Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Петък, 20 април 2012 г. - Страсбург

13. Решения относно някои документи

По време на заседанието си от 12 април 2012 г., Председателски съвет е отбелязал искането на комисия по развитие за оттегляне на следния доклад по собствена инициатива: Роля на правата на собственост, собствеността върху имущество и създаването на блага по отношение на изкореняването на бедността и насърчаването на устойчиво развитие в развиващите се страни, който беше получил разрешение от Председателския съвет на 12 януари 2012 г.

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 42 от Правилника за дейността)

комисия EMPL

- Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (2012/2061(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Преглед на стратегията на ЕС за правата на човека (2012/2062(INI))
(подпомагаща: DEVE, LIBE)

комисия CONT

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Selection criteria and procedures for the appointment of Members of the European Court of Auditors (2012/2064(INI))

комисия CULT

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Protecting children in the digital world (2012/2068(INI))
(подпомагаща: ITRE, LIBE, IMCO)

комисия DEVE

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. The EU 2011 Report on Policy Coherence for Development (2012/2063(INI))
(подпомагаща: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2011 г. (2012/2048(INI))

комисия EMPL

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Asbestos related occupational health threats and prospects for abolishing all existing asbestos (2012/2065(INI))
(подпомагаща: ENVI)

комисия ENVI

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. The protection of public health from endocrine disrupters (2012/2066(INI))

комисия TRAN

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Passenger rights in all transport modes (2012/2067(INI))
(подпомагаща: IMCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 119, параграф 1 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност (2012/2050(INI))
(подпомагаща: BUDG)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 205, параграф 2 от Правилника за дейността)

комисия PETI

- Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г. (2012/2049(INI))

Промяна на сезираните комисии

комисия EMPL

- Европейски фондове за социално отговорно предприемачество (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: EMPL, JURI, IMCO

- Условията на труд на жените в сектора на услугите (2012/2046(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM
подпомагаща: EMPL

комисия AFCO

- 28-и годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (2011/2275(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: PETI, AFCO, IMCO

комисия TRAN

- Стратегия за района на Атлантическия океан в рамките на политиката на сближаване на Съюза (2011/2310(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : REGI
подпомагаща: TRAN

Асоциирани комисии (член 50 от Правилника за дейността)

комисия IMCO

- Алтернативно решаване на потребителски спорове и изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Асоциирани комисии IMCO, JURI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.04.2012)

комисия ITRE

- Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT): приносът на EIT за по-иновативна Европа (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
Асоциирани комисии ITRE, CULT

подпомагаща: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.04.2012)

- Изменение на Регламент (ЕО)№294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Асоциирани комисии ITRE, CULT

подпомагаща: CULT, EMPL, BUDG, JURI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.04.2012)

комисия JURI

- Специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Асоциирани комисии JURI, ECON

подпомагаща: ECON, ITRE, IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.04.2012)

Правна информация - Политика за поверителност