Zoznam 
Zápisnica
PDF 222kWORD 202k
Piatok, 20. apríla 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Situácia v Mali (predložené návrhy uznesení)
 4.Situácia v Barme (predložené návrhy uznesení)
 5.Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (predložené návrhy uznesení)
 6.Ženy a zmena klímy (rozprava)
 7.Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (rozprava)
 8.Hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovenie priorít siedmeho environmentálneho akčného programu (rozprava)
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Hlasovanie
  
10.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financovanie projektu ITER (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako vedúca sila (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Situácia v Mali (hlasovanie)
  
10.5.Situácia v Barme (hlasovanie)
  
10.6.Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (hlasovanie)
  
10.7.Prenesenie právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie a jeho vplyv na poskytovanie pomoci (hlasovanie)
  
10.8.Ženy a zmena klímy (hlasovanie)
  
10.9.Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (hlasovanie)
  
10.10.Hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovenie priorít siedmeho environmentálneho akčného programu (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

IMCO, DEVE, EMPL, ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze ryže s pôvodom v Bangladéši (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 03/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 05/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Rady, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 – 2012/0074(NLE)) (Tá istá téma s tým istým názvom bola oznámená 13.9.2011 – COM(2011)0385 – C7-0200/2011 – 2011/0170/NLE)

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE


3. Situácia v Mali (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Mali

Rozprava sa konala 17. apríla 2012 (bod 15 zápisnice zo dňa 17.4.2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Mali (B7-0201/2012);

- Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, o situácii v Mali (B7-0204/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Younous Omarjee, Willy Meyer a João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, o Mali (B7-0205/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, o situácii v Mali (B7-0209/2012)

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mariya Nedelcheva, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt a Peter Šťastný v mene skupiny PPE, o situácii v Mali (B7-0212/2012)

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman a Ana Gomes v mene skupiny S&D, o situácii v Mali (B7-0213/2012)

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 20.4.2012.


4. Situácia v Barme (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Barme

Rozprava sa konala 17. apríla 2012 (bod 17 zápisnice zo dňa 17.4.2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D, o situácii v Barme (B7-0202/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström a Emilie Turunen v mene skupiny Verts/ALE, o Barme/Mjanmarsku (B7-0206/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė a Mario Mauro v mene skupiny PPE, o situácii v Barme (B7-0207/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, o situácii v Barme (B7-0208/2012);

- Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o Barme/Mjanmarsku (B7-0210/2012);

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, o situácii v Barme (B7-0211/2012).

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 20.4.2012.


5. Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie

Rozprava sa konala 18. apríla 2012 (bod 15 zápisnice zo dňa 18.4.2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock a Robert Sturdy v mene skupiny ECR, o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie (B7-0214/2012);

- Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie (B7-0215/2012);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Juan Fernando López Aguilar, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar a Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, o právnej istote európskych investícií v zahraničí (B7-0216/2012);

- Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, o právnej istote európskych investícií v zahraničí (B7-0217/2012);

- Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira a Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, o zoštátnení spoločnosti YPF (REPSOL) argentínskou vládou (B7-0218/2012);

- Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, o rozhodnutí argentínskej vlády prevziať riadenie spoločnosti YPF (B7-0219/2012).

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 20.4.2012.


6. Ženy a zmena klímy (rozprava)

Správa o ženách a zmene klímy [2011/2197(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

Nicole Kiil-Nielsen uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kartika Tamara Liotard (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Mariya Nedelcheva v mene skupiny PPE, Edite Estrela v mene skupiny S&D, Kent Johansson v mene skupiny ALDE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Roger Helmer v mene skupiny EFD, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Nick Griffin – nezaradený poslanec, Michèle Striffler, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, Christa Klaß, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Antigoni Papadopoulou, Anna Záborská a Erminia Mazzoni.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Jordan, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda a Ana Miranda.

Vystúpili títo rečníci: Janez Potočnik a Nicole Kiil-Nielsen.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 20.4.2012.


7. Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (rozprava)

Správa k téme Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 [2011/2307(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

Gerben-Jan Gerbrandy uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Romana Jordan (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Catherine Bearder (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Vasilica Viorica Dăncilă (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Crescenzio Rivellini (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, Edite Estrela v mene skupiny S&D, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Kriton Arsenis, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lucas Hartong, Anna Rosbach, Younous Omarjee, Karin Kadenbach, Tomasz Piotr Poręba a Andres Perello Rodriguez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Matthias Groote, Rareş-Lucian Niculescu, Christa Klaß, Karin Kadenbach, Ana Miranda, Alfreds Rubiks, Elena Oana Antonescu a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

V rozprave vystúpil Gerben-Jan Gerbrandy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 20.4.2012.


8. Hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovenie priorít siedmeho environmentálneho akčného programu (rozprava)

Správa o hodnotení šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovení priorít siedmeho environmentálneho akčného programu – Lepšie životné prostredie pre lepší život [2011/2194(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Jo Leinen (A7-0048/2012)

Jo Leinen uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Vasilica Viorica Dăncilă (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Gaston Franco v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Frédérique Ries, Satu Hassi, Elisabetta Gardini a Andres Perello Rodriguez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Oana Antonescu, Matthias Groote a Mairead McGuinness.

Vystúpili títo rečníci: Janez Potočnik a Jo Leinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 20.4.2012.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financovanie projektu ITER (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0138)


10.2. Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa k modernizácii európskych systémov vysokoškolského vzdelávania [2011/2294(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: László Tőkés (A7-0057/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0139)

Vystúpenia:

László Tőkés (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom je doplnenie nového odôvodnenia za odôvodnenie 22 a ktorý bol prijatý.


10.3. Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako vedúca sila (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o konkurencieschopnom jednotnom digitálnom trhu – elektronická verejná správa ako vedúca sila [2011/2178(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0140)


10.4. Situácia v Mali (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 a B7-0213/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0201/2012

(nahrádzajúci B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 a B7-0213/2012):

podaný týmito poslancami:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt a Peter Šťastný v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman a Ana Gomes v mene skupiny S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0141)

(Návrh uznesenia B7-0205/2012 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Jan Zahradil k zobrazovaniu výsledkov hlasovania.


10.5. Situácia v Barme (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 a B7-0211/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0202/2012

(nahrádzajúci B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 a B7-0211/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Arnaud Danjean v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella a Barbara Weiler v mene skupiny S&D,

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Barbara Lochbihler a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR,

Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0142)


10.6. Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012 a B7-0219/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0214/2012

(nahrádzajúci B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012 a B7-0217/2012):

podaný týmito poslancami:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Carmen Fraga Estévez, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Antonio López-Istúriz White, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar a Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE,

María Muñiz De Urquiza, Luis Yáñez-Barnuevo García a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D,

Izaskun Bilbao Barandica a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,

Charles Tannock, Robert Sturdy, Jan Zahradil, Edvard Kožušník a Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR,

Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2012)0143)

(Návrhy uznesenia B7-0218/2012 a B7-0219/2012 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Pervenche Berès k postupu, ktorý sa uplatnil na preskúmanie textu.


10.7. Prenesenie právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie a jeho vplyv na poskytovanie pomoci (hlasovanie)

Správa k preneseniu právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie a jeho vplyvu na poskytovanie pomoci [2011/2192(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0144)


10.8. Ženy a zmena klímy (hlasovanie)

Správa o ženách a zmene klímy [2011/2197(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0145)


10.9. Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (hlasovanie)

Správa k téme Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 [2011/2307(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0146)


10.10. Hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovenie priorít siedmeho environmentálneho akčného programu (hlasovanie)

Správa o hodnotení šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovení priorít siedmeho environmentálneho akčného programu – Lepšie životné prostredie pre lepší život [2011/2194(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Jo Leinen (A7-0048/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0147)

Vystúpenia:

Jörg Leichtfried k uskutočneniu hlasovania.


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: László Tőkés - A7-0057/2012
Emma McClarkin, Iva Zanicchi, Jan Kozłowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Norica Nicolai, Charles Tannock, Bernd Posselt a Mitro Repo

Správa: Silvia-Adriana Ţicău - A7-0083/2012
Charles Tannock

Situácia v Mali RC-B7-0201/2012
Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu, Charles Tannock a Bernd Posselt

Situácia v Barme/Mjanmarsku RC-B7-0202/2012
Bernd Posselt

Právna istota európskych investícií mimo Európskej únie RC-B7-0214/2012
Norica Nicolai

Správa: Filip Kaczmarek - A7-0056/2012
Charles Tannock

Správa: Nicole Kiil-Nielsen - A7-0049/2012
Mitro Repo, Elena Băsescu, Norica Nicolai, Philip Claeys, Sirpa Pietikäinen a Miroslav Mikolášik

Správa: Gerben-Jan Gerbrandy - A7-0101/2012
George Lyon, Elena Băsescu a Sirpa Pietikäinen

Správa: Jo Leinen - A7-0048/2012
Elena Băsescu a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Konferencia predsedov na svojej schôdzi 12. apríla 2012 vzala na vedomie žiadosť Výboru pre rozvoj o stiahnutie tejto iniciatívnej správy: Úloha vlastníckych práv, vlastníctva majetku a vytvárania bohatstva pri odstraňovaní chudoby a podporu trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách, ktorej vypracovanie Konferencia predsedov schválila 12. januára 2012.

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 42 rokovacieho poriadku)

výbor EMPL

- Informovanie zamestnancov a konzultácie s nimi, príprava reštrukturalizácie a jej riadenie (2012/2061(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Prehodnotenie stratégie EÚ v oblasti ľudských práv (2012/2062(INI))
(stanovisko: DEVE, LIBE)

výbor CONT

- Výberové kritériá a postupy pri vymenovaní členov Európskeho dvora audítorov (2012/2064(INI))

výbor CULT

- Ochrana detí v digitálnom svete (2012/2068(INI))
(stanovisko: ITRE, LIBE, IMCO)

výbor DEVE

- Správa EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2011 (2012/2063(INI))
(stanovisko: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2011 (2012/2048(INI))

výbor EMPL

- Ohrozenie zdravia pri práci v súvislosti s azbestom a perspektíva úplného odstránenia existujúceho azbestu (2012/2065(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor ENVI

- Ochrana verejného zdravia pred látkami narúšajúcimi endokrinný systém (2012/2066(INI))

výbor TRAN

- Práva cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy (2012/2067(INI))
(stanovisko: IMCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 119 ods. 1 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (2012/2050(INI))
(stanovisko: BUDG)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 205 ods. 2 rokovacieho poriadku)

výbor PETI

- Výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2011 (2012/2049(INI))

Zmena v pridelení výborom

výbor EMPL

- Európske fondy sociálneho podnikania (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
pridelené gestorský výbor: ECON
stanovisko: EMPL, JURI, IMCO

- Pracovné podmienky žien v sektore služieb (2012/2046(INI))
pridelené gestorský výbor: FEMM
stanovisko: EMPL

výbor AFCO

- 28. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2010) (2011/2275(INI))
pridelené gestorský výbor: JURI
stanovisko: PETI, AFCO, IMCO

výbor TRAN

- Stratégia politiky súdržnosti EÚ pre atlantickú oblasť (2011/2310(INI))
pridelené gestorský výbor: REGI
stanovisko: TRAN

Pridružené výbory (článok 50 rokovacieho poriadku)

výbor IMCO

- Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Pridružené výbory IMCO, JURI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.4.2012)

výbor ITRE

- Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): príspevok EIT k vytváraniu inovatívnejšej Európy (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
Pridružené výbory ITRE, CULT
(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.4.2012)

- Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Pridružené výbory ITRE, CULT
(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG, JURI)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.4.2012)

výbor JURI

- Osobitné požiadavky týkajúce sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))
Pridružené výbory JURI, ECON
(stanovisko: ECON, ITRE, IMCO)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.4.2012)


14. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

151

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

95

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

352

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

248

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

80

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

91

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

197

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

60

0009/2012

Oreste Rossi

10

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

271

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

273

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

87

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

80

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

71

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

20

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

54

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

25

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

53


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 9. mája 2012 a 10. mája 2012.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.15 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Božinović, Grubišić, Plenković, Vuljanić

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia