Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Perjantai 20. huhtikuuta 2012 - Strasbourg

13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Puheenjohtajakokous pani merkille 12. huhtikuuta 2012 pitämässään kokouksessa kehitysyhteistyövaliokunnan esittämän pyynnön peruuttaa valiokunta-aloitteinen mietintö aiheesta omistusoikeuden, omistamisen ja vaurauden luomisen rooli köyhyyden torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä kehitysmaissa, jonka laatimisen puheenjohtajakokous oli hyväksynyt 12. tammikuuta 2012.

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 42 artikla)

EMPL-valiokunta

- Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa, rakennemuutosten ennakointi ja hallitseminen (2012/2061(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

AFET-valiokunta

- EU:n ihmisoikeusstrategian tarkistaminen (2012/2062(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, LIBE)

CONT-valiokunta

- Valintakriteerit ja -menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi (2012/2064(INI))

CULT-valiokunta

- Lasten suojelu digitaalimaailmassa (2012/2068(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, LIBE, IMCO)

DEVE-valiokunta

- Vuoden 2011 EU:n kertomus kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (2012/2063(INI))
(lausuntoa varten: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työskentely vuonna 2011 (2012/2048(INI))

EMPL-valiokunta

- Asbestiperäiset ammattitautiuhat ja mahdollisuudet kaiken olemassa olevan asbestin poistamiseen (2012/2065(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

ENVI-valiokunta

- Ihmisten terveyden suojelu hormonaalisilta haitta-aineilta (2012/2066(INI))

TRAN-valiokunta

- Matkustajien oikeudet kaikissa kuljetusmuodoissa (2012/2067(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohta)

AFET-valiokunta

- Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (2012/2050(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 205 artiklan 2 kohta)

PETI-valiokunta

- Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2011 (2012/2049(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

EMPL-valiokunta

- Eurooppalaiset sosiaalisen yrittäjyyden rahastot (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: EMPL, JURI, IMCO

- Naisten työolot palvelualalla (2012/2046(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM
lausuntoa varten: EMPL

AFCO-valiokunta

- 28. vuosikertomus EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: PETI, AFCO, IMCO

TRAN-valiokunta

- EU:n koheesiopolitiikan strategia Atlantin alueella (2011/2310(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: TRAN

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 50 artikla)

IMCO-valiokunta

- Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttaminen (ADR-direktiivi) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Valiokuntien yhteistyömenettely IMCO, JURI
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.4.2012)

ITRE-valiokunta

- Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strateginen innovaatio-ohjelma: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
valiokuntien yhteistyömenettely ITRE, CULT

(lausuntoa varten: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.4.2012)

- Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttaminen (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))

valiokuntien yhteistyömenettely ITRE, CULT
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, BUDG, JURI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.4.2012)

JURI-valiokunta

- Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevat erityisvaatimukset (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))

valiokuntien yhteistyömenettely JURI, ECON
(lausuntoa varten: ECON, ITRE, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.4.2012)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö