Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2604(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0202/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2012 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0142

Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

10.5. Η κατάσταση στη Βιρμανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 και B7-0211/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0202/2012

(αντικαθιστά τις B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 και B7-0211/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ιωάννης Κασουλίδης, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella και Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Barbara Lochbihler και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0142)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου