Index 
Protokoll
PDF 221kWORD 158k
Torsdagen den 19 april 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security *** (debatt)
 5.Människohandel (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (omröstning)
  
6.4.Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security är förenligt med fördragen (omröstning)
  
6.5.Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security *** (omröstning)
  
6.6.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * (omröstning)
  
6.7.Beskattning av energiprodukter och elektricitet * (omröstning)
  
6.8.Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.EU:s anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (debatt)
 11.Biometriska pass (debatt)
 12.Avgränsning av mindre gynnade områden inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (debatt)
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Begreppet "lokalproducerade" livsmedel (debatt)
 15.Situationen för migranter i Grekland (debatt)
 16.Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter (debatt)
 17.De följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet (kortfattad redogörelse)
 18.Modernisering av Europas system för högre utbildning (kortfattad redogörelse)
 19.En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets (kortfattad redogörelse)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens beslut om ändring av kommissionens beslut 2006/679/EG och 2006/860/EG om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (Omnibus del 2) (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - tidsfrist: 27/06/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av kommissionens beslut 2006/861/EG, 2008/163/EG, 2008/164/EG, 2008/217/EG, 2008/231/EG, 2008/232/EG, 2008/284/EG, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU och 2011/314/EU om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (Omnibus del 3) (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - tidsfrist: 28/06/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (Omarbetning) (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - tidsfrist: 29/06/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - tidsfrist: 26/06/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - tidsfrist: 28/06/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av förordning (EG) nr 593/2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - tidsfrist: 11/07/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr …/…om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1234/2008 om granskning av ändringar av villkoren för godkännande för försäljning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - tidsfrist: 12/07/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/…om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1234/2008 om granskning av ändringar av villkoren för godkännande för försäljning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - tidsfrist: 12/07/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI


3. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 30.3.2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 i fråga om format och innehåll i prospekt och grundprospekt, sammanfattningar och slutgiltiga villkor samt om upplysningskrav - C(2012)2086 – tidsfrist: 30.06.2012
ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI


4. Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Sophia in 't Veld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Morten Bødskov (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Claude Moraes för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Graham Watson och Sophia in 't Veld, Gerard Batten för EFD-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Alvaro, Manfred Weber, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht och Jörg Leichtfried, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, om även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai och Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro och Kinga Göncz.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Norica Nicolai, Rui Tavares, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Axel Voss och Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho och David-Maria Sassoli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford och Jaroslav Paška.

Talare: Carlos Coelho om ett problem med tolkningen av hans föregående inlägg, Krisztina Morvai i enlighet med ”ögonkontaktsförfarandet”, och Jörg Leichtfried om debattens förlopp.

Talare: Cecilia Malmström, Morten Bødskov och Sophia in 't Veld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 19.4.2012.


5. Människohandel (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Människohandel

Morten Bødskov (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Edit Bauer för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Zbigniew Ziobro för EFD-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda och Andrew Henry William Brons.

Talare: Cecilia Malmström och Morten Bødskov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Les résultats des votes par appel nominal, en annexe au procès-verbal, sont disponibles en version électronique seulement et peuvent être consultés sur Europarl.


6.1. Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen (Flegt) [14034/2011 - C7-0046/2012- 2011/0127(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA-PROV(2012)0131)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.

Inlägg:

Elisabeth Köstinger (föredragande).


6.2. Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0132)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


6.3. Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0133)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0133)

Inlägg:

Francesco Enrico Speroni om omröstningens förlopp.


6.4. Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security är förenligt med fördragen (omröstning)

Resolutionsförslag ingivet av Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, om begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security är förenligt med fördragen (B7-0200/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


6.5. Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0134)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.

Inlägg:

Sophia in 't Veld (föredragande), före omröstningen, för att göra ett förtydligande om omröstningslistan, sedan efter omröstningen, för att ange att hon inte stod bakom innehållet i texten.


6.6. Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0135)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0135)


6.7. Beskattning av energiprodukter och elektricitet * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0136)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0136)


6.8. Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0203/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0137)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Danuta Maria Hübner - A7-0067/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Julie Girling, Raffaele Baldassarre, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Charles Tannock, Anna Záborská och Ryszard Czarnecki

Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security är förenligt med fördragen - B7-0200/2012

Julie Girling, Michał Tomasz Kamiński, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Ryszard Czarnecki

Rekommendation Sophia in 't Veld - A7-0099/2012

Alfredo Antoniozzi, Ewald Stadler, Jens Rohde, Paul Murphy, Kay Swinburne, Jim Higgins, Daniel Hannan, Josef Weidenholzer, Raffaele Baldassarre, Peter Jahr, Michał Tomasz Kamiński, Pavel Poc, Mitro Repo, Diane Dodds, Anna Záborská, Charles Tannock, Elena Băsescu och Marina Yannakoudakis

Betänkande Marianne Thyssen - A7-0080/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Ivailo Kalfin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Gay Mitchell, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Andrea Češková, Elena Băsescu, Syed Kamall, Seán Kelly och Peter Jahr

Talare: Charles Tannock om tolkningen av artikel 170 i arbetsordningen.

Betänkande Astrid Lulling - A7-0052/2012

Giovanni La Via, Jens Rohde, Kay Swinburne, Ivailo Kalfin, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Yannakoudakis, Julie Girling, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Charles Tannock, Syed Kamall och Jacky Hénin

Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt - B7-0203/2012

Charles Tannock, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Syed Kamall, Seán Kelly och Julie Girling


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. EU:s anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

Morten Bødskov (rådets tjänstgörande ordförande) och Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Andrew Duff, Nicole Sinclaire och Sarah Ludford, Gerard Batten för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cashman, Carlo Casini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Jean Lambert, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška och Michael Cashman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock och Andrew Henry William Brons.

Talare: Franz Obermayr om debattens förlopp.

Talare: Siim Kallas och Morten Bødskov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Biometriska pass (debatt)

Muntlig fråga (000052/2012) från Carlos Coelho och Simon Busuttil för PPE-gruppen, Ioan Enciu och Henri Weber för S&D-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Franziska Keller och Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Biometriska pass (B7-0107/2012)

Muntlig fråga (000065/2012) från Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch och Louis Michel för ALDE-gruppen, till kommissionen: Biometriska pass (B7-0108/2012)

Muntlig fråga (000100/2012) från Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, till kommissionen: Biometriska pass (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford och Franziska Keller utvecklade de muntliga frågorna (B7-0107/2012 och B7-0108/2012).

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Roberts Zīle utvecklade den muntliga frågan B7-0112/2012.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Ziobro för EFD-gruppen, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli och Véronique Mathieu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr och Petru Constantin Luhan.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Avgränsning av mindre gynnade områden inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (debatt)

Muntlig fråga (000070/2012) från Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann och Albert Deß för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos och Paolo De Castro för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin och Giommaria Uggias för ALDE-gruppen, till rådet: Avgränsning av mindre gynnade områden inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (B7-0110/2012)

Muntlig fråga (000071/2012) från Patrick Le Hyaric och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Avgränsning av mindre gynnade områden inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson och George Lyon utvecklade den muntliga frågan B7-0110/2012.

Talare: Morten Bødskov (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Peter Jahr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß och Jarosław Kalinowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sabine Verheyen.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Phil Prendergast, Mairead McGuinness och Riikka Manner.

Talare: João Ferreira för att utveckla den muntliga frågan B7-0111/2012.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver och Seán Kelly.

Talare: Morten Bødskov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna ALDE och EFD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet PETI: Sonia Alfano

särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: Marta Andreasen i stället för Rolandas Paksas

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


14. Begreppet "lokalproducerade" livsmedel (debatt)

Muntlig fråga (000046/2012) från Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, och Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, till kommissionen: Begreppet "lokalproducerade" livsmedel (B7-0109/2012)

Anna Maria Corazza Bildt och Evelyne Gebhardt utvecklade den muntliga frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Peter Jahr, ställde en fråga ("blått kort") till Albert Deß, som besvarades av denne, Liam Aylward för ALDE-gruppen, José Bové för Verts/ALE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Jacek Włosowicz för EFD-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Zuzana Roithová, Phil Prendergast, James Nicholson, Herbert Dorfmann, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi och Lara Comi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elisabeth Köstinger, Olga Sehnalová, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu och Elena Băsescu.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Situationen för migranter i Grekland (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen för migranter i Grekland

Morten Bødskov (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marietta Giannakou för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Papanikolaou, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Monika Hohlmeier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Dimitrios Droutsas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nikos Chrysogelos, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou och Emine Bozkurt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr och Salvatore Iacolino.

Talare: Cecilia Malmström och Morten Bødskov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

16. Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Edit Herczog för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edit Herczog, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Salvador Garriga Polledo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier och Gaston Franco.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Janusz Lewandowski och Francesca Balzani.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 20.4.2012.


17. De följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om de följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet [2011/2192(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Filip Kaczmarek redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och João Ferreira.

Talare: Janusz Lewandowski.

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 20.4.2012.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


18. Modernisering av Europas system för högre utbildning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om modernisering av Europas system för högre utbildning [2011/2294(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: László Tőkés (A7-0057/2012)

László Tőkés redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Andrea Češková, Elena Băsescu, Miroslav Mikolášik, Marek Henryk Migalski, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Katarína Neveďalová, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi, Jaroslav Paška och Piotr Borys.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 20.4.2012.


19. En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets [2011/2178(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Silvia-Adriana Ţicău redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papanikolaou, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Miroslav Mikolášik, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly och Iosif Matula

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 20.4.2012.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 483.920/OJVE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.40.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy