Rodyklė 
Protokolas
PDF 221kWORD 205k
Penktadienis, 2012 m. balandžio 20 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Padėtis Malyje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Padėtis Birmoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinis saugumas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Moterys ir klimato kaita (diskusijos)
 7.Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. (diskusijos)
 8.Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų nustatymas (diskusijos)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2012. ITER finansavimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  10.2.Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  10.3.Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  10.4.Padėtis Malyje (balsavimas)
  10.5.Padėtis Birmoje (balsavimas)
  10.6.Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinis saugumas (balsavimas)
  10.7.Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikis pagalbos teikimui (balsavimas)
  10.8.Moterys ir klimato kaita (balsavimas)
  10.9.Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. (balsavimas)
  10.10.Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų nustatymas (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos::

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

IMCO, DEVE, EMPL, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas(EB) Nr.223/2009 dėl Europos statistikos (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bangladešo kilmės ryžių importo (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas perkelti DEC 03/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 05/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 – 2012/0074(NLE)) (ta pati tema ir antraštė, kaip paskelbta 2011 m. rugsėjo 13 d. COM(2011)0385 – C7-0200/2011 – 2011/0170/NLE)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE


3. Padėtis Malyje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Malyje

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. balandžio 17 d. (punktas 15 protokolo 17.4.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Malyje (B7-0201/2012);

- Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Malyje (B7-0204/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Younous Omarjee, Willy Meyer ir João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Malio (B7-0205/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu – dėl padėties Malyje (B7-0209/2012);

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mariya Nedelcheva, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt ir Peter Šťastný PPE frakcijos vardu – dėl padėties Malyje (B7-0212/2012);

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu, – dėl padėties Malyje (B7-0213/2012).

Balsavimas: punktas 10.4 protokolo 20.4.2012.


4. Padėtis Birmoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Birmoje

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. balandžio 17 d. (punktas 17 protokolo 17.4.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (Mianmare) (B7-0202/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström ir Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Birmos (Mianmaro) (B7-0206/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė ir Mario Mauro PPE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (B7-0207/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (Mianmare) (B7-0208/2012);

- Helmut Scholz ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Birmos (Mianmaro) (B7-0210/2012);

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (Mianmare) (B7-0211/2012).

Balsavimas: punktas 10.5 protokolo 20.4.2012.


5. Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinis saugumas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinis saugumas

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. balandžio 18 d. (punktas 15 protokolo 18.4.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock ir Robert Sturdy ECR frakcijos vardu – dėl Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinio saugumo (B7-0214/2012);

- Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu – dėl Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinio saugumo (B7-0215/2012);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Juan Fernando López Aguilar, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu – dėl Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinio saugumo (B7-0216/2012);

- Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza ir Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu – dėl Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinio saugumo (B7-0217/2012);

- Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira ir Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Argentinos vyriausybės įvykdytos bendrovės YPF (REPSOL) nacionalizacijos (B7-0218/2012);

- Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Argentinos vyriausybės sprendimo perimti bendrovės YPF kontrolę (B7-0219/2012).

Balsavimas: punktas 10.6 protokolo 20.4.2012.


6. Moterys ir klimato kaita (diskusijos)

Pranešimas dėl moterų ir klimato kaitos [2011/2197(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012).

Nicole Kiil-Nielsen pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Kartika Tamara Liotard (ENVI komiteto nuomonės referentė), Mariya Nedelcheva PPE frakcijos vardu, Edite Estrela S&D frakcijos vardu, Kent Johansson ALDE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Roger Helmer EFD frakcijos vardu, Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, nepriklausomas Parlamento narys Nick Griffin, Michèle Striffler, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, Christa Klaß, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Antigoni Papadopoulou, Anna Záborská ir Erminia Mazzoni.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Jordan, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda ir Ana Miranda.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Nicole Kiil-Nielsen.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.8 protokolo 20.4.2012.


7. Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl biologinės įvairovės – mūsų gyvybės draudimo ir gamtinio turto. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. [2011/2307(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012).

Gerben-Jan Gerbrandy pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Romana Jordan (ITRE komiteto nuomonės referentė), Catherine Bearder (REGI komiteto nuomonės referentė), Vasilica Viorica Dăncilă (AGRI komiteto nuomonės referentė), Crescenzio Rivellini (PECH komiteto nuomonės referentas), Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu, Edite Estrela S&D frakcijos vardu, Sandrine Bélier Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong, Kriton Arsenis, Bas Eickhout (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Lucas Hartong pateiktą klausimą), Anna Rosbach, Younous Omarjee, Karin Kadenbach, Tomasz Piotr Poręba ir Andres Perello Rodriguez.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Matthias Groote, Rareş-Lucian Niculescu, Christa Klaß, Karin Kadenbach, Ana Miranda, Alfreds Rubiks, Elena Oana Antonescu ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Janez Potočnik.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Gerben-Jan Gerbrandy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.9 protokolo 20.4.2012.


8. Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų nustatymas (diskusijos)

Pranešimas dėl šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūros ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos „Geresnė aplinkosauga geresniam gyvenimui“ prioritetų nustatymo [2011/2194(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Jo Leinen (A7-0048/2012).

Jo Leinen pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Vasilica Viorica Dăncilă (REGI komiteto nuomonės referentė), Gaston Franco PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Frédérique Ries, Satu Hassi, Elisabetta Gardini ir Andres Perello Rodriguez.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Oana Antonescu, Matthias Groote ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Jo Leinen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.10 protokolo 20.4.2012.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2012. ITER finansavimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 1/2012 projekto, III skirsnis – Komisija [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0097/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0138).


10.2. Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo [2011/2294(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: László Tőkés (A7-0057/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0139).

Kalbėjo:

László Tőkés (pranešėjas) pasiūlė žodinį pakeitimą dėl naujos nurodomosios dalies įtraukimo po 22 nurodomosios dalies; pasiūlymas buvo priimtas.


10.3. Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl konkurencingos skaitmeninės bendrosios rinkos. E. valdžia kaip pradininkė [2011/2178(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0140).


10.4. Padėtis Malyje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 ir B7-0213/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0201/2012

(keičiama B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 ir B7-0213/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt ir Peter Šťastný PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu,

Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu,

François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0141).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0205/2012 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Jan Zahradil dėl balsavimo rezultatų skaitymo.


10.5. Padėtis Birmoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 ir B7-0211/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0202/2012

(keičiama B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 ir B7-0211/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ir Barbara Weiler S&D frakcijos vardu,

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu,

Barbara Lochbihler ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu,

Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0142).


10.6. Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinis saugumas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012 ir B7-0219/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0214/2012

(keičiama B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012 ir B7-0217/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Carmen Fraga Estévez, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Antonio López-Istúriz White, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu,

María Muñiz De Urquiza, Luis Yáñez-Barnuevo García ir Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu,

Izaskun Bilbao Barandica ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Robert Sturdy, Jan Zahradil, Edvard Kožušník ir Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu,

Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0143).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0218/2012 ir B7-0219/2012 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Pervenche Berès dėl teksto svarstymo tvarkos.


10.7. Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikis pagalbos teikimui (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimų perdavimo iš jos būstinės į delegacijas poveikio pagalbos teikimui [2011/2192(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0144).


10.8. Moterys ir klimato kaita (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų ir klimato kaitos [2011/2197(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0145).


10.9. Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl biologinės įvairovės – mūsų gyvybės draudimo ir gamtinio turto. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. [2011/2307(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0146).


10.10. Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų nustatymas (balsavimas)

Pranešimas dėl šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūros ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos „Geresnė aplinkosauga geresniam gyvenimui“ prioritetų nustatymo [2011/2194(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Jo Leinen (A7-0048/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0147).

Kalbėjo:

Jörg Leichtfried dėl balsavimo eigos.


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: László Tőkés - A7-0057/2012
Emma McClarkin, Iva Zanicchi, Jan Kozłowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Norica Nicolai, Charles Tannock, Bernd Posselt ir Mitro Repo

Pranešimas: Silvia-Adriana Ţicău - A7-0083/2012
Charles Tannock

Padėtis Malyje RC-B7-0201/2012
Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu, Charles Tannock ir Bernd Posselt

Padėtis Birmoje RC-B7-0202/2012
Bernd Posselt

Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinis saugumas RC-B7-0214/2012
Norica Nicolai

Pranešimas: Filip Kaczmarek - A7-0056/2012
Charles Tannock

Pranešimas: Nicole Kiil-Nielsen - A7-0049/2012
Mitro Repo, Elena Băsescu, Norica Nicolai, Philip Claeys, Sirpa Pietikäinen ir Miroslav Mikolášik

Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy - A7-0101/2012
George Lyon, Elena Băsescu ir Sirpa Pietikäinen

Pranešimas: Jo Leinen - A7-0048/2012
Elena Băsescu ir Marie-Thérèse Sanchez-Schmid


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

2012 m. balandžio 12 d. posėdyje Pirmininkų sueiga susipažino su Vystymosi komiteto prašymu atšaukti šį pranešimą savo iniciatyva dėl nuosavybės teisių, turto nuosavybės ir gerovės kūrimo vaidmens naikinant skurdą ir skatinant tvarkų vystymąsi besivystančiose šalyse, kurį rengti Pirmininkų sueiga buvo leidusi 2012 m. sausio 12 d.

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 42 straipsnis)

EMPL komitetas

- Darbuotojų informavimas ir konsultavimas, pertvarkymo procesų planavimas ir valdymas (2012/2061(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

AFET komitetas

- ES žmogaus teisių strategijos persvarstymas (2012/2062(INI))
(nuomonė: DEVE, LIBE)

CONT komitetas

- Europos Audito Rūmų narių paskyrimo atrankos kriterijai ir procedūros (2012/2064(INI))

CULT komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Protecting children in the digital world (2012/2068(INI))
(nuomonė: ITRE, LIBE, IMCO)

DEVE komitetas

- 2011 m. ES ataskaita dėl politikos nuoseklumo vystymosi labui (2012/2063(INI))
(nuomonė: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikla 2011 m. (2012/2048(INI))

EMPL komitetas

- Su asbestu susiję pavojai sveikatai darbe ir vis dar esančio asbesto pašalinimo galimybės (2012/2065(INI))
(nuomonė: ENVI)

ENVI komitetas

- Visuomenės sveikatos apsauga nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų (2012/2066(INI))

TRAN komitetas

- Visų rūšių transporto keleivių teisės (2012/2067(INI))
(nuomonė: IMCO)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 1 dalis)

AFET komitetas

- Tarybos metinė ataskaita Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (2012/2050(INI))
(nuomonė: BUDG)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalis)

PETI komitetas

- Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2011 m. veiklą (2012/2049(INI))

Pasikeitimai dėl perdavimo komitetams

EMPL komitetas

- Europos socialinio verslumo fondai (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: EMPL, JURI, IMCO

- Moterų darbo sąlygos paslaugų sektoriuje (2012/2046(INI))
perduota atsakingam komitetui: FEMM
nuomonė: EMPL

AFCO komitetas

- 28-oji metinė ES teisės taikymo kontrolės ataskaita (2010 m.) (2011/2275(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: PETI, AFCO, IMCO

TRAN komitetas

- ES sanglaudos politikos strategija dėl Atlanto regiono (2011/2310(INI))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: TRAN

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

IMCO komitetas

- Vartotojų ginčų alternatyvus sprendimas ir Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyvos 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) keitimas iš dalies (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Susiję komitetai: IMCO, JURI
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 04 12)

ITRE komitetas

- Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) Strateginė inovacijų darbotvarkė. EIT indėlis kuriant inovacinę Europą (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
Susiję komitetai: ITRE, CULT

(nuomonę teikiantys komitetai: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 04 12)

- Reglamento (EB) Nr.294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo keitimas (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Susiję komitetai: ITRE, CULT
(nuomonę teikiantys komitetai: CULT, EMPL, BUDG, JURI)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 04 12)

JURI komitetas

- Konkretūs viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimai (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Susiję komitetai: ECON, JURI, ECON

(nuomonę teikiantys komitetai: ECON, ITRE, IMCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 04 12)


14. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

151

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

95

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

352

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

248

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

80

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

91

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

197

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

60

0009/2012

Oreste Rossi

10

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

271

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

273

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

87

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

80

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

71

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

20

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

54

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

25

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

53


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2012 m. gegužės 9 d. ir 2012 m. gegužės 10 d..


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 13.15 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Božinović, Grubišić, Plenković, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika