Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 - Βρυξέλλες

13. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock και Hannu Takkula

Έκθεση Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Έκθεση Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Έκθεση Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Έκθεση Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Έκθεση Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Έκθεση Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Έκθεση Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan και Hannu Takkula

Έκθεση Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu και Charles Tannock

Έκθεση Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan και Elena Băsescu

Κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - B7-0228/2012

Charles Tannock και Elena Băsescu

Θαλάσσια πειρατεία - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica και Carlo Fidanza

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου