Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Fredagen den 20 april 2012 - Strasbourg

13. Beslut om vissa dokument

Vid sitt sammanträde den 12 april 2012 tog talmanskonferensen del av en begäran från utskottet för utveckling om tillbakadragande av följande initiativbetänkande: Äganderättens, egendomsägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling i utvecklingsländerna, som talmanskonferensen hade godkänt den 12 januari 2012.

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 42 i arbetsordningen)

utskottet EMPL

- Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (2012/2061(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Översyn av EU:s strategi för mänskliga rättigheter (2012/2062(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, LIBE)

utskottet CONT

- Urvalskriterier och förfaranden för utnämning av ledamöter av Europeiska revisionsrätten (2012/2064(INI))

utskottet CULT

- Att skydda barn i den digitala världen (2012/2068(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, LIBE, IMCO)

utskottet DEVE

- EU:s rapport om en konsekvent politik för utveckling 2011 (2012/2063(INI))
(rådgivande utskott: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens verksamhet under 2011 (2012/2048(INI))

utskottet EMPL

- Asbestrelaterade arbetsmiljöhot och utsikterna att utplåna all existerande asbest (2012/2065(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

utskottet ENVI

- Skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen (2012/2066(INI))

utskottet TRAN

- Passagerares rättigheter inom alla transportsätt (2012/2067(INI))
(rådgivande utskott: IMCO)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 119.1 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2012/2050(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 205.2 i arbetsordningen)

utskottet PETI

- Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2011 (2012/2049(INI))

Ändring av hänvisningar till utskott

utskottet EMPL

- Europeiska fonder för socialt företagande (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: EMPL, JURI, IMCO

- Kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn (2012/2046(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: EMPL

utskottet AFCO

- Tjugoåttonde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2010) (2011/2275(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: PETI, AFCO, IMCO

utskottet TRAN

- EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet (2011/2310(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: TRAN

Associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen)

utskottet IMCO

- Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Associerade utskott IMCO, JURI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12.04.2012)

utskottet ITRE

- Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): EIT:s bidrag till ett mer innovativt Europa (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
(rådgivande utskott: AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
Associerade utskott ITRE, CULT
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12.04.2012)

- Ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
(rådgivande utskott: EMPL, BUDG, JURI)
Associerade utskott ITRE, CULT
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12.04.2012)

utskottet JURI

- Specifika krav för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO)
Associerade utskott JURI, ECON
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12.04.2012)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy