Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Piątek, 20 kwietnia 2012 r. - Strasburg

13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2012 r., Konferencja Przewodniczących przyjęła do wiadomości wniosek Komisji Rozwoju o wycofanie następującego sprawozdania z własnej inicjatywy: Rola praw własności, systemu własności oraz tworzenia dobrobytu w procesie likwidacji ubóstwa i wzmacniania zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się, na sporządzenie którego Konferencja Przewodniczących udzieliła zezwolenia w dniu 12 stycznia 2012 r.

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 42 Regulaminu)

komisja EMPL

- informacja i konsultacja z pracownikami, przewidywanie i zarządzanie restrukturyzacją (2012/2061(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)

komisja AFET

- Przegląd unijnej strategii na rzecz praw człowieka (2012/2062(INI))
(opinia: DEVE, LIBE)

komisja CONT

- Kryteria wyboru i procedury mianowania członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (2012/2064(INI))

komisja CULT

- Ochrona dzieci w świecie cyfrowym (2012/2068(INI))
(opinia: ITRE, LIBE, IMCO)

komisja DEVE

- Sprawozdanie UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (2012/2063(INI))
(opinia: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2011 r. (2012/2048(INI))

komisja EMPL

- Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy usunięcia wszystkich pozostałości azbestu (2012/2065(INI))
(opinia: ENVI)

komisja ENVI

- Ochrona zdrowia publicznego przed substancjami powodującymi zaburzenia endokrynologiczne (2012/2066(INI))

komisja TRAN

- Prawa pasażerów we wszystkich środkach transportu (2012/2067(INI))
(opinia: IMCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 119 ust. 1 Regulaminu)

komisja AFET

- Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (2012/2050(INI))
(opinia: BUDG)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 205 ust. 2 Regulaminu)

komisja PETI

- Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 (2012/2049(INI))

Zmiana przekazania komisjom

komisja EMPL

- Europejski Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: EMPL, JURI, IMCO

- Warunki pracy kobiet w sektorze usług (2012/2046(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: FEMM
opinia: EMPL

komisja AFCO

- 28. sprawozdanie roczne z kontroli sprawowania prawa UE (2010) (2011/2275(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: PETI, AFCO, IMCO

komisja TRAN

- Strategia na rzecz obszaru atlantyckiego w ramach polityki spójności UE (2011/2310(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: TRAN

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)

komisja IMCO

- Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniana rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Zaangażowane komisje IMCO, JURI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.04.2012)

komisja ITRE

- Strategiczny program innowacji Europejskiego Instytutu Inowacji i Technoligii (EIT): wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))
Zaangażowane komisje ITRE, CULT
(opinia: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.04.2012)

- Zmiana rozporządzenia (WE) nr 294/2008 ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Zaangażowane komisje ITRE, CULT
(opinia: CULT, EMPL, BUDG, JURI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.04.2012)

komisja JURI

- Szczegółowe wymagania mające zastosowanie do kontroli prawnej rachunków jednostek interesu publicznego (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Zaangażowane komisje JURI, CON
(opinia: ECON, ITRE, IMCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.04.2012)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności