Показалец 
Протокол
PDF 247kWORD 211k
Петък, 20 април 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Положението в Мали (внесени предложения за резолюция)
 4.Положението в Бирма/Мианмар (внесени предложения за резолюция)
 5.Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз (внесени предложения за резолюция)
 6.Жените и изменението на климата (разискване)
 7.Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (разискване)
 8.Преглед на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда (разискване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Време за гласуване
  
10.1.Проект на коригиращ бюджет №1/2012 - финансиране на ITER (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Модернизиране на системите за висше образование в Европа (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Положението в Мали (гласуване)
  
10.5.Положението в Бирма/Мианмар (гласуване)
  
10.6.Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз (гласуване)
  
10.7.Въздействие върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите (гласуване)
  
10.8.Жените и изменението на климата (гласуване)
  
10.9.Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (гласуване)
  
10.10.Преглед на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Решения относно някои документи
 14.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

IMCO, DEVE, EMPL, ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на ориз с произход от Бангладеш (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 03/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 05/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за Директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(NLE))

(същата тема и заглавие, които бяха обявени на 13 септември 2011 г. COM(2011)0385 – C7-0200/2011 - 2011/0170/NLE)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE


3. Положението в Мали (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Мали

Разискването се състоя на 17 април 2012 (точка 15 от протокола от 17.4.2012).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Мали (B7-0201/2012);

- Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно положението в Мали (B7-0204/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Younous Omarjee, Willy Meyer и João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, относно Мали (B7-0205/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, относно положението в Мали (B7-0209/2012)

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Мария Неделчева, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt и Peter Šťastný, от името на групата PPE, относно положението в Мали (B7-0212/2012)

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно положението в Мали (B7-0213/2012)

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 20.4.2012.


4. Положението в Бирма/Мианмар (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Бирма/Мианмар

Разискването се състоя на 17 април 2012 (точка 17 от протокола от 17.4.2012).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно положението в Бирма (B7-0202/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström и Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, относно Бирма/Мианмар (B7-0206/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė и Mario Mauro, от името на групата PPE, относно положението в Бирма (B7-0207/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно положението в Бирма (B7-0208/2012);

- Helmut Scholz и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Бирма/Мианмар (B7-0210/2012);

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, относно положението в Бирма (B7-0211/2012).

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 20.4.2012.


5. Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз

Разискването се състоя на 18 април 2012 (точка 15 от протокола от 18.4.2012).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock и Robert Sturdy, от името на групата ECR, относно правната сигурност на европейски инвестиции извън Европейския съюз (B7-0214/2012);

- Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно правната сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз (B7-0215/2012);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Juan Fernando López Aguilar, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE, относно правната сигурност за европейските инвестиции извън Европейския съюз (B7-0216/2012);

- Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza и Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, относно правната сигурност за европейските инвестиции извън Европейския съюз (B7-0217/2012);

- Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira и Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, относно национализацията на YPF (REPSOL) от правителството на Аржентина (B7-0218/2012);

- Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, относно решението на аржентинското правителство да поеме управлението на YPF (B7-0219/2012).

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 20.4.2012.


6. Жените и изменението на климата (разискване)

Доклад относно жените и изменението на климата [2011/2197(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

Nicole Kiil-Nielsen представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Kartika Tamara Liotard (докладчик по становището на комисията ENVI), Мария Неделчева, от името на групата PPE, Edite Estrela, от името на групата S&D, Kent Johansson, от името на групата ALDE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Roger Helmer, от името на групата EFD, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Антония Първанова, Nick Griffin, независим член на ЕП, Michèle Striffler, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, Christa Klaß, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Antigoni Papadopoulou, Anna Záborská и Erminia Mazzoni.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Jordan, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda и Ana Miranda.

Изказаха се: Janez Potočnik и Nicole Kiil-Nielsen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 20.4.2012.


7. Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (разискване)

Доклад относно нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. [2011/2307(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

Gerben-Jan Gerbrandy представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Romana Jordan (докладчик по становището на комисията ITRE), Catherine Bearder (докладчик по становището на комисията REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията AGRI), Crescenzio Rivellini (докладчик по становището на комисията РECH), Bogusław Sonik, от името на групата PPE, Edite Estrela, от името на групата S&D, Sandrine Bélier, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Kriton Arsenis, Bas Eickhout, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lucas Hartong, Anna Rosbach, Younous Omarjee, Karin Kadenbach, Tomasz Piotr Poręba и Andres Perello Rodriguez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Matthias Groote, Rareş-Lucian Niculescu, Christa Klaß, Karin Kadenbach, Ana Miranda, Alfreds Rubiks, Elena Oana Antonescu и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Janez Potočnik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Gerben-Jan Gerbrandy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 20.4.2012.


8. Преглед на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда (разискване)

Доклад относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда — По-добра околна среда за по-добър живот [2011/2194(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jo Leinen (A7-0048/2012)

Jo Leinen представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Vasilica Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията REGI), Gaston Franco, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Frédérique Ries, Satu Hassi, Elisabetta Gardini и Andres Perello Rodriguez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Oana Antonescu, Matthias Groote и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Janez Potočnik и Jo Leinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 20.4.2012.

(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Проект на коригиращ бюджет №1/2012 - финансиране на ITER (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0138)


10.2. Модернизиране на системите за висше образование в Европа (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно модернизирането на системите за висше образование в Европа [2011/2294(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: László Tőkés (A7-0057/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0139)

Изказвания

László Tőkés (докладчик) предложи устно измененние за добавяне на ново позоваване след позоваване 22, което беше прието.


10.3. Електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар [2011/2178(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0140)


10.4. Положението в Мали (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 и B7-0213/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0201/2012

(за замяна на B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 и B7-0213/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt и Peter Šťastný, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman и Ana Gomes, от името на групата S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0141)

(Предложението за резолюция B7-0205/2012 отпада.)

Изказвания

Jan Zahradil относно прочита на резултатите от гласуванията.


10.5. Положението в Бирма/Мианмар (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 и B7-0211/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0202/2012

(за замяна на B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 и B7-0211/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Arnaud Danjean, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella и Barbara Weiler, от името на групата S&D,

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Barbara Lochbihler и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата ECR,

Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0142)


10.6. Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012 и B7-0219/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0214/2012

(за замяна на B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012 и B7-0217/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Carmen Fraga Estévez, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Antonio López-Istúriz White, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE,

María Muñiz De Urquiza, Luis Yáñez-Barnuevo García и Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D,

Izaskun Bilbao Barandica и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,

Charles Tannock, Robert Sturdy, Jan Zahradil, Edvard Kožušník и Oldřich Vlasák, от името на групата ECR,

Fiorello Provera, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2012)0143)

(Предложенията за резолюции B7-0218/2012 и B7-0219/2012 отпадат.)

Изказвания

Pervenche Berès относно процедурата за разглеждане на текста.


10.7. Въздействие върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите (гласуване)

Доклад относно въздействието върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите [2011/2192(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0144)


10.8. Жените и изменението на климата (гласуване)

Доклад относно жените и изменението на климата [2011/2197(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0145)


10.9. Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (гласуване)

Доклад относно нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. [2011/2307(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0146)


10.10. Преглед на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда (гласуване)

Доклад относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда — По-добра околна среда за по-добър живот [2011/2194(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jo Leinen (A7-0048/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0147)

Изказвания

Jörg Leichtfried sотносно провеждането на гласуванията.


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад László Tőkés - A7-0057/2012
Emma McClarkin, Iva Zanicchi, Jan Kozłowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Norica Nicolai, Charles Tannock, Bernd Posselt и Mitro Repo

Доклад Silvia-Adriana Ţicău - A7-0083/2012
Charles Tannock

Положението в Мали RC-B7-0201/2012
Мария Неделчева, Elena Băsescu, Charles Tannock и Bernd Posselt

Положението в Бирма/Мианмар RC-B7-0202/2012
Bernd Posselt

Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз RC-B7-0214/2012
Norica Nicolai

Доклад Filip Kaczmarek - A7-0056/2012
Charles Tannock

Доклад Nicole Kiil-Nielsen - A7-0049/2012
Mitro Repo, Elena Băsescu, Norica Nicolai, Philip Claeys, Sirpa Pietikäinen и Miroslav Mikolášik

Доклад Gerben-Jan Gerbrandy - A7-0101/2012
George Lyon, Elena Băsescu и Sirpa Pietikäinen

Доклад Jo Leinen - A7-0048/2012
Elena Băsescu и Marie-Thérèse Sanchez-Schmid


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


13. Решения относно някои документи

По време на заседанието си от 12 април 2012 г., Председателски съвет е отбелязал искането на комисия по развитие за оттегляне на следния доклад по собствена инициатива: Роля на правата на собственост, собствеността върху имущество и създаването на блага по отношение на изкореняването на бедността и насърчаването на устойчиво развитие в развиващите се страни, който беше получил разрешение от Председателския съвет на 12 януари 2012 г.

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 42 от Правилника за дейността)

комисия EMPL

- Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (2012/2061(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Преглед на стратегията на ЕС за правата на човека (2012/2062(INI))
(подпомагаща: DEVE, LIBE)

комисия CONT

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Selection criteria and procedures for the appointment of Members of the European Court of Auditors (2012/2064(INI))

комисия CULT

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Protecting children in the digital world (2012/2068(INI))
(подпомагаща: ITRE, LIBE, IMCO)

комисия DEVE

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. The EU 2011 Report on Policy Coherence for Development (2012/2063(INI))
(подпомагаща: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2011 г. (2012/2048(INI))

комисия EMPL

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Asbestos related occupational health threats and prospects for abolishing all existing asbestos (2012/2065(INI))
(подпомагаща: ENVI)

комисия ENVI

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. The protection of public health from endocrine disrupters (2012/2066(INI))

комисия TRAN

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Passenger rights in all transport modes (2012/2067(INI))
(подпомагаща: IMCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 119, параграф 1 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Годишен доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност (2012/2050(INI))
(подпомагаща: BUDG)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 205, параграф 2 от Правилника за дейността)

комисия PETI

- Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г. (2012/2049(INI))

Промяна на сезираните комисии

комисия EMPL

- Европейски фондове за социално отговорно предприемачество (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: EMPL, JURI, IMCO

- Условията на труд на жените в сектора на услугите (2012/2046(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM
подпомагаща: EMPL

комисия AFCO

- 28-и годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (2011/2275(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: PETI, AFCO, IMCO

комисия TRAN

- Стратегия за района на Атлантическия океан в рамките на политиката на сближаване на Съюза (2011/2310(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : REGI
подпомагаща: TRAN

Асоциирани комисии (член 50 от Правилника за дейността)

комисия IMCO

- Алтернативно решаване на потребителски спорове и изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Асоциирани комисии IMCO, JURI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.04.2012)

комисия ITRE

- Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT): приносът на EIT за по-иновативна Европа (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
Асоциирани комисии ITRE, CULT

подпомагаща: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.04.2012)

- Изменение на Регламент (ЕО)№294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Асоциирани комисии ITRE, CULT

подпомагаща: CULT, EMPL, BUDG, JURI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.04.2012)

комисия JURI

- Специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Асоциирани комисии JURI, ECON

подпомагаща: ECON, ITRE, IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 12.04.2012)


14. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

151

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

95

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

352

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

248

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

80

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

91

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

197

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

60

0009/2012

Oreste Rossi

10

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

271

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

273

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

87

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

80

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

71

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

20

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

54

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

25

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

53


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 9 май 2012 и 10 май 2012.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 13.15 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Božinović, Grubišić, Plenković, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност