Index 
Protokoll
PDF 219kWORD 186k
Fredagen den 20 april 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Situationen i Mali (ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen i Burma (ingivna resolutionsförslag)
 5.Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)
 6.Kvinnor och klimatförändringarna (debatt)
 7.Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (debatt)
 8.Översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet (debatt)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Omröstning
  10.1.Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.2.Modernisering av Europas system för högre utbildning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.3.En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.4.Situationen i Mali (omröstning)
  10.5.Situationen i Burma (omröstning)
  10.6.Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (omröstning)
  10.7.De följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet (omröstning)
  10.8.Kvinnor och klimatförändringarna (omröstning)
  10.9.Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (omröstning)
  10.10.Översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

IMCO, DEVE, EMPL, ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr223/2009 om europeisk statistik (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import av ris med ursprung i Bangladesh (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2012 - Avsnitt III – Kommissionen (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 05/2012 - Avsnitt III – Kommissionen (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets direktiv om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 – 2012/0074(NLE))

(samma ärende och rubrik som meddelades den 13 september 2011 – COM(2011)0385 – C7-0200/2011 – 2011/0170/NLE)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE


3. Situationen i Mali (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Mali

Debatten hölls den 17 april 2012 (punkt 15 i protokollet av den 17.4.2012).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Mali (B7-0201/2012);

- Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om situationen i Mali (B7-0204/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Younous Omarjee, Willy Meyer och João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, om Mali (B7-0205/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, om situationen i Mali (B7-0209/2012)

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mariya Nedelcheva, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt och Peter Šťastný för PPE-gruppen, om situationen i Mali (B7-0212/2012)

- Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman och Ana Gomes för S&D-gruppen, om situationen i Mali (B7-0213/2012)

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 20.4.2012.


4. Situationen i Burma (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burma

Debatten hölls den 17 april 2012 (punkt 17 i protokollet av den 17.4.2012).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om situationen i Burma (B7-0202/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström och Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, om Burma/Myanmar (B7-0206/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė och Mario Mauro för PPE-gruppen, om situationen i Burma (B7-0207/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om situationen i Burma (B7-0208/2012);

- Helmut Scholz och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om Burma/Myanmar (B7-0210/2012);

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, om situationen i Burma (B7-0211/2012).

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 20.4.2012.


5. Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen

Debatten hölls den 18 april 2012 (punkt 15 i protokollet av den 18.4.2012).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock och Robert Sturdy för ECR-gruppen, om rättssäkerhet vad gäller europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (B7-0214/2012);

- Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om rättssäkerhet vad gäller europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (B7-0215/2012);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Juan Fernando López Aguilar, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar och Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, om rättssäkerhet för europeiska investeringar utanför EU (B7-0216/2012);

- Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza och Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, om rättssäkerhet för europeiska investeringar utanför EU (B7-0217/2012);

- Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, om den argentinska regeringens nationalisering av YPF (Repsol) (B7-0218/2012);

- Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om den argentinska regeringens beslut att ta kontroll över YPF (B7-0219/2012).

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 20.4.2012.


6. Kvinnor och klimatförändringarna (debatt)

Betänkande om kvinnor och klimatförändringarna [2011/2197(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

Nicole Kiil-Nielsen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Kartika Tamara Liotard (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Mariya Nedelcheva för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Kent Johansson för ALDE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Roger Helmer för EFD-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Nick Griffin, grupplös, Michèle Striffler, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, Christa Klaß, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Antigoni Papadopoulou, Anna Záborská och Erminia Mazzoni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Jordan, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda och Ana Miranda.

Talare: Janez Potočnik och Nicole Kiil-Nielsen.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 20.4.2012.


7. Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (debatt)

Betänkande om vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 [2011/2307(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

Gerben-Jan Gerbrandy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Romana Jordan (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Catherine Bearder (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Crescenzio Rivellini (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Bogusław Sonik för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Kriton Arsenis, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lucas Hartong, Anna Rosbach, Younous Omarjee, Karin Kadenbach, Tomasz Piotr Poręba och Andres Perello Rodriguez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Matthias Groote, Rareş-Lucian Niculescu, Christa Klaß, Karin Kadenbach, Ana Miranda, Alfreds Rubiks, Elena Oana Antonescu och Andrew Henry William Brons.

Talare: Janez Potočnik.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Gerben-Jan Gerbrandy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 20.4.2012.


8. Översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet (debatt)

Betänkande om översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet – en bättre miljö för ett bättre liv [2011/2194(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jo Leinen (A7-0048/2012)

Jo Leinen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Vasilica Viorica Dăncilă (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Gaston Franco för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Horst Schnellhardt, Judith A. Merkies, Frédérique Ries, Satu Hassi, Elisabetta Gardini och Andres Perello Rodriguez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Oana Antonescu, Matthias Groote och Mairead McGuinness.

Talare: Janez Potočnik och Jo Leinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 20.4.2012.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


10.1. Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0138)


10.2. Modernisering av Europas system för högre utbildning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om modernisering av Europas system för högre utbildning [2011/2294(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: László Tőkés (A7-0057/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0139)

Inlägg:

László Tőkés (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag om tillägg av en ny punkt efter punkt 22, vilket beaktades.


10.3. En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets [2011/2178(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0140)


10.4. Situationen i Mali (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 och B7-0213/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0201/2012

(ersätter B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 och B7-0213/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt och Peter Šťastný för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman och Ana Gomes för S&D-gruppen,

Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0141)

(resolutionsförslag B7-0205/2012 bortföll.)

Inlägg:

Jan Zahradil yttrade sig om tillkännagivandet av omröstningsresultatet.


10.5. Situationen i Burma (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 och B7-0211/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0202/2012

(ersätter B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 och B7-0211/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Arnaud Danjean för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella och Barbara Weiler för S&D-gruppen,

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för ECR-gruppen,

Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0142)


10.6. Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012 och B7-0219/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0214/2012

(ersätter B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012 och B7-0217/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Carmen Fraga Estévez, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Antonio López-Istúriz White, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar och Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen,

María Muñiz De Urquiza, Luis Yáñez-Barnuevo García och Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen,

Izaskun Bilbao Barandica och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen,

Charles Tannock, Robert Sturdy, Jan Zahradil, Edvard Kožušník och Oldřich Vlasák för ECR-gruppen,

Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0143)

(resolutionsförslagen B7-0218/2012 och B7-0219/2012 bortföll.)

Inlägg:

Pervenche Berès yttrade sig om förfarandet för behandlingen av texten.


10.7. De följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet (omröstning)

Betänkande om de följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet [2011/2192(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0144)


10.8. Kvinnor och klimatförändringarna (omröstning)

Betänkande om kvinnor och klimatförändringarna [2011/2197(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0145)


10.9. Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (omröstning)

Betänkande om vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 [2011/2307(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0146)


10.10. Översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet (omröstning)

Betänkande om översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet – en bättre miljö för ett bättre liv [2011/2194(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jo Leinen (A7-0048/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0147)

Inlägg:

Jörg Leichtfried yttrade sig om genomförandet av omröstningarna.


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande László Tőkés - A7-0057/2012
Emma McClarkin, Iva Zanicchi, Jan Kozłowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Norica Nicolai, Charles Tannock, Bernd Posselt och Mitro Repo

Betänkande Silvia-Adriana Ţicău - A7-0083/2012
Charles Tannock

Situationen i Mali RC-B7-0201/2012
Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu, Charles Tannock och Bernd Posselt

Situationen i Burma RC-B7-0202/2012
Bernd Posselt

Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen RC-B7-0214/2012
Norica Nicolai

Betänkande Filip Kaczmarek - A7-0056/2012
Charles Tannock

Betänkande Nicole Kiil-Nielsen - A7-0049/2012
Mitro Repo, Elena Băsescu, Norica Nicolai, Philip Claeys, Sirpa Pietikäinen och Miroslav Mikolášik

Betänkande Gerben-Jan Gerbrandy - A7-0101/2012
George Lyon, Elena Băsescu och Sirpa Pietikäinen

Betänkande Jo Leinen - A7-0048/2012
Elena Băsescu och Marie-Thérèse Sanchez-Schmid


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


13. Beslut om vissa dokument

Vid sitt sammanträde den 12 april 2012 tog talmanskonferensen del av en begäran från utskottet för utveckling om tillbakadragande av följande initiativbetänkande: Äganderättens, egendomsägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling i utvecklingsländerna, som talmanskonferensen hade godkänt den 12 januari 2012.

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 42 i arbetsordningen)

utskottet EMPL

- Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (2012/2061(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Översyn av EU:s strategi för mänskliga rättigheter (2012/2062(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, LIBE)

utskottet CONT

- Urvalskriterier och förfaranden för utnämning av ledamöter av Europeiska revisionsrätten (2012/2064(INI))

utskottet CULT

- Att skydda barn i den digitala världen (2012/2068(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, LIBE, IMCO)

utskottet DEVE

- EU:s rapport om en konsekvent politik för utveckling 2011 (2012/2063(INI))
(rådgivande utskott: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens verksamhet under 2011 (2012/2048(INI))

utskottet EMPL

- Asbestrelaterade arbetsmiljöhot och utsikterna att utplåna all existerande asbest (2012/2065(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

utskottet ENVI

- Skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen (2012/2066(INI))

utskottet TRAN

- Passagerares rättigheter inom alla transportsätt (2012/2067(INI))
(rådgivande utskott: IMCO)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 119.1 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2012/2050(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 205.2 i arbetsordningen)

utskottet PETI

- Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2011 (2012/2049(INI))

Ändring av hänvisningar till utskott

utskottet EMPL

- Europeiska fonder för socialt företagande (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: EMPL, JURI, IMCO

- Kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn (2012/2046(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: EMPL

utskottet AFCO

- Tjugoåttonde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2010) (2011/2275(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: PETI, AFCO, IMCO

utskottet TRAN

- EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet (2011/2310(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: TRAN

Associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen)

utskottet IMCO

- Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Associerade utskott IMCO, JURI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12.04.2012)

utskottet ITRE

- Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): EIT:s bidrag till ett mer innovativt Europa (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
(rådgivande utskott: AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
Associerade utskott ITRE, CULT
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12.04.2012)

- Ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
(rådgivande utskott: EMPL, BUDG, JURI)
Associerade utskott ITRE, CULT
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12.04.2012)

utskottet JURI

- Specifika krav för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO)
Associerade utskott JURI, ECON
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12.04.2012)


14. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

151

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

95

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

352

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

248

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

80

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

91

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

197

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

60

0009/2012

Oreste Rossi

10

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

271

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

273

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

87

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

80

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

71

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

20

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

54

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

25

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

53


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 9 maj 2012 10 maj 2012.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Božinović, Grubišić, Plenković, Vuljanić

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy