Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 213kWORD 183k
Reede, 20. aprill 2012 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Olukord Malis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Olukord Birmas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Naised ja kliimamuutus (arutelu)
 7.Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 (arutelu)
 8.Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine (arutelu)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Hääletused
  
10.1.Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.2.Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.3.E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.4.Olukord Malis (hääletus)
  
10.5.Olukord Birmas (hääletus)
  
10.6.Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (hääletus)
  
10.7.Komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele (hääletus)
  
10.8.Naised ja kliimamuutus (hääletus)
  
10.9.Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 (hääletus)
  
10.10.Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

IMCO, DEVE, EMPL, ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Bangladeshist pärit riisi impordi kohta (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 03/2012 – III jagu – Komisjon (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 05/2012 – III jagu – Komisjon (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees olevate radioaktiivsete ainete eest (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 – 2012/0074(NLE))
(sama teema ja pealkiri, mis tehti teatavaks 13.9.2011 – COM(2011)0385 – C7-0200/2011 – 2011/0170/NLE)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE


3. Olukord Malis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Malis

Arutelu toimus 17. aprillil 2012 (17.4.2012 protokolli punkt 15).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Malis (B7-0201/2012);

- Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel:Olukord Malis (B7-0204/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Younous Omarjee, Willy Meyer ja João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel: Mali (B7-0205/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel: Olukord Malis (B7-0209/2012);

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mariya Nedelcheva, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt ja Peter Šťastný fraktsiooni PPE nimel: Olukord Malis (B7-0212/2012);

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel: Olukord Malis (B7-0213/2012);

Hääletus: 20.4.2012protokoll punkt 10.4.


4. Olukord Birmas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Birmas.

Arutelu toimus 17. aprillil 2012 (17.4.2012 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel: Olukord Birmas (B7-0202/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström ja Emilie Turunen fraktsiooni Verts/ALE nimel: Birma/Myanmar (B7-0206/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė ja Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel: Olukord Birmas (B7-0207/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Birmas (B7-0208/2012);

- Helmut Scholz ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Birma/Myanmar (B7-0210/2012);

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel: Olukord Birmas (B7-0211/2012).

Hääletus: 20.4.2012protokoll punkt 10.5.


5. Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu.

Arutelu toimus 18. aprill 2012 (18.4.2012protokoll punkt 15).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock ja Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel: Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (B7-0214/2012);

- Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (B7-0215/2012);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Juan Fernando López Aguilar, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel: Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (B7-0216/2012);

- Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel: Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (B7-0217/2012);

- Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel: YPFi (REPSOL) natsionaliseerimine Argentina valitsuse poolt (B7-0218/2012);

- Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel: Argentina valitsuse otsus võtta üle YPF (B7-0219/2012).

Hääletus: 20.4.2012protokoll punkt 10.6.


6. Naised ja kliimamuutus (arutelu)

Raport naiste ja kliimamuutuse kohta [2011/2197(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

Nicole Kiil-Nielsen tutvustas raportit.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kartika Tamara Liotard (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Mariya Nedelcheva fraktsiooni PPE nimel, Edite Estrela fraktsiooni S&D nimel, Kent Johansson fraktsiooni ALDE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFD nimel, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michèle Striffler, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, Christa Klaß, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Antigoni Papadopoulou, Anna Záborská ja Erminia Mazzoni.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Jordan, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda ja Ana Miranda.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Nicole Kiil-Nielsen.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.4.2012protokoll punkt 10.8.


7. Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 (arutelu)

Raport meie elukindlustuse, meie looduskapitali kohta: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 [2011/2307(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012).

Gerben-Jan Gerbrandy tutvustas raportit.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Romana Jordan (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Catherine Bearder (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Vasilica Viorica Dăncilă (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Crescenzio Rivellini (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel, Edite Estrela fraktsiooni S&D nimel, Sandrine Bélier fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Kriton Arsenis, Bas Eickhout, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lucas Hartong, Anna Rosbach, Younous Omarjee, Karin Kadenbach, Tomasz Piotr Poręba ja Andres Perello Rodriguez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Matthias Groote, Rareş-Lucian Niculescu, Christa Klaß, Karin Kadenbach, Ana Miranda, Alfreds Rubiks, Elena Oana Antonescu ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võttis Janez Potočnik.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Gerben-Jan Gerbrandy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.4.2012protokoll punkt 10.9.


8. Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine (arutelu)

Raport kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamise ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramise kohta – parem keskkond parema elu heaks [2011/2194(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jo Leinen (A7-0048/2012).

Jo Leinen tutvustas raportit.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Vasilica Viorica Dăncilă (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Gaston Franco fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Frédérique Ries, Satu Hassi, Elisabetta Gardini ja Andres Perello Rodriguez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Oana Antonescu, Matthias Groote ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Jo Leinen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.4.2012protokoll punkt 10.10.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2012 kohta, III jagu – Komisjon [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0138)


10.2. Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamise kohta [2011/2294(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: László Tőkés (A7-0057/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0139)

Sõnavõtud

László Tőkés (raportöör) esitas uue volituse lisamiseks volituse 22 järele suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


10.3. E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport e-valitsuse kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiva jõu kohta [2011/2178(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0140)


10.4. Olukord Malis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 ja B7-0213/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0201/2012

(asendades B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 ja B7-0213/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt ja Peter Šťastný fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel,

Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel,

François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0141)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0205/2012 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Jan Zahradil võttis sõna hääletustulemuste ettelugemise kohta.


10.5. Olukord Birmas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 ja B7-0211/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0202/2012

(asendades B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 ja B7-0211/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ja Barbara Weiler fraktsiooni S&D nimel,

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel,

Barbara Lochbihler ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel,

Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0142)


10.6. Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012 ja B7-0219/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0214/2012

(asendades B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012 ja B7-0217/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Carmen Fraga Estévez, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Antonio López-Istúriz White, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel,

María Muñiz De Urquiza, Luis Yáñez-Barnuevo García ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel,

Izaskun Bilbao Barandica ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel,

Charles Tannock, Robert Sturdy, Jan Zahradil, Edvard Kožušník ja Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel,

Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0143)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0218/2012 ja B7-0219/2012 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Pervenche Berès võttis sõna teksti läbivaatamise menetluse kohta.


10.7. Komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele (hääletus)

Raport komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju kohta abi andmisele [2011/2192(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0144)


10.8. Naised ja kliimamuutus (hääletus)

Raport naiste ja kliimamuutuse kohta [2011/2197(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0145)


10.9. Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 (hääletus)

Raport meie elukindlustuse, meie looduskapitali kohta: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 [2011/2307(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0146)


10.10. Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine (hääletus)

Raport kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamise ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramise kohta – parem keskkond parema elu heaks [2011/2194(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jo Leinen (A7-0048/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0147)

Sõnavõtud

Jörg Leichtfried võttis sõna hääletuste läbiviimise kohta.


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: László Tőkés - A7-0057/2012
Emma McClarkin, Iva Zanicchi, Jan Kozłowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Norica Nicolai, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Mitro Repo

Raport: Silvia-Adriana Ţicău - A7-0083/2012
Charles Tannock

Olukord Malis RC-B7-0201/2012
Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu, Charles Tannock ja Bernd Posselt

Olukord Birmas RC-B7-0202/2012
Bernd Posselt

Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu RC-B7-0214/2012
Norica Nicolai

Raport: Filip Kaczmarek - A7-0056/2012
Charles Tannock

Raport: Nicole Kiil-Nielsen - A7-0049/2012
Mitro Repo, Elena Băsescu, Norica Nicolai, Philip Claeys, Sirpa Pietikäinen ja Miroslav Mikolášik

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy - A7-0101/2012
George Lyon, Elena Băsescu ja Sirpa Pietikäinen

Raport: Jo Leinen - A7-0048/2012
Elena Băsescu ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Oma 12. aprilli 2012. aasta koosolekul võttis esimeeste konverents teadmiseks arengukomisjoni taotluse võtta tagasi algatusraport teemal „Omandiõiguste, omandi ja jõukuse loomise roll vaesuse kaotamises ning säästva arengu soodustamises arengumaades“, mille koostamiseks oli esimeeste konverents andnud loa 12. jaanuaril 2012.

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 42)

EMPL komisjon

- Töötajate teavitamine ja nõustamine ning restruktureerimise prognoosimine ja korraldamine (2012/2061(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

AFET komisjon

- ELi inimõiguste strateegia läbivaatamine (2012/2062(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, LIBE)

CONT komisjon

- Euroopa Kontrollikoja liikmete valikukriteeriumid ja ametissenimetamise kord (2012/2064(INI))

CULT komisjon

- Laste kaitse digitaalmaailmas (2012/2068(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, LIBE, IMCO)

DEVE komisjon

- ELi 2011. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (2012/2063(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö 2011. aastal (2012/2048(INI))

EMPL komisjon

- Asbestiga seotud töötervishoiu ohud ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise väljavaated (2012/2065(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

ENVI komisjon

- Inimeste tervise kaitsmine sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest (2012/2066(INI))

TRAN komisjon

- Reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul (2012/2067(INI))
(nõuandvad komisjonid: IMCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 119 lõige 1)

AFET komisjon

- Nõukogu iga-aastane aruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta (2012/2050(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 205 lõige2)

PETI komisjon

- Euroopa Ombudsmani 2011. aasta tegevuse aruanne (2012/2049(INI))

Muudatused parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamises

EMPL komisjon

- Euroopa sotsiaalse ettevõtluse fond (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: EMPL, JURI, IMCO

- Naiste töötingimused teenindussektoris (2012/2046(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuandvad komisjonid: EMPL

AFCO komisjon

- 28. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2010) (2011/2275(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: PETI, AFCO, IMCO

TRAN komisjon

- Atlandi ookeani piirkonda käsitlev ELi ühtekuuluvuspoliitika strateegia (2011/2310(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: TRAN

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 50)

IMCO komisjon

- Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ning määruse (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) muutmine (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Kaasatud komisjonid IMCO, JURI
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 12.04.2012)

ITRE komisjon

- Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegiline innovatsioonikava: EIT panus uuenduslikumasse Euroopasse (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
Kaasatud komisjonid ITRE, CULT

(nõuandvad komisjonid: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(Esimeeste konverentsi 12.4.2012 otsuse alusel)

- Määruse (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut) muutmine (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Kaasatud komisjonid ITRE, CULT

(nõuandvad komisjonid: CULT, EMPL, BUDG, JURI)
(Esimeeste konverentsi 12.4.2012 otsuse alusel)

JURI komisjon

- Avaliku huvi üksuste kohustusliku auditiga seonduvad erinõuded (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Kaasatud komisjonid JURI, ECON

(nõuandvad komisjonid: ECON, ITRE, IMCO)
(Esimeeste konverentsi 12.4.2012 otsuse alusel)


14. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

151

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

95

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

352

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

248

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

80

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

91

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

197

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

60

0009/2012

Oreste Rossi

10

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

271

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

273

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

87

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

80

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

71

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

20

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

54

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

25

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

53


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 9. ja 10. mail 2012.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Božinović, Grubišić, Plenković, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika