Indeks 
Protokol
PDF 221kWORD 183k
Fredag den 20. april 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Situationen i Mali (indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen i Burma (indgivne beslutningsforslag)
 5.Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag)
 6.Kvinder og klimaændringer (forhandling)
 7.Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 (forhandling)
 8.Evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram (forhandling)
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Afstemningstid
  10.1.Forslag til ændringsbudget 1/2012: finansiering af ITER (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  10.2.Modernisering af Europas videregående uddannelser (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  10.3.Et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  10.4.Situationen i Mali (afstemning)
  10.5.Situationen i Burma (afstemning)
  10.6.Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (afstemning)
  10.7.Følgerne for bistandsydelsen af dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til tredjelande fra de centrale tjenestegrene til delegationerne (afstemning)
  10.8.Kvinder og klimaændringer (afstemning)
  10.9.Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 (afstemning)
  10.10.Evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

IMCO, DEVE, EMPL, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 03/2012 - Sektion III - Kommissionen (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 05/2012 - Sektion III - Kommissionen (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets direktiv om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 – 2012/0074(NLE))

Samme emne og titel forelagt 13.9.2011 – COM(2011)0385 – C7-0200/2011 - 2011/0170/NLE

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE


3. Situationen i Mali (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Mali

Forhandlingen havde fundet sted den 17. april 2012 (punkt 15 i protokollen af 17.4.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Mali (B7-0201/2012)

- Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, om situationen i Mali (B7-0204/2012)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Younous Omarjee, Willy Meyer og João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, om Mali (B7-0205/2012)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, om situationen i Mali (B7-0209/2012)

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mariya Nedelcheva, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt og Peter Šťastný for PPE-Gruppen, om situationen i Mali (B7-0212/2012)

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman og Ana Gomes for S&D-Gruppen, om situationen i Mali (B7-0213/2012).

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 20.4.2012.


4. Situationen i Burma (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Burma

Forhandlingen havde fundet sted den 17. april 2012 (punkt 17 i protokollen af 17.4.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen, om situationen i Burma (B7-0202/2012)

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström og Emilie Turunen for Verts/ALE-Gruppen, om Burma/Myanmar (B7-0206/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė og Mario Mauro for PPE-Gruppen, om situationen i Burma (B7-0207/2012)

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, om situationen i Burma (B7-0208/2012)

- Helmut Scholz og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om Burma/Myanmar (B7-0210/2012)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, om situationen i Burma (B7-0211/2012).

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 20.4.2012.


5. Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union

Forhandlingen havde fundet sted den 18. april 2012 (punkt 15 i protokollen af 18.4.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock og Robert Sturdy for ECR-Gruppen, om retssikkerheden i forbindelse med europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (B7-0214/2012)

- Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, om retssikkerheden i forbindelse med europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (B7-0215/2012)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Juan Fernando López Aguilar, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar og Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, om retssikkerhed for europæiske investeringer uden for EU (B7-0216/2012)

- Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza og Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, om retssikkerhed for europæiske investeringer uden for EU (B7-0217/2012)

- Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira og Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, om den argentinske regerings nationalisering af YPF (REPSOL) (B7-0218/2012)

- Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen, om den argentinske regerings beslutning om at overtage kontrollen med YPF (B7-0219/2012).

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 20.4.2012.


6. Kvinder og klimaændringer (forhandling)

Betænkning om kvinder og klimaændringer [2011/2197(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

Nicole Kiil-Nielsen forelagde sin betænkning.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Kartika Tamara Liotard (ordfører for udtalelse fra ENVI), Mariya Nedelcheva for PPE-Gruppen, Edite Estrela for S&D-Gruppen, Kent Johansson for ALDE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Roger Helmer for EFD-Gruppen, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Nick Griffin, løsgænger, Michèle Striffler, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, Christa Klaß, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Antigoni Papadopoulou, Anna Záborská og Erminia Mazzoni.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Jordan, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda og Ana Miranda.

Talere: Janez Potočnik og Nicole Kiil-Nielsen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 20.4.2012.


7. Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 (forhandling)

Betænkning om vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 [2011/2307(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

Gerben-Jan Gerbrandy forelagde sin betænkning.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Romana Jordan (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Catherine Bearder (ordfører for udtalelse fra REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (ordfører for udtalelse fra AGRI), Crescenzio Rivellini (ordfører for udtalelse fra PECH), Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, Edite Estrela for S&D-Gruppen, Sandrine Bélier for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, Kriton Arsenis, Bas Eickhout, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lucas Hartong, Anna Rosbach, Younous Omarjee, Karin Kadenbach, Tomasz Piotr Poręba og Andres Perello Rodriguez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Matthias Groote, Rareş-Lucian Niculescu, Christa Klaß, Karin Kadenbach, Ana Miranda, Alfreds Rubiks, Elena Oana Antonescu og Andrew Henry William Brons.

Janez Potočnik tog ordet.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Gerben-Jan Gerbrandy tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 20.4.2012.


8. Evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram (forhandling)

Betænkning om evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram – Et bedre miljø for et bedre liv [2011/2194(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jo Leinen (A7-0048/2012)

Jo Leinen forelagde sin betænkning.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Vasilica Viorica Dăncilă (ordfører for udtalelse fra REGI), Gaston Franco for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Frédérique Ries, Satu Hassi, Elisabetta Gardini og Andres Perello Rodriguez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Oana Antonescu, Matthias Groote og Mairead McGuinness.

Talere: Janez Potočnik og Jo Leinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 20.4.2012.

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)


FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Forslag til ændringsbudget 1/2012: finansiering af ITER (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0138)


10.2. Modernisering af Europas videregående uddannelser (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om modernisering af Europas videregående uddannelser [2011/2294(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: László Tőkés (A7-0057/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0139)

Talere

László Tőkés (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag om at tilføje et nyt punkt efter punkt 22, hvilket var blevet godtaget.


10.3. Et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – e-forvaltning som spydhoved [2011/2178(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0140)


10.4. Situationen i Mali (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 og B7-0213/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0201/2012

(erstatter B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 og B7-0213/2012):

stillet af:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt og Peter Šťastný for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman og Ana Gomes for S&D-Gruppen

Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen

François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0141)

(Forslag til beslutning B7-0205/2012 bortfaldt).

Talere

Jan Zahradil om aflæsningen af afstemningsresultaterne.


10.5. Situationen i Burma (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 og B7-0211/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0202/2012

(erstatter B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 og B7-0211/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og Arnaud Danjean for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella og Barbara Weiler for S&D-Gruppen

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen

Barbara Lochbihler og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for ECR-Gruppen

Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0142)


10.6. Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012 og B7-0219/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0214/2012

(erstatter B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012 og B7-0217/2012):

stillet af:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Carmen Fraga Estévez, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Antonio López-Istúriz White, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar og Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen

María Muñiz De Urquiza, Luis Yáñez-Barnuevo García og Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen

Izaskun Bilbao Barandica og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen

Charles Tannock, Robert Sturdy, Jan Zahradil, Edvard Kožušník og Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen

Fiorello Provera for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0143)

(Forslag til beslutning B7-0218/2012 og B7-0219/2012 bortfaldt).

Talere

Pervenche Berès om proceduren for gennemgang af teksten.


10.7. Følgerne for bistandsydelsen af dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til tredjelande fra de centrale tjenestegrene til delegationerne (afstemning)

Betænkning om følgerne for bistandsydelsen af dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til tredjelande fra de centrale tjenestegrene til delegationerne [2011/2192(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0144)


10.8. Kvinder og klimaændringer (afstemning)

Betænkning om kvinder og klimaændringer [2011/2197(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0145)


10.9. Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 (afstemning)

Betænkning om vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 [2011/2307(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0146)


10.10. Evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram (afstemning)

Betænkning om evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram – Et bedre miljø for et bedre liv [2011/2194(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jo Leinen (A7-0048/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0147)

Talere

Jörg Leichtfried om afviklingen af afstemningen.


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: László Tőkés - A7-0057/2012
Emma McClarkin, Iva Zanicchi, Jan Kozłowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Norica Nicolai, Charles Tannock, Bernd Posselt og Mitro Repo

Betænkning: Silvia-Adriana Ţicău - A7-0083/2012
Charles Tannock

Situationen i Mali RC-B7-0201/2012
Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu, Charles Tannock og Bernd Posselt

Situationen i Burma RC-B7-0202/2012
Bernd Posselt

Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union RC-B7-0214/2012
Norica Nicolai

Betænkning: Filip Kaczmarek - A7-0056/2012
Charles Tannock

Betænkning: Nicole Kiil-Nielsen - A7-0049/2012
Mitro Repo, Elena Băsescu, Norica Nicolai, Philip Claeys, Sirpa Pietikäinen og Miroslav Mikolášik

Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy - A7-0101/2012
George Lyon, Elena Băsescu og Sirpa Pietikäinen

Betænkning: Jo Leinen - A7-0048/2012
Elena Băsescu og Marie-Thérèse Sanchez-Schmid


12. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

På sit møde den 12. april 2012 tog Formandskonferencen anmodningen fra Udviklingsudvalget om at trække følgende initiativbetænkning tilbage til efterretning: Betydningen af ejendomsret, ejendomsretlige ordninger og skabelse af velstand for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande. Denne initiativbetænkning var blevet godkendt af Formandskonferencen den 12. januar 2012.

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 42)

EMPL

- Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (2012/2061(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 48)

AFET

- Revision af EU's menneskerettighedsstrategi (2012/2062(INI))
(rådg.udv.: DEVE, LIBE)

CONT

- Udvælgelseskriterier og procedurer for udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Revisionsret (2012/2064(INI))

CULT

- Beskyttelse af børn i den digitale verden (2012/2068(INI))
(rådg.udv.: ITRE, LIBE, IMCO)

DEVE

- EU-rapport 2011 om sammenhæng i udviklingspolitikken (2012/2063(INI))
(rådg.udv.: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2011 (2012/2048(INI))

EMPL

- Sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al asbest (2012/2065(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

ENVI

- Beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer (2012/2066(INI))

TRAN

- Passagerrettigheder inden for samtlige transportformer (2012/2067(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 119, stk. 1)

AFET

- Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2012/2050(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 205, stk. 2)

PETI

- Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2011 (2012/2049(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger

EMPL

- Europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: EMPL, JURI, IMCO

- Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI))
henvist til: kor.udv.: FEMM
rådg.udv.: EMPL

AFCO

- 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI))
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: PETI, AFCO, IMCO

TRAN

- EU's samhørighedspolitiske strategi for Atlanterhavsområdet (2011/2310(INI))
henvist til: kor.udv.: REGI
rådg.udv.: TRAN

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)

IMCO

- Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Associerede udvalg IMCO, JURI
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.04.2012)

ITRE

- Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): EIT's bidrag til et mere innovativt Europa (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
Associerede udvalg: ITRE, CULT
(rådg.udv.: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.4.2012)

- Ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Associerede udvalg: ITRE, CULT
(rådg.udv.: CULT, EMPL, BUDG, JURI)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.4.2012)

JURI

- Specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Associerede udvalg: JURI, ECON
(rådg.udv.: ECON, ITRE, IMCO)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.4.2012)


14. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

151

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

95

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

352

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

248

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

80

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

91

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

197

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

60

0009/2012

Oreste Rossi

10

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

271

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

273

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

87

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

80

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

71

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

20

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

54

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

25

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

53


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 9. maj 2012 - 10. maj 2012.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Božinović, Grubišić, Plenković, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik