRAN

- Sklep Komisije o okoljskih merilih za podelitev znaka EU za okolje za tiskan papir (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - rok: 28/06/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. …/…o spremembi Uredbe (ES) št. 593/2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - rok: 11/07/2012)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1234/2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - rok: 12/07/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1234/2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - rok: 12/07/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI


3. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/… z dne 30.3.2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 v zvezi z obliko in vsebino prospekta, osnovnega prospekta, izvlečka in končnih pogojev v zvezi z obveznostmi razkritja - C(2012)2086 - rok: 30.06.2012
pristojni : ECON
mnenje : JURI


4. Sporazum med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Sophia in 't Veld je predstavila poročilo.

Govorila sta Morten Bødskov (predsedujoči Svetu) in Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Axel Voss v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Graham Watson in Sophia in 't Veld, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Alvaro, Manfred Weber, ki je odgovoril tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht in Jörg Leichtfried, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, ki je odgovoril tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai in Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro in Kinga Göncz.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Norica Nicolai, Rui Tavares, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Axel Voss in Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho in David-Maria Sassoli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford in Jaroslav Paška.

Govorili so Carlos Coelho o težavi pri tolmačenju med njegovim prejšnjim govorom, Krisztina Morvai po postopku "catch the eye" in Jörg Leichtfried o poteku razprave.

Govorili so Cecilia Malmström, Morten Bødskov in Sophia in 't Veld.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 19.4.2012.


5. Trgovina z ljudmi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Trgovina z ljudmi

Morten Bødskov (predsedujoči Svetu) in Cecilia Malmström (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Edit Bauer v imenu skupine PPE, Anna Hedh v imenu skupine S&D, Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Zbigniew Ziobro v imenu skupine EFD, Mikael Gustafsson v imenu skupine GUE/NGL, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López in Salvatore Iacolino.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Cecilia Malmström in Morten Bødskov.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA-PROV(2012)0131)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govorili so

Elisabeth Köstinger (poročevalka).


6.2. Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Liberijo o izvrševanju gozdarske zakonodaje, upravljanju in trgovanju pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo o izvrševanju gozdarske zakonodaje, upravljanju in trgovanju pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0132)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.3. Instrumenti za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0133)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0133)

Govorili so

Francesco Enrico Speroni o poteku časa za glasovanje.


6.4. Mnenje Sodišča o skladnosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost s pogodbama (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložila Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL o mnenju Sodišča o skladnosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost s pogodbama (B7-0200/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


6.5. Sporazum med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu ZDA za domovinsko varnost *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0134)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govorili so

Sophia in 't Veld (poročevalka), pred glasovanjem, ko je podala pojasnilo o seznamu glasovanja, in po glasovanju, ko je izrazila odklonilno stališče do vsebine besedila.


6.6. Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0135)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0135)


6.7. Obdavčitev energentov in električne energije * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0136)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0136)


6.8. Poziv h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0203/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0137)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Danuta Maria Hübner - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská in Ryszard Czarnecki

Mnenje Sodišča o skladnosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost s pogodbama - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Ryszard Czarnecki

Priporočilo: Sophia in 't Veld - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu in Marina Yannakoudakis

Poročilo: Marianne Thyssen - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ivailo Kalfin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly in Peter Jahr

Govoril je Charles Tannock o razlagi člena 170 Poslovnika.

Poročilo: Astrid Lulling - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ivailo Kalfin, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall in Jacky Hénin

Poziv h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly in Julie Girling


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah

Morten Bødskov (predsedujoči Svetu) in Siim Kallas (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Kinga Gál v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Andrew Duff, Nicole Sinclaire in Sarah Ludford, Gerard Batten v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cashman, Carlo Casini, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Jean Lambert, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška in Michael Cashman.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock in Andrew Henry William Brons.

Govoril je Franz Obermayr o poteku razprave.

Govorila sta Siim Kallas in Morten Bødskov.

Razprava se je zaključila.


11. Biometrični potni listi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (000052/2012), ki so ga postavili Carlos Coelho in Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Ioan Enciu in Henri Weber v imenu skupine S&D, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Franziska Keller in Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Komisiji: Biometrični potni listi (B7-0107/2012)

Vprašanje za ustni odgovor (000065/2012), ki so ga postavili Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch in Louis Michel v imenu skupine ALDE, Komisiji: Biometrični potni listi (B7-0108/2012)

Vprašanje za ustni odgovor (000100/2012), ki ga je postavil Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Komisiji: Biometrični potni listi (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford in Franziska Keller so predstavili vprašanja za ustni odgovor (B7-0107/2012 in B7-0108/2012)..

PREDSEDSTVO: Alexander ALVARO
podpredsednik

Roberts Zīle je predstavil vprašanje za ustni odgovor B7-0112/2012.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Zbigniew Ziobro v imenu skupine EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli in Véronique Mathieu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr in Petru Constantin Luhan.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


12. LRazmejitev območij z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (000070/2012), ki so ga postavili Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann in Albert Deß v imenu skupine PPE, Luis Manuel Capoulas Santos in Paolo De Castro v imenu skupine S&D, James Nicholson v imenu skupine ECR, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin in Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE, Svetu: Razmejitev območij z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike (B7-0110/2012)

Vprašanje za ustni odgovor (000071/2012), ki sta ga postavila Patrick Le Hyaric in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Svetu: Razmejitev območij z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson in George Lyon so predstavili vprašanje za ustni odgovor B7-0110/2012.

Govoril je Morten Bødskov (predsedujoči Svetu).

Govorili so Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Britta Reimers v imenu skupine ALDE, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Diane Dodds samostojna poslanka, Peter Jahr, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß in Jarosław Kalinowski.

Po postopku "catch the eye" je govorila Sabine Verheyen.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Phil Prendergast, Mairead McGuinness in Riikka Manner.

Govoril je João Ferreira, ki je pojasnil vprašanje za ustni odgovor B7-0111/2012.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver in Seán Kelly.

Govoril je Morten Bødskov.

Razprava se je zaključila.


13. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin ALDE in EFD prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor PETI: Sonia Alfano

Posebni odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja: Marta Andreasen namesto Rolandasa Paksasa

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


14. Kaj je lokalno pridelana hrana? (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (000046/2012), ki sta ga postavili Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, in Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, Komisiji: Kaj je "lokalno pridelana" hrana? (B7-0109/2012)

Anna Maria Corazza Bildt in Evelyne Gebhardt sta predstavili vprašanje za ustni odgovor.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Albert Deß v imenu skupine PPE, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Peter Jahr, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Albert uDeßu, ki je nanj odgovoril, Liam Aylward v imenu skupine ALDE, José Bové v imenu skupine Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, Jacek Włosowicz v imenu skupine EFD, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Diane Dodds samostojna poslanka, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi in Lara Comi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu in Elena Băsescu.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


15. Razmere migrantov v Grčiji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere migrantov v Grčiji

Morten Bødskov (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Marietta Giannakou v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Papanikolaou, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Monika Hohlmeier, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Dimitrios Droutsas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nikos Chrysogelos, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou in Emine Bozkurt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr in Salvatore Iacolino.

Govorila sta Cecilia Malmström in Morten Bødskov.

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.00, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

16. Predlog spremembe proračuna št. 1/2012: financiranje odbora ITER (razprava)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2012 za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani je predstavila poročilo.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Govorili so Giovanni La Via v imenu skupine PPE, Edit Herczog v imenu skupine S&D, Carl Haglund v imenu skupine ALDE, Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Edit Herczog, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Vladimír Remek v imenu skupine GUE/NGL, Salvador Garriga Polledo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier in Gaston Franco.

Po postopku "catch the eye" je govorila Elena Băsescu.

Govorila sta Janusz Lewandowski in Francesca Balzani.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 20.4.2012.


17. Učinek dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči Komisije na dostavo pomoči (kratka predstavitev)

Poročilo o učinku dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči s sedeža Komisije na njene delegacije na dostavo pomoči [2011/2192(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Filip Kaczmarek je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Elena Băsescu in João Ferreira.

Govoril je Janusz Lewandowski.

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 20.4.2012.

(Seja se je za trenutek prekinila.)


18. Posodobitev evropskih visokošolskih sistemov (kratka predstavitev)

Poročilo o posodobitvi evropskih visokošolskih sistemov [2011/2294(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: László Tőkés (A7-0057/2012)

László Tőkés je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška in Piotr Borys.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 20.4.2012.


19. Konkurenčen enotni digitalni trg – e-uprava kot vodilna sila (kratka predstavitev)

Poročilo o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu – e-uprava kot vodilna sila [2011/2178(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Silvia-Adriana Ţicău je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly in Iosif Matula

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 20.4.2012.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 483.920/OJVE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.40.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov